จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 33
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 35
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 2 0 0 0 0 0 82
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 0 0 0 25
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
61 0 0 0 0 0 0 61
เคมี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 28
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 0 0 1 0 0 0 47
เทคโนโลยีเซรามิก
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 3
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 3 0 0 0 0 0 61
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 1 0 0 0 0 0 68
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 2 1 0 0 0 0 78
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 27
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 86
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 4 1 0 0 0 0 35
สถิติประยุกต์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 6
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62 6 3 3 1 0 0 158
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 3 0 0 0 0 0 113
รวมทั้งหมด  946
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เคมี
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 1 1 0 0 0 0 79
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
89 2 1 0 2 0 0 215
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
376 0 0 0 0 0 0 376
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 2 0 0 3 0 0 45
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 4 0 0 1 0 0 82
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 65 0 0 0 108
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
156 0 0 0 0 0 0 156
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 29 0 0 67
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 1 0 0 0 0 0 22
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 1 1 0 0 86
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 2 2 1 0 0 0 44
รวมทั้งหมด  1280
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 10 1 4 1 0 0 103
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 1 0 0 0 0 0 12
รวมทั้งหมด  115
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การท่องเที่ยว
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
104 7 7 6 4 0 0 376
การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 9 1 0 1 1 0 224
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 25 0 0 0 0 84
ดุริยางค์ไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 2 0 0 0 0 8
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 5 3 1 1 2 0 229
ภาษาเกาหลี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
36 2 1 1 1 0 0 110
ภาษาจีน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
107 0 0 0 0 0 0 107
ภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 1 0 2 2 1 0 101
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 1 1 6 0 0 0 190
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 1 0 0 0 0 25
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 3 3 1 0 0 0 177
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 1 0 0 0 0 0 18
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
94 7 4 4 1 0 0 374
วัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 1 0 0 0 42
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 1 1 2 8 0 0 60
สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 24
รวมทั้งหมด  2149
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84 18 1 4 5 0 0 394
การตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
43 6 4 4 3 1 0 269
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 3 2 0 0 0 0 84
การเป็นผู้ประกอบการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
59 0 0 0 0 0 0 59
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 1 1 0 0 137
ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 0 13
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 3 0 0 1 0 0 103
นิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
54 4 10 7 5 1 0 337
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 1 0 0 52
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 4 1 0 1 0 0 180
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33 1 0 0 0 0 0 196
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 1 0 0 0 0 94
รวมทั้งหมด  1918
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 0 0 0 18
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 1 0 0 24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 29
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 39
รวมทั้งหมด  110
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
33 2 2 3 0 0 0 116
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
5 0 0 1 0 0 0 15
ภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
30 0 0 0 0 0 0 71
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติ
24 0 0 0 0 0 0 105
รวมทั้งหมด  307
 
ผู้สมัครทั้งหมด 6825 คน