จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 8 0 1 0 0 0 1 10
2 โกสัมพีวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 0 0 0 0 0 0 3
4 คลองลานวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 2
5 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1
6 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ระหานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
8 วชิรปราการวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
9 วัชรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
10 สลกบาตรวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
11 หนองกองพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  25
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
12 กศน. อำเภอเชียงของ 1 0 0 0 0 0 0 1
13 เชียงของวิทยาคม 7 1 0 1 1 0 3 13
14 เชียงรายวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 2 3
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 0 0 0 1
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 0 0 1 0 0 0 1
18 เทศบาล 5 เด่นห้า 5 0 1 0 0 0 0 6
19 เทศบาล 6 นครเชียงราย 4 0 0 0 0 0 1 5
20 เทิงวิทยาคม 6 0 0 2 1 0 0 9
21 นุชนาถอนุสรณ์ 7 0 0 0 0 0 8 15
22 บ้านแซววิทยาคม 0 0 1 0 0 0 3 4
23 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 0 1 0 0 0 0 1
24 ปล้องวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
25 พญาเม็งราย 2 1 0 0 1 0 1 5
26 พานพิทยาคม 12 0 0 0 0 0 1 13
27 พานพิเศษพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
28 แม่จันวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 0 4
29 แม่เจดีย์วิทยาคม 7 0 0 0 0 0 3 10
30 แม่สรวยวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
31 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 0 0 0 1 0 2 7
32 แม่อ้อวิทยาคม 4 1 1 0 0 0 0 6
33 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 1 0 0 0 0 1 4
34 ลูกรักเชียงของ 2 1 2 2 0 0 3 10
35 วัดดงชัยพิทยา 1 0 0 0 0 0 1 2
36 วัดหนองบัวพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
37 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 1 0 0 0 0 0 1
38 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 0 0 0 0 0 1
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
40 เวียงแก่นวิทยาคม 13 0 0 0 0 0 2 15
41 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 3
42 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 19 0 2 2 0 0 0 23
43 สหศาสตร์ศึกษา 3 0 0 0 0 0 7 10
44 สันติคีรีวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1
45 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1
46 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 1 0 0 4
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 6 0 0 0 0 0 0 6
รวมทั้งหมด  193
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
48 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
49 กศน. อำเภอแม่ริม 0 0 0 0 1 0 0 1
50 กศน. อำเภอสะเมิง 0 0 0 0 0 0 1 1
51 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 1 0 0 0 0 0 1
52 กศน. อำเภอสันทราย 1 0 0 0 0 0 0 1
53 กาวิละวิทยาลัย 2 0 1 0 0 0 0 3
54 เขื่อนผากวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
55 จอมทอง 31 0 1 0 0 0 11 43
56 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 5 0 0 0 0 0 1 6
57 เชียงดาววิทยาคม 16 4 4 4 0 0 9 37
58 เชียงใหม่คริสเตียน 11 1 0 0 1 0 3 16
59 เชียงใหม่มัธยม 6 0 0 0 0 0 1 7
60 ไชยปราการ 6 0 0 0 1 0 0 7
61 ดอยเต่าวิทยาคม 16 0 0 0 0 0 3 19
62 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 4 0 0 0 0 0 2 6
63 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 5 1 1 0 1 0 2 10
64 ดาราวิทยาลัย 2 2 0 2 0 0 3 9
65 เทพบดินทร์วิทยา 3 1 2 1 0 0 3 10
66 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 10 1 0 0 0 0 3 14
67 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
68 ธรรมราชศึกษา 9 0 1 0 0 0 3 13
69 นวมินทราชูทิศ พายัพ 11 2 0 0 0 0 4 17
70 บ้านกาดวิทยาคม 25 2 0 0 0 0 3 30
71 บ้านบ่อแก้ว 1 0 0 0 0 0 0 1
72 บ้านแม่แฮเหนือ 11 0 1 0 0 0 2 14
73 บ้านสันต้นหมื้อ 6 0 1 0 0 0 5 12
74 ฝางชนูปถัมภ์ 22 3 2 1 0 0 1 29
75 ฝางธรรมศึกษา 6 0 0 0 0 0 0 6
76 พร้าววิทยาคม 28 0 0 0 0 0 1 29
77 มงฟอร์ตวิทยาลัย 2 0 4 0 0 0 0 6
78 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 13 0 0 0 0 0 3 16
79 แม่แจ่ม 47 3 0 1 0 1 3 55
80 แม่ตื่นวิทยาคม 9 2 0 2 0 0 6 19
81 แม่แตง 17 0 3 1 0 0 3 24
82 แม่โถวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 0 4
83 แม่ริมวิทยาคม 23 3 1 3 0 0 7 37
84 แม่วินสามัคคี 6 0 0 0 0 0 1 7
85 แม่หอพระวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 2 6
86 แม่ออนวิทยาลัย 8 0 0 0 0 0 9 17
87 แม่อายวิทยาคม 14 1 2 1 0 0 3 21
88 ยุพราชวิทยาลัย 3 0 2 0 0 0 0 5
89 รังษีวิทยา 25 2 0 3 0 0 2 32
90 รัตนาเอื้อวิทยา 1 0 0 0 0 0 2 3
91 ราชประชานุเคราะห์ 30 4 0 1 0 0 0 3 8
92 ราชประชานุเคราะห์ 31 19 0 2 1 0 0 1 23
93 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 1
94 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 7 2 0 0 0 0 1 10
95 วชิราลัย 1 1 0 0 0 0 1 3
96 วัฒโนทัยพายัพ 19 1 8 2 0 2 2 34
97 วัดกู่สันหนองพิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
98 วัดโขงขาววิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
99 วัดแม่ริมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
100 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2 0 0 0 0 0 0 2
101 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 0 0 0 0 0 1 1
102 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
103 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1
104 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 1 0 0 0 0 0 1
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 6 1 1 0 1 0 0 9
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
107 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 3 0 0 0 0 0 0 3
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 0 1
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 0 0 0 0 0 1
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 1 0 0 0 0 0 1
111 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 0 4 0 0 0 0 4
112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 26 0 0 2 0 0 0 28
113 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 1 0 0 0 0 0 0 1
114 เวียงแหงวิทยาคม 10 0 0 2 0 0 3 15
115 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 7 0 0 1 0 0 0 8
116 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 22 0 2 0 2 0 4 30
117 สหมิตรวิทยา 15 3 0 0 0 0 0 18
118 สองแคววิทยาคม 12 1 2 1 0 0 6 22
119 สะเมิงพิทยาคม 18 2 1 0 2 0 4 27
120 สันกำแพง 14 1 1 0 0 0 6 22
121 สันติสุข 7 0 0 0 0 0 1 8
122 สันทรายวิทยาคม 15 0 3 0 0 1 4 23
123 สันป่าตองวิทยาคม 23 1 2 0 0 0 6 32
124 สันป่าตองศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
125 สันป่ายางวิทยาคม 9 1 1 1 0 0 4 16
126 สัพพัญญูวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 2
127 สามัคคีวิทยาทาน 1 0 0 0 0 0 0 1
128 สารภีพิทยาคม 9 0 0 0 1 0 4 14
129 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 1 0 0 0 0 0 0 1
130 หอพระ 20 0 5 0 0 0 12 37
131 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 28 5 3 0 0 0 1 37
132 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
133 อมก๋อยวิทยาคม 32 3 0 3 0 0 2 40
134 ฮอดพิทยาคม 23 1 3 0 1 0 3 31
รวมทั้งหมด  1124
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
135 กศน. อำเภอแม่สอด 0 0 0 0 0 0 1 1
136 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 3 0 0 0 0 0 2 5
137 ตากพิทยาคม 22 1 0 1 0 0 6 30
138 ท่าสองยางวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
139 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 1
140 เทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 1 0 0 0 0 1
141 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 0 0 1 0 0 4 11
142 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 1 1 0 0 0 0 0 2
143 บ้านแม่ระเมิง 3 0 0 0 2 0 4 9
144 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
145 บ้านแม่อุสุวิทยา 1 1 0 0 0 0 0 2
146 ป่าไม้อุทิศ 4 2 1 0 1 1 0 1 6
147 ผดุงปัญญา 6 0 0 1 0 0 0 7
148 พบพระวิทยาคม 6 0 0 2 0 0 1 9
149 แม่กุวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 4
150 แม่จะเราวิทยาคม 10 1 0 0 0 0 0 11
151 แม่ปะวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1
152 แม่ระมาดวิทยาคม 7 0 1 1 0 1 7 17
153 ราชประชานุเคราะห์ 55 9 0 1 0 0 0 2 12
154 วังประจบวิทยาคม 5 0 2 0 0 0 4 11
155 วังหินกิตติวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
156 วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 0 0 0 0 0 0 2
157 สรรพวิทยาคม 6 0 2 0 0 0 1 9
158 โสภณวรคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
159 อุ้มผางวิทยาคม 19 2 0 0 0 0 1 22
รวมทั้งหมด  181
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
160 ชุมแสงชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 1 1
161 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
162 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
163 หนองบัว 1 0 0 0 0 0 1 2
รวมทั้งหมด  5
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
164 กศน. อำเภอนาน้อย 1 0 0 0 0 0 1 2
165 กศน. อำเภอเวียงสา 1 0 0 0 0 0 0 1
166 เชียงกลางประชาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 2
167 ตาลชุมพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
168 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 1 0 0 0 0 1 3
169 ทุ่งช้าง 28 1 1 3 3 0 1 37
170 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 1 1 0 0 0 3 7
171 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 0 0 0 0 1 0 0 1
172 น่านคริสเตียนศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
173 น่านนคร 1 2 2 2 0 0 1 8
174 น่านประชาอุทิศ 4 0 1 0 0 0 0 5
175 นาน้อย 9 7 5 4 1 0 6 32
176 นาหมื่นพิทยาคม 1 1 0 3 1 0 0 6
177 บ่อเกลือ 2 0 0 0 0 0 2 4
178 บ้านหลวง 5 4 0 0 0 0 0 9
179 ปัว 25 3 0 1 1 0 2 32
180 พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม 1 0 0 0 0 0 0 1
181 มัธยมป่ากลาง 7 0 0 0 1 0 0 8
182 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 0 0 0 0 1
183 เมืองแงง 0 0 0 0 0 0 1 1
184 แม่จริม 3 0 0 0 0 0 0 3
185 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 0 1 0 0 0 0 1
186 วัดนาราบวิทยา 1 0 0 0 2 0 0 3
187 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 0 0 0 0 0 0 2
188 ศรีนครน่าน 1 0 0 0 0 0 0 1
189 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 29 2 1 0 1 0 4 37
190 สตรีศรีน่าน 9 3 3 1 0 0 6 22
191 สันติสุขพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
192 สา 21 4 0 0 0 0 5 30
รวมทั้งหมด  267
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
193 กศน. อำเภอเชียงคำ 0 0 0 1 0 0 0 1
194 ขุนควรวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 3 3
195 งำเมืองวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
196 จุนวิทยาคม 2 1 1 0 0 0 0 4
197 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 5 0 0 0 0 0 0 5
198 เชียงคำวิทยาคม 36 3 1 2 1 0 6 49
199 เชียงม่วนวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 1 6
200 ดงเจนวิทยาคม 4 1 2 0 0 0 1 8
201 ดอกคำใต้วิทยาคม 11 1 0 2 0 0 1 15
202 ถ้ำปินวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
203 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 6 1 0 0 0 0 1 8
204 นาปรังวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
205 ปงพัฒนาวิทยาคม 14 1 0 0 0 0 3 18
206 ปงรัชดาภิเษก 10 2 0 1 2 0 4 19
207 ประชาบำรุง 8 0 0 0 0 0 0 8
208 ปิยมิตรวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
209 ฝายกวางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 5 7
210 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 2 1 0 0 0 0 5
211 พะเยาพิทยาคม 8 4 0 0 0 0 1 13
212 ฟากกว๊านวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
213 ภูซางวิทยาคม 6 2 5 1 0 0 0 14
214 แม่ใจวิทยาคม 26 2 0 0 0 0 0 28
215 ราชประชานุเคราะห์ 24 4 0 0 0 1 0 0 5
216 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  235
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
217 เขาทรายทับคล้อพิทยา 1 0 0 0 0 0 2 3
218 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
219 ตะพานหิน 6 3 0 0 0 0 7 16
220 เทศบาลบ้านปากทาง 1 0 1 0 0 0 0 2
221 พิจิตรพิทยาคม 1 1 0 1 0 0 0 3
222 วชิรบารมีพิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 2
223 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 1
224 วังสำโรงวังหว้า 0 0 0 1 1 0 0 2
225 สากเหล็กวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  32
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
226 จ่านกร้อง 0 0 0 0 1 0 0 1
227 เฉลิมขวัญสตรี 1 0 0 0 0 0 0 1
228 ชาติตระการวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
229 นครไทย 4 0 0 1 0 0 2 7
230 ประชาสงเคราะห์วิทยา 5 0 0 0 0 0 2 7
231 พรหมพิรามวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 1
232 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 0 1 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  19
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
233 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
234 แคมป์สนวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 6
235 ติ้ววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
236 น้ำหนาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
237 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 2 4
238 บ้านเข็กน้อย 2 0 0 0 0 0 0 2
239 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 0 0 0 0 0 0 1
240 บ้านห้วยระหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 1
241 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 3 0 0 0 0 0 2 5
242 ราชประชานุเคราะห์ 57 1 0 0 1 0 0 4 6
243 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
244 ศรีเทพประชาสรรค์ 7 0 0 0 0 0 0 7
245 หล่มเก่าพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
246 หล่มสักวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 1 2
รวมทั้งหมด  40
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
247 ถิ่นโอภาสวิทยา 4 0 0 0 0 0 3 7
248 ท่าข้ามวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
249 เทพพิทักษ์วิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
250 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 12 0 1 0 0 0 5 18
251 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 18 2 0 1 1 0 3 25
252 เมืองแพร่ 0 0 0 1 0 0 0 1
253 ร้องกวางอนุสรณ์ 9 0 0 0 0 0 4 13
254 ลองวิทยา 11 2 1 1 1 0 3 19
255 วังชิ้นวิทยา 8 0 0 1 0 0 7 16
256 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 0 0 0 0 0 1 1
257 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
258 สรอยเสรีวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
259 สองพิทยาคม 0 1 0 1 0 0 3 5
260 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 0 0 0 1 0 1 3
261 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 5 2 2 1 0 0 2 12
262 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 2 3
รวมทั้งหมด  131
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
263 กศน. อำเภอปาย 1 0 0 0 0 0 0 1
264 ขุนยวมวิทยา 16 5 1 1 2 0 5 30
265 เฉลิมรัชวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 2 7
266 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 20 5 0 0 0 0 0 25
267 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 10 1 1 0 0 0 5 17
268 ปายวิทยาคาร 9 7 1 0 0 0 2 19
269 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 35 3 1 0 1 0 8 48
270 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 58 5 4 1 1 0 7 76
271 ราชประชานุเคราะห์ 21 8 0 2 1 0 0 8 19
272 ราชประชานุเคราะห์ 22 9 1 3 0 1 0 4 18
273 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 0 1 0 0 0 0 9
274 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 9 0 0 0 0 0 0 9
275 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 7 0 1 0 0 0 1 9
276 สบเมยวิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
277 สังวาลย์วิทยา 12 0 0 0 0 0 3 15
278 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 44 0 2 0 0 0 6 52
รวมทั้งหมด  365
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
279 เคนเน็ตแม็คเคนซี 1 2 0 0 0 0 0 3
280 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2 0 0 0 0 0 1 3
281 เถินวิทยา 6 0 1 1 0 0 0 8
282 บุญวาทย์วิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 1
283 ประชารัฐธรรมคุณ 7 0 1 2 0 0 0 10
284 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 2
285 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 0 0 0 0 0 2 2
286 มัธยมวิทยา 2 1 0 1 0 0 2 6
287 เมืองปานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
288 แม่พริกวิทยา 0 2 0 0 0 0 0 2
289 แม่เมาะวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 1
290 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 3 0 0 0 0 0 4
291 ลำปางกัลยาณี 1 0 2 0 0 0 0 3
292 วังเหนือวิทยา 13 0 1 0 0 0 7 21
293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 0 0 0 0 0 0 2
294 เวียงมอกวิทยา 1 1 0 0 0 0 1 3
295 สบปราบพิทยาคม 0 0 2 0 0 0 2 4
296 เสริมงามวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 5 6
297 อรุโณทัย 0 0 0 1 0 0 0 1
298 อัสสัมชัญลำปาง 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  84
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
299 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 26 4 1 0 0 0 8 39
300 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 9 3 2 0 0 0 1 15
301 ทาขุมเงินวิทยาคาร 9 0 0 0 0 0 2 11
302 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
303 ธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
304 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 23 0 0 0 0 0 5 28
305 นาทรายวิทยาคม 0 0 1 1 0 0 0 2
306 น้ำดิบวิทยาคม 9 0 0 1 1 0 0 11
307 บ้านแป้นพิทยาคม 16 0 0 0 0 0 0 16
308 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
309 ป่าซาง 5 2 0 1 0 0 6 14
310 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 3 0 0 0 0 0 5 8
311 พรหมจักรสังวร 1 0 0 0 0 0 1 2
312 เมธีวุฒิกร 10 1 2 0 0 0 2 15
313 แม่ตืนวิทยา 0 1 0 1 0 0 0 2
314 แม่ทาวิทยาคม 13 0 0 1 0 0 2 16
315 ราชประชานุเคราะห์ 26 21 3 0 1 0 0 4 29
316 วชิรป่าซาง 10 0 0 1 2 0 0 13
317 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 3 1 1 2 1 0 0 8
318 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2 0 0 0 0 0 0 2
319 เวียงเจดีย์วิทยา 16 0 3 1 1 0 0 21
320 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 17 10 1 0 0 0 5 33
321 อุโมงค์วิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  302
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
322 คีรีมาศพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
323 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
324 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 27 2 4 0 1 0 1 35
325 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 8 4 0 0 0 0 1 13
326 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 9 1 0 0 0 0 1 11
327 เมืองเชลียง 6 1 0 1 0 0 1 9
328 เมืองด้งวิทยา 0 2 0 1 0 0 1 4
329 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 1 1
330 ศรีนคร 5 0 0 0 0 0 0 5
331 สวรรค์อนันต์วิทยา 1 0 0 0 0 0 1 2
332 สุโขทัยวิทยาคม 0 4 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  89
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
333 น้ำริดวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
334 บ้านโคกวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 4 7
335 พิชัย 0 0 0 1 0 0 0 1
336 ฟากท่าวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
337 ลับแลพิทยาคม 0 0 1 1 0 0 0 2
338 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1
339 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
340 อุตรดิตถ์ 1 0 0 0 1 0 0 2
รวมทั้งหมด  16
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
341 บ้านไร่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
342 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
343 อุทัยวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  3
 
ผู้สมัครทั้งหมด 3111 คน