จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 2 0 0 0 0 0 18
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 1 0 0 1 0 0 9
เคมี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 0 0 0 0 0 0 13
เทคโนโลยีเซรามิก
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 1 0 0 0 0 0 13
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 1 0 0 0 0 0 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 1 0 0 0 0 0 13
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 3 0 0 0 0 0 8
สถิติประยุกต์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 6 3 1 1 0 0 61
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 1 0 0 0 0 0 5
รวมทั้งหมด  179
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เคมี
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 0 0 0 0 0 0 29
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
70 2 1 0 2 0 0 75
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 2 0 0 3 0 0 11
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 2 0 0 0 0 0 12
ดนตรีศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 40 0 0 0 0 43
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 61 0 0 0 69
พลศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 79 0 0 0 0 0 102
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 23 0 0 34
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 1 0 0 0 0 0 6
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 1 0 2 0 0 0 21
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 2 1 1 0 0 0 11
รวมทั้งหมด  413
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
55 8 1 2 2 0 0 68
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  70
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การท่องเที่ยว
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
81 3 5 4 5 0 0 98
การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 7 1 0 0 0 0 40
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 21 0 0 0 0 26
ดุริยางค์ไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 2 0 0 0 0 3
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
51 2 3 1 1 2 0 60
ภาษาเกาหลี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 1 0 0 1 0 0 22
ภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 1 0 0 2 0 0 31
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
54 2 0 2 0 0 0 58
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 1 0 0 0 0 4
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
130 5 6 6 1 0 0 148
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 3 2 1 0 0 0 32
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
81 6 4 4 1 0 0 96
วัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 2 0 0 0 9
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 1 0 1 9 0 0 19
สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 1 0 0 0 0 7
รวมทั้งหมด  657
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
63 6 0 3 2 0 0 74
การตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
34 5 3 1 3 0 0 46
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 3 2 0 0 0 0 17
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 1 0 1 1 0 0 23
ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 1 0 0 0 0 0 15
นิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 3 10 6 4 1 0 63
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 1 0 0 9
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 4 2 0 1 0 0 46
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 1 0 0 0 0 0 27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
รวมทั้งหมด  335
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 0 0 0 2
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 1 0 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  13
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 2 2 1 0 0 0 32
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
5 0 0 1 0 0 0 6
ภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
23 0 0 0 0 0 0 23
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
19 0 0 0 0 0 0 19
รวมทั้งหมด  80
 
ผู้สมัครทั้งหมด 1747 คน