Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/directquota/_control/class_control_student.php on line 1269
จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ระหานวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1
4 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
5 สลกบาตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  5
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
6 ขุนตาลวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
7 จันจว้าวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
9 เชียงของวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
10 เชียงรายวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
11 เชียงแสนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
12 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 5 0 0 0 0 0 0 5
13 เด็กดีพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
15 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
16 เทศบาล 6 นครเชียงราย 8 0 0 0 0 0 0 8
17 เทิงวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 5
18 นุชนาถอนุสรณ์ 6 0 0 0 0 0 0 7
19 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
20 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 0 0 0 0 1
21 บุญเรืองวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
22 ปล้องวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
23 พานพิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
24 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
25 แม่จันวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
26 แม่เจดีย์วิทยาคม 18 0 0 0 0 0 0 18
27 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
28 แม่ลาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
29 แม่สรวยวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 9 0 0 0 0 0 0 9
31 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 0 0 0 0 0 0 2
32 ลูกรักเชียงของ 1 0 0 0 0 0 0 2
33 วาวีวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 8
34 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
35 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
36 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3 0 0 0 0 0 0 3
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 4 0 0 0 0 0 0 4
38 เวียงแก่นวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
39 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
40 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
41 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
42 สามัคคีวิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 9
43 สามัคคีวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 1
44 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
46 อาชีวศึกษาแม่สาย 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  147
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
47 กศน.อำเภอแม่ริม 23 0 0 0 0 0 0 23
48 กาวิละวิทยาลัย 67 0 0 0 0 0 0 67
49 แกน้อยศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
50 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 16 0 0 0 0 0 0 16
51 จอมทอง 35 0 0 0 0 0 0 37
52 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 3
53 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 16 0 0 0 0 0 0 16
54 เชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 3 0 0 0 0 0 0 3
55 เชียงดาววิทยาคม 50 0 0 0 0 0 0 51
56 เชียงใหม่คริสเตียน 54 0 0 0 0 0 0 54
57 เชียงใหม่มัธยม 13 0 0 0 0 0 0 13
58 ไชยปราการ 20 0 0 0 0 0 0 21
59 ดอยเต่าวิทยาคม 15 0 0 0 0 0 0 15
60 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 17 0 0 0 0 0 0 18
61 ดาราวิทยาลัย 91 0 0 0 0 0 0 92
62 เทพบดินทร์วิทยา 27 0 0 0 0 0 0 27
63 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 6 0 0 0 0 0 0 6
64 ธนาเทคโนโลยี เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
65 ธรรมราชศึกษา 17 0 0 0 0 0 0 18
66 นวมินทราชูทิศ พายัพ 90 0 0 0 0 0 0 93
67 นานาชาตินครพายัพ 1 0 0 0 0 0 0 1
68 บ้านกาดวิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 9
69 บ้านบ่อแก้ว 1 0 0 0 0 0 0 1
70 บ้านปางอุ๋ง 1 0 0 0 0 0 0 1
71 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 7 0 0 0 0 0 0 7
72 ฝางชนูปถัมภ์ 28 0 0 0 0 0 0 28
73 ฝางธรรมศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
74 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
75 พระหฤทัยเชียงใหม่ 30 0 0 0 0 0 0 30
76 พร้าววิทยาคม 25 0 0 0 0 0 0 27
77 พิงครัตน์ 2 0 0 0 0 0 0 2
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22 0 0 0 0 0 0 23
79 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 0 0 0 0 2
80 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
81 แม่แจ่ม 18 0 0 0 0 0 0 20
82 แม่ตื่นวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
83 แม่แตง 23 0 0 0 0 0 0 23
84 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 2 0 0 0 0 0 0 2
85 แม่ริมวิทยาคม 15 0 0 0 0 0 0 16
86 แม่หอพระวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
87 แม่ออนวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0 0 2
88 แม่อายวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 8
89 ยุพราชวิทยาลัย 69 0 0 0 0 0 0 69
90 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 0 1
91 รังษีวิทยา 29 0 0 0 0 0 0 29
92 รัตนาเอื้อวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
93 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
94 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 4 0 0 0 0 0 0 4
95 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 4 0 0 0 0 0 0 4
96 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 31 0 0 0 0 0 0 33
97 วชิราลัย 25 0 0 0 0 0 0 29
98 วัฒโนทัยพายัพ 119 0 0 0 0 0 0 120
99 วัดโขงขาววิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
100 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 1
101 วารีเชียงใหม่ 22 0 0 0 0 0 0 22
102 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 8 0 0 0 0 0 0 8
103 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 17 0 0 0 0 0 0 18
104 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 4 0 0 0 0 0 0 4
105 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 99 0 0 0 0 0 0 102
106 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 1 0 0 0 0 0 0 1
107 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 6 0 0 0 0 0 0 6
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 152 0 0 0 0 0 0 156
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 27 0 0 0 0 0 0 27
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 60 0 0 0 0 0 0 60
111 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 31 0 0 0 0 0 0 32
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 5 0 0 0 0 0 0 5
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 8 0 0 0 0 0 0 8
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 15 0 0 0 0 0 0 15
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 25 0 0 0 0 0 0 25
116 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 26 0 0 0 0 0 0 26
117 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 5 0 0 0 0 0 0 5
118 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 8 0 0 0 0 0 0 8
119 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 127 0 0 0 0 0 0 130
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
121 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 5 0 0 0 0 0 0 5
122 เวียงแหงปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
123 เวียงแหงวิทยาคม 18 0 0 0 0 0 0 18
124 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1 0 0 0 0 0 0 1
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
126 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 3 0 0 0 0 0 0 3
127 สหมิตรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
128 สองแคววิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 12
129 สะเมิงพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 6
130 สันกำแพง 52 0 0 0 0 0 0 52
131 สันติสุข 3 0 0 0 0 0 0 4
132 สันทรายวิทยาคม 26 0 0 0 0 0 0 27
133 สันป่าตองวิทยาคม 61 0 0 0 0 0 0 61
134 สันป่ายางวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
135 สารภีพิทยาคม 20 0 0 0 0 0 0 20
136 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 2
137 หอพระ 43 0 0 0 0 0 0 44
138 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 35 0 0 0 0 0 0 35
139 หางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 1
140 อมก๋อยวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 15
141 อรุโณทัยวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
142 ฮอดพิทยาคม 26 0 0 0 0 0 0 29
รวมทั้งหมด  2096
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
143 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1 0 0 0 0 0 0 1
144 ตากพิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 9
145 ท่าสองยางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
146 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 0 0 0 0 0 1
147 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 0 0 0 0 0 0 4
148 ป่าไม้อุทิศ 4 5 0 0 0 0 0 0 5
149 ผดุงปัญญา 11 0 0 0 0 0 0 11
150 พบพระวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
151 ภัทรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
152 แม่กุวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
153 แม่ปะวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
154 แม่ระมาดวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 3
155 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1 0 0 0 0 0 0 1
156 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 2 0 0 0 0 0 0 2
157 สรรพวิทยาคม 34 0 0 0 0 0 0 34
158 สามเงาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
159 อุ้มผางวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  91
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
160 ตาคลีประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
161 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
162 เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
163 นครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
164 บรรพตพิสัยพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
165 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  7
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
166 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา) 7 0 0 0 0 0 0 7
167 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
168 ท่าวังผาพิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 12
169 ทุ่งช้าง 1 0 0 0 0 0 0 1
170 น่านคริสเตียนศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 4
171 น่านนคร 3 0 0 0 0 0 0 3
172 น่านประชาอุทิศ 5 0 0 0 0 0 0 5
173 นาน้อย 4 0 0 0 0 0 0 4
174 นาหมื่นพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
175 บ่อเกลือ 3 0 0 0 0 0 0 3
176 บ้านหลวง 6 0 0 0 0 0 0 6
177 ปัว 17 0 0 0 0 0 0 17
178 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 0 0 0 0 0 0 1
179 มัธยมป่ากลาง 5 0 0 0 0 0 0 5
180 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 0 0 0 0 0 0 3
181 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 3 0 0 0 0 0 0 3
182 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 18 0 0 0 0 0 0 18
183 สตรีศรีน่าน 32 0 0 0 0 0 0 32
184 สันติสุขพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
185 สา 5 0 0 0 0 0 0 5
186 สารธรรมวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 2
187 หนองบัวพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  138
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
188 ขุนควรวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
189 งำเมืองวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
190 จุนวิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 10
191 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 9 0 0 0 0 0 0 9
192 เชียงคำวิทยาคม 20 0 0 0 0 0 0 21
193 เชียงม่วนวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
194 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี 2 0 0 0 0 0 0 2
195 ดงเจนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
196 ดอกคำใต้วิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 14
197 ถ้ำปินวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
198 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 2 0 0 0 0 0 0 3
199 ปงพัฒนาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
200 ปงรัชดาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
201 ประชาบำรุง 1 0 0 0 0 0 0 1
202 ปิยมิตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
203 ฝายกวางวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
204 พญาลอวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
205 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดนาปรังวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
206 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 0 0 0 0 0 0 1
207 พะเยาพิทยาคม 20 0 0 0 0 0 0 22
208 ฟากกว๊านวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
209 ภูซางวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
210 แม่ใจวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
211 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
212 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  126
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
213 ตะพานหิน 1 0 0 0 0 0 0 1
214 พิจิตรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
215 วังกรดพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
216 วังสำโรงวังหว้า 1 0 0 0 0 0 0 1
217 สระหลวงพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  5
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
218 จ่านกร้อง 2 0 0 0 0 0 0 2
219 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
220 นครไทย 1 0 0 0 0 0 0 1
221 บ้านกลางพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
222 พิษณุโลกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
223 พุทธชินราชพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
224 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 1 0 0 0 0 0 0 1
225 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
226 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  10
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
227 แคมป์สนวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
228 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
229 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1
230 เพชรพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
231 เมืองราดวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
232 วิทยานุกูลนารี 1 0 0 0 0 0 0 1
233 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
234 หล่มสักวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  13
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
235 เจริญราษฎร์ 4 0 0 0 0 0 0 4
236 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 3 0 0 0 0 0 0 3
237 เทพนารี 2 0 0 0 0 0 0 2
238 เทพพิทักษ์วิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
239 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 0 0 0 0 0 0 27
240 บริหารธุรกิจพณิชยการแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
241 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 36 0 0 0 0 0 0 36
242 พุทธโกศัยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
243 ม่วงไข่พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 5
244 ร้องกวางอนุสรณ์ 6 0 0 0 0 0 0 6
245 ลองวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
246 วังชิ้นวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
247 วิทยาลัยการอาชีพสอง 1 0 0 0 0 0 0 1
248 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 9 0 0 0 0 0 0 10
249 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 8 0 0 0 0 0 0 8
250 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
251 เวียงเทพวิทยา 8 0 0 0 0 0 0 8
252 สรอยเสรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1
253 สองพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
254 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 7 0 0 0 0 0 0 7
255 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 17 0 0 0 0 0 0 17
256 ห้วยม้าวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  158
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
257 ขุนยวมวิทยา 17 0 0 0 0 0 0 17
258 เฉลิมรัชวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
259 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 10 0 0 0 0 0 0 13
260 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 10 0 0 0 0 0 0 12
261 ปายวิทยาคาร 17 0 0 0 0 0 0 17
262 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 24 0 0 0 0 0 0 24
263 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 34 0 0 0 0 0 0 36
264 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 0 0 0 1
265 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 0 0 0 0 0 0 9
266 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 0 0 0 0 0 0 2
267 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 11 0 0 0 0 0 0 11
268 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 6 0 0 0 0 0 0 6
269 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 0 0 0 1
270 สบเมยวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
271 ห้องสอนศึกษา 24 0 0 0 0 0 0 26
รวมทั้งหมด  181
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
272 เคนเน็ตแม็คเคนซี 1 0 0 0 0 0 0 1
273 แจ้ห่มวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
274 ไชยชุมพลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1
275 ดอนไชยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
276 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 10 0 0 0 0 0 0 10
277 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ 3 0 0 0 0 0 0 3
278 เถินวิทยา 8 0 0 0 0 0 0 8
279 บุญวาทย์วิทยาลัย 14 0 0 0 0 0 0 14
280 ประชารัฐธรรมคุณ 4 0 0 0 0 0 0 4
281 ประชาวิทย์ 5 0 0 0 0 0 0 5
282 มัธยมวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
283 เมืองปานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 2
284 แม่ทะพัฒนศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
285 แม่เมาะวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
286 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 1
287 ลำปางกัลยาณี 16 0 0 0 0 0 0 16
288 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 4 0 0 0 0 0 0 4
289 วังเหนือวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
290 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 0 0 0 0 0 0 1
291 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 7 0 0 0 0 0 0 7
292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 11 0 0 0 0 0 0 11
293 เวียงตาลพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
294 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 5 0 0 0 0 0 0 5
295 สบปราบพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
296 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
297 เสริมงามวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
298 ห้างฉัตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
299 ไหล่หินวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
300 อรุโณทัย 4 0 0 0 0 0 0 4
301 อัสสัมชัญลำปาง 13 0 0 0 0 0 0 13
รวมทั้งหมด  137
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
302 กศน.ตำบลมะกอก 1 0 0 0 0 0 0 1
303 จักรคำคณาทร 47 0 0 0 0 0 0 48
304 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 2 0 0 0 0 0 0 2
305 ทาขุมเงินวิทยาคาร 7 0 0 0 0 0 0 7
306 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
307 ธรรมสาธิตศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
308 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 16 0 0 0 0 0 0 16
309 นาทรายวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
310 น้ำดิบวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
311 บ้านแป้นพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
312 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
313 บ้านโฮ่งหลวง 1 0 0 0 0 0 0 1
314 ป่าซาง 7 0 0 0 0 0 0 7
315 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
316 เมธีวุฒิกร 5 0 0 0 0 0 0 5
317 แม่ทาวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
318 ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน 3 0 0 0 0 0 0 3
319 วชิรป่าซาง 5 0 0 0 0 0 0 5
320 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 1 0 0 0 0 0 0 1
321 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 3 0 0 0 0 0 0 3
322 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 4 0 0 0 0 0 0 4
323 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 33 0 0 0 0 0 0 33
324 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน 1 0 0 0 0 0 0 1
325 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 4 0 0 0 0 0 0 4
326 เวียงเจดีย์วิทยา 24 0 0 0 0 0 0 25
327 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 65 0 0 0 0 0 0 66
328 อุโมงค์วิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
รวมทั้งหมด  268
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
329 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
330 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 7 0 0 0 0 0 0 7
331 บ้านสวนวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
332 เมืองเชลียง 0 0 0 0 0 0 0 1
333 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 1 0 0 0 0 0 0 1
334 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 1 0 0 0 0 0 0 1
335 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 1 0 0 0 0 0 0 1
336 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 3 0 0 0 0 0 0 3
337 ศรีนคร 1 0 0 0 0 0 0 1
338 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 2
339 สวรรค์อนันต์วิทยา 8 0 0 0 0 0 0 8
340 สุโขทัยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
341 อุดมดรุณี 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  32
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
342 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
343 พิชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
344 ฟากท่าวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
345 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
346 อุตรดิตถ์ดรุณี 2 0 0 0 0 0 0 3
347 อุตรดิตถ์เทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 1
348 อุตรดิตถ์ 4 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  14
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
349 หนองฉางวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
350 อุทัยวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  5
 
ผู้สมัครทั้งหมด 3433 คน