จำนวนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0
เคมี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
เทคโนโลยีเซรามิก
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 1 0 0 0 0 0 10
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 1 0 0 0 0 0 9
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
สถิติประยุกต์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
36 0 0 0 0 0 0 36
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
รวมทั้งหมด  123
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เคมี
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
46 0 0 0 0 0 0 46
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 0 0 0 0 0 0 17
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 0 0 0 0 0 0 23
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 2 0 0 0 0 0 22
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 25 0 0 0 25
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 16 0 0 24
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 0 0 0 0 0 0 16
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
รวมทั้งหมด  186
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
17 1 1 2 0 0 0 21
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  22
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การท่องเที่ยว
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
86 2 0 0 0 0 0 88
การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 2 1 0 0 1 0 36
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 9 0 0 0 0 11
ดุริยางค์ไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 1 0 0 0 0 1
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
38 0 0 0 0 0 0 38
ภาษาเกาหลี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 0 0 1 1 0 0 28
ภาษาจีน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0
ภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 0 0 0 0 0 0 22
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 1 1 1 0 0 0 53
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 1 0 0 0 0 5
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 1 0 0 0 20
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 2 0 1 0 0 0 33
วัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 0 14
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 1 0 0 4 1 0 13
สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
รวมทั้งหมด  378
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49 5 0 0 0 0 0 54
การตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 0 0 0 0 0 0 29
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 0 9
การเป็นผู้ประกอบการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 0 0 0 0 0 0 16
ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 0 9
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 0 0 0 0 0 0 13
นิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 1 1 3 2 1 0 39
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
37 0 0 0 0 0 0 37
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 0 14
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
รวมทั้งหมด  232
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  10
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
15 0 0 0 0 0 0 15
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
0 0 0 1 0 0 0 1
ภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
11 0 0 0 0 0 0 11
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
10 0 0 0 0 0 0 10
รวมทั้งหมด  37
 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 988 คน