#

รายชื่อผู้เข้าสอบในสาขาวิชา / ประเภทที่มีการจัดสอบ โดยวิธีการสอบออนไลน์

แนวทาง กำหนดการ
และรายชื่อผู้เข้าสอบ

#

# สาขาวิชา / ประเภท แนวทางการสอบ กำหนดการสอบ ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศิลปศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ
ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามที่หลักสูตรกำหนด
และส่งคลิปผ่าน google drive
#
วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น.
#
2 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอ
ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตามที่หลักสูตรกำหนด
และส่งคลิปผ่าน google drive
#
วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น.
#
3 นาฏศิลป์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook
ชื่อ ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2564
เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบ
แบบ Video Call
#
วันที่ 23 มกราคม 2564 #
4 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook
ชื่อ ครูนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2564
เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบ
แบบ Video Call
#
วันที่ 23 มกราคม 2564 #
5 พลศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลา
ตามที่หลักสูตรกำหนด ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB
และส่งคลิปผ่าน google form
#
วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น.
#
6 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำคลิปวิดีโอไม่จำกัดเวลา
ตามที่หลักสูตรกำหนด ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB
และส่งคลิปผ่าน google form
#
วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น.
#
7 ดนตรีศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบติดต่อทางข้อความของ Facebook
ชื่อ Music Education Program,
Chiang Mai Rajabhat University

ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2564
เพื่อสร้างกลุ่มในการดำเนินการสอบ
แบบ Video Call
#
วันที่ 23 มกราคม 2564 #
8 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบต้องจัดทำคลิปวิดีโอตามที่กำหนด
และส่งคลิปผ่าน google form
#
ตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2564
ถึง
วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 16.30 น.
#
9 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) /
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ากลุ่ม Line
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564
เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์
#
วันที่ 23 มกราคม 2564 #
10 ภาษาจีนธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Click..
ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเข้ากลุ่ม Line
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564
เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์
#
วันที่ 23 มกราคม 2564 #
11 ผู้มีความพิการ
(ผู้สมัครที่สมัครสาขาวิชาที่มีการสอบออนไลน์
ให้สอบตามแนวทางที่สาขาวิชากำหนด)
สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป
#