Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1208
จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 0 0 0 0 0 0 21
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
36 0 0 0 0 0 0 36
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 0 0 0 0 0 0 18
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 11
เคมี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 5
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 11
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 0 0 0 0 0 0 23
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
60 0 0 0 0 0 0 64
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
53 0 0 0 0 0 0 54
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
70 0 0 0 0 0 0 71
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
รวมทั้งหมด  319
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 0 14
เคมี
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 0 0 0 0 0 0 20
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 0 0 0 0 0 0 20
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 6
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 0 0 0 0 20
ดนตรีศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
0 0 0 0 0 0 0 1
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
พลศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 0 18
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
48 0 0 0 0 0 0 48
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 0 0 0 0 0 10
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
105 0 0 0 0 0 0 106
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
69 0 0 0 0 0 0 71
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33 0 0 0 0 0 0 33
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 0 0 0 0 0 10
รวมทั้งหมด  392
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
38 0 0 0 0 0 0 40
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
14 0 0 0 0 0 0 14
รวมทั้งหมด  54
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 0 15
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 11
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 7
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 0 0 0 0 0 0 23
รวมทั้งหมด  56
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 0 0 0 0 0 0 31
รวมทั้งหมด  37
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 0 0 0 0 0 10
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25 0 0 0 0 0 0 25
รวมทั้งหมด  48
 
ผู้สมัครทั้งหมด 906 คน