จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
2 คลองลานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1
4 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
5 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 1
6 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
7 สลกบาตรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  8
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
8 ขุนตาลวิทยาคม 8 0 0 1 0 0 0 9
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
10 เชียงของวิทยาคม 3 2 0 2 0 0 0 7
11 เชียงรายวิทยาคม 2 1 2 0 0 0 0 5
12 เชียงแสนวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 2
13 ดอนชัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
14 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2 0 2 0 0 0 0 4
15 เทศบาล 5 เด่นห้า 1 0 1 0 0 0 0 2
16 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 0 1 1 0 0 0 2
17 เทิงวิทยาคม 6 1 1 0 1 0 0 9
18 นครวิทยาคม 5 0 1 0 0 0 0 6
19 นุชนาถอนุสรณ์ 4 0 2 0 0 0 0 6
20 บ้านแซววิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
21 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 0 1 0 0 0 0 2
22 บ้านเทอดไทย 0 0 0 0 1 0 0 1
23 บ้านห้วยผึ้ง 1 0 0 0 0 0 0 1
24 บุญเรืองวิทยาคม 2 0 2 2 0 0 0 6
25 ป่าแดดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
26 พานพิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 1
27 แม่จันวิทยาคม 2 1 0 1 0 0 0 4
28 แม่เจดีย์วิทยาคม 1 2 0 1 0 0 0 4
29 แม่ลาววิทยาคม 1 0 1 0 0 0 0 2
30 แม่สรวยวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
31 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 0 0 2 0 0 0 3
32 แม่อ้อวิทยาคม 1 0 2 0 0 0 0 3
33 ยางฮอมวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
34 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1 0 0 0 0 0 0 1
35 ลูกรักเชียงของ 1 1 0 0 0 0 0 2
36 วัดดงชัยพิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
37 วาวีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
38 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3 0 0 0 0 0 0 3
40 วิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
41 เวียงแก่นวิทยาคม 4 1 1 0 0 0 0 6
42 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
43 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 10 1 1 2 0 0 0 14
44 สันติวิทยา 2 0 0 0 1 0 0 3
45 สามัคคีวิทยาคม 3 0 1 0 0 0 0 4
46 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 1 0 0 0 0 0 2
47 ห้วยสักวิทยาคม 1 1 0 1 0 0 0 3
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 3 0 0 1 0 0 0 4
49 อาชีวศึกษาแม่สาย 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  139
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
50 กศน.อำเภอแม่ริม 0 1 0 1 0 0 0 2
51 กาวิละวิทยาลัย 10 1 0 0 0 0 0 11
52 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 7 0 0 0 1 0 0 8
53 จอมทอง 8 0 0 0 0 0 0 8
54 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
55 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 6 0 0 0 0 0 0 6
56 เชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 2 0 0 0 0 0 0 2
57 เชียงดาววิทยาคม 12 4 3 3 0 0 0 22
58 เชียงใหม่คริสเตียน 11 1 2 2 0 0 0 16
59 เชียงใหม่มัธยม 10 1 1 0 0 0 0 12
60 ไชยปราการ 10 6 1 0 0 0 0 17
61 ดอยเต่าวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 2
62 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 8 0 1 0 2 0 0 11
63 ดาราวิทยาลัย 6 1 1 1 0 0 0 9
64 เทพบดินทร์วิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
65 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 14 0 0 0 0 0 0 14
66 ธรรมราชศึกษา 6 1 0 0 0 1 0 8
67 นวมินทราชูทิศ พายัพ 3 3 1 0 0 0 0 7
68 บ้านกาดวิทยาคม 6 2 0 1 1 0 0 10
69 บ้านสันต้นหมื้อ 3 0 0 0 0 0 0 3
70 ฝางชนูปถัมภ์ 17 0 2 0 0 0 0 19
71 ฝางธรรมศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
72 พระหฤทัยเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
73 พร้าววิทยาคม 19 3 3 0 2 0 0 27
74 พิงครัตน์ 1 0 0 0 0 0 0 1
75 มงฟอร์ตวิทยาลัย 2 0 1 0 0 0 0 3
76 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 1 0 0 0 3
77 แม่แจ่ม 16 1 3 0 0 0 0 20
78 แม่ตื่นวิทยาคม 3 0 0 1 0 0 0 4
79 แม่แตง 6 3 0 1 1 0 0 11
80 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 3 0 0 0 0 0 0 3
81 แม่ริมวิทยาคม 11 0 1 0 0 0 0 12
82 แม่วินสามัคคี 0 1 0 0 0 0 0 1
83 แม่หอพระวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
84 แม่ออนวิทยาลัย 3 0 0 0 0 0 0 3
85 แม่อายวิทยาคม 6 6 0 1 0 0 0 13
86 ยุพราชวิทยาลัย 3 0 1 0 0 0 0 4
87 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 0 1
88 รังษีวิทยา 15 3 3 3 0 0 0 24
89 รัตนาเอื้อวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
90 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 8 0 0 0 0 0 0 8
91 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 2 0 0 0 0 0 0 2
92 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 3 1 0 0 0 0 0 4
93 วชิราลัย 1 2 1 0 0 0 0 4
94 วัฒโนทัยพายัพ 12 0 2 2 0 0 0 16
95 วัดแม่ริมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
96 วัดสะเมิงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
97 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 6 0 0 0 0 0 0 6
98 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 7 0 0 0 0 0 0 7
99 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2 0 0 0 1 0 0 3
100 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3 1 0 0 0 0 0 4
101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 18 3 0 0 0 0 0 21
102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 1 0 0 1 0 0 0 2
103 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 3 0 0 0 0 0 0 3
104 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 1 0 0 0 0 1
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 0 1 12 0 0 0 16
108 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 0 0 0 0 0 1
109 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 43 6 3 1 1 0 0 54
110 เวียงแหงปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
111 เวียงแหงวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
112 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 5 1 1 0 0 0 0 7
113 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
114 สหมิตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
115 สองแคววิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
116 สะเมิงพิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 6
117 สันกำแพง 7 2 2 3 1 0 0 15
118 สันติสุข 4 0 0 0 0 0 0 4
119 สันทรายวิทยาคม 10 2 0 0 1 1 0 14
120 สันป่าตองวิทยาคม 30 4 0 0 3 0 0 37
121 สันป่ายางวิทยาคม 7 0 1 0 0 0 0 8
122 สามัคคีวิทยาทาน 1 0 0 0 0 0 0 1
123 สารภีพิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
124 หอพระ 6 0 4 0 0 1 0 11
125 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 25 3 0 0 0 0 0 28
126 หางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
127 อมก๋อยวิทยาคม 4 3 1 1 1 0 0 10
128 อรุโณทัยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
129 ฮอดพิทยาคม 17 1 1 2 0 0 0 21
รวมทั้งหมด  675
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
130 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 2 1 2 1 0 0 0 6
131 ตากพิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
132 ท่าสองยางวิทยาคม 6 0 1 0 0 0 0 7
133 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 0 0 0 2 0 0 5
134 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 2 2 0 0 0 0 0 4
135 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 9 1 0 0 0 0 0 10
136 ป่าไม้อุทิศ 4 7 0 0 1 0 0 0 8
137 ผดุงปัญญา 6 0 0 1 0 0 0 7
138 พบพระวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
139 แม่กุวิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 1
140 แม่จะเราวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
141 แม่ปะวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
142 แม่ระมาดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
143 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1 0 0 0 0 0 0 1
144 วังประจบวิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 3
145 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 2 0 0 0 0 0 0 2
146 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 1 0 0 0 0 0 1
147 สรรพวิทยาคม 7 2 3 3 2 0 0 17
148 สามเงาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
149 อุ้มผางวิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 3
รวมทั้งหมด  94
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
150 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 2
151 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 1 0 0 0 0 0 1
152 ลาดยาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
153 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1
154 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  7
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
155 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา) 3 0 0 0 1 0 0 4
156 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 1 0 0 0 1
157 ท่าวังผาพิทยาคม 7 4 3 0 1 0 0 15
158 ทุ่งช้าง 5 0 0 0 0 0 0 5
159 นันทบุรีวิทยา 0 0 0 2 0 0 0 2
160 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1 0 0 0 0 0 0 1
161 น่านคริสเตียนศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
162 น่านนคร 0 0 2 1 0 0 0 3
163 น่านประชาอุทิศ 3 0 0 0 0 0 0 3
164 นาน้อย 7 2 0 0 0 0 0 9
165 นาหมื่นพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
166 บ่อเกลือ 1 0 0 0 0 0 0 1
167 บ่อสวกวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 0 2
168 บ้านหลวง 1 0 0 0 0 0 0 1
169 ปัว 15 0 0 0 0 0 0 15
170 พระธาตุพิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 3
171 มัธยมป่ากลาง 5 0 0 1 0 0 0 6
172 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 0 0 0 0 0 0 3
173 เมืองยมวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 1
174 แม่จริม 1 1 0 1 1 0 0 4
175 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 0 0 0 0 0 0 1
176 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 0 0 0 0 0 0 1
177 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 2
178 ศรีนครน่าน 2 0 0 0 0 0 0 2
179 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 5 3 0 0 2 0 0 10
180 สตรีศรีน่าน 13 2 0 1 1 0 0 17
181 สันติสุขพิทยาคม 12 1 2 0 0 0 0 15
182 สา 12 0 0 0 0 0 0 12
183 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 2
184 สารธรรมวิทยาคาร 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  147
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
185 ขุนควรวิทยาคม 3 0 0 1 0 0 0 4
186 งำเมืองวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
187 จุนวิทยาคม 1 2 1 2 0 0 0 6
188 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 1 0 0 0 0 0 1
189 เชียงคำวิทยาคม 13 1 1 0 0 0 0 15
190 เชียงม่วนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
191 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 1
192 ดงเจนวิทยาคม 2 0 0 0 1 0 0 3
193 ดอกคำใต้วิทยาคม 4 2 0 0 0 0 0 6
194 ถ้ำปินวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
195 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 3 1 0 0 0 0 0 4
196 ปงพัฒนาวิทยาคม 3 2 0 0 0 0 0 5
197 ปงรัชดาภิเษก 1 1 1 1 1 0 0 5
198 ประชาบำรุง 1 0 0 0 0 0 0 1
199 ฝายกวางวิทยาคม 4 0 1 0 0 0 0 5
200 พญาลอวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
201 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 0 0 1 0 0 0 3
202 พะเยาพิทยาคม 24 6 1 1 0 0 0 32
203 ฟากกว๊านวิทยาคม 5 0 1 2 0 0 0 8
204 ภูซางวิทยาคม 0 2 0 0 0 0 0 2
205 แม่ใจวิทยาคม 12 2 0 0 0 0 0 14
206 ราชคฤห์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
207 ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 2 5 0 0 0 0 0 7
208 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
209 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  137
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
210 ตะพานหิน 2 0 0 0 1 0 0 3
211 พิจิตรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
212 วชิรบารมีพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
213 สระหลวงพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  7
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
214 นครไทย 1 1 1 1 1 0 0 5
215 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
216 บ้านกลางพิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
217 พุทธชินราชพิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
218 ยางโกลนวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
219 วังทองพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
220 วังโพรงพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
221 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  18
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
222 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
223 เพชรบูรณ์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
224 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 0 2 0 0 0 0 2
225 วังโป่งพิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
226 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 1 0 0 0 1
227 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
228 หล่มเก่าพิทยาคม 0 1 1 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  11
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
229 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 3 0 0 0 0 0 0 3
230 เทพพิทักษ์วิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
231 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 13 0 1 1 1 0 0 16
232 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 8 5 0 0 0 0 0 13
233 ม่วงไข่พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
234 ร้องกวางอนุสรณ์ 2 0 0 1 0 0 0 3
235 ลองวิทยา 4 0 0 1 0 0 0 5
236 วังชิ้นวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
237 วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 0 0 0 0 0 0 1
238 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 4 0 0 0 0 0 0 4
239 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 9 3 0 0 0 0 0 12
240 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2 1 1 2 0 0 0 6
241 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 1 0 0 0 0 0 5
242 ห้วยม้าวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
243 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1 0 0 2
รวมทั้งหมด  83
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
244 ขุนยวมวิทยา 4 0 0 0 1 0 0 5
245 เฉลิมรัชวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
246 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 8 1 0 1 0 0 0 10
247 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 4 1 0 2 1 0 0 8
248 ปายวิทยาคาร 6 2 0 0 0 0 0 8
249 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 9 0 0 0 0 0 0 9
250 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 17 1 0 1 5 0 0 24
251 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 1 0 0 0 0 0 11
252 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 3 3 0 1 0 0 8
253 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 0 0 0 1
254 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 5 1 0 0 0 0 0 6
255 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 1 0 0 1 0 0 3
256 สบเมยวิทยาคม 9 1 1 1 1 0 0 13
257 สังวาลย์วิทยา 3 0 1 0 0 0 0 4
258 ห้องสอนศึกษา 14 0 1 0 1 0 0 16
รวมทั้งหมด  127
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
259 เกาะคาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
260 ไชยชุมพลศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
261 ดอนไชยวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
262 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 0 1 0 0 0 0 2
263 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ 0 0 0 0 1 0 0 1
264 เถินวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
265 บ้านใหม่วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
266 บุญวาทย์วิทยาลัย 3 0 0 0 1 0 0 4
267 ประชารัฐธรรมคุณ 4 0 0 1 0 0 0 5
268 ประชาราชวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
269 ประชาวิทย์ 1 0 0 0 0 0 0 1
270 มัธยมวิทยา 0 0 1 2 0 0 0 3
271 เมืองปานวิทยา 1 1 0 0 0 0 0 2
272 แม่ทะพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1 0 0 2
273 แม่พริกวิทยา 3 0 0 0 1 0 0 4
274 แม่เมาะวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
275 แม่สันวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
276 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 3 0 0 0 0 0 4
277 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 1 1 0 0 2
278 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 2 1 0 0 0 0 0 3
279 วังเหนือวิทยา 13 0 0 0 0 0 0 13
280 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 5 0 0 0 1 0 0 6
281 เวียงมอกวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
282 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
283 เสริมงามวิทยาคม 0 0 0 1 1 0 0 2
284 อรุโณทัย 0 0 1 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  73
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
285 จักรคำคณาทร 33 4 1 1 0 0 0 39
286 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 1 0 0 0 0 0 0 1
287 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 0 1 0 0 0 0 1
288 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
289 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 7 1 3 1 0 0 0 12
290 นาทรายวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
291 น้ำดิบวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
292 บ้านแป้นพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
293 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
294 ป่าซาง 7 0 0 0 1 0 0 8
295 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 0 0 1 0 0 0 2
296 พรหมจักรสังวร 1 0 0 0 0 0 0 1
297 แม่ตืนวิทยา 1 0 0 2 0 0 0 3
298 วชิรป่าซาง 2 0 1 0 0 0 0 3
299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 4 0 0 0 0 0 0 4
300 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 15 0 2 0 0 0 0 17
301 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 4 0 0 0 1 0 0 5
302 เวียงเจดีย์วิทยา 11 4 3 1 0 0 0 19
303 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 30 4 1 1 1 0 0 37
304 อุโมงค์วิทยาคม 7 0 1 0 0 0 0 8
รวมทั้งหมด  175
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
305 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
306 ท่าชัยวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
307 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 12 0 0 0 0 0 0 12
308 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 0 0 0 1 0 0 1
309 บ้านแก่งวิทยา 1 0 0 1 0 0 0 2
310 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
311 ศรีนคร 1 0 0 0 0 0 0 1
312 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
313 สวรรค์อนันต์วิทยา 7 1 0 0 0 0 0 8
314 สุโขทัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
315 อุดมดรุณี 4 0 0 0 1 0 0 5
รวมทั้งหมด  36
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
316 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
317 ทองแสนขันวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
318 บ้านโคกวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
319 ฟากท่าวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
320 อุตรดิตถ์ดรุณี 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  7
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
321 หนองฉางวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
322 ห้วยคตพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
323 อุทัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  3
 
ผู้สมัครทั้งหมด 1747 คน