จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 - - -
2 โกสัมพีวิทยา 0 - - -
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 - - -
4 คลองลานวิทยา 0 - - -
5 ปางศิลาทองศึกษา 0 - - -
6 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 0 - - -
7 ระหานวิทยา 0 - - -
8 วชิรปราการวิทยาคม 0 - - -
9 วัชรวิทยา 0 - - -
10 สลกบาตรวิทยา 0 - - -
11 หนองกองพิทยาคม 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
12 กศน. อำเภอเชียงของ 0 - - -
13 เชียงของวิทยาคม 0 - - -
14 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 - - -
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 - - -
18 เทศบาล 5 เด่นห้า 0 - - -
19 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 - - -
20 เทิงวิทยาคม 0 - - -
21 นุชนาถอนุสรณ์ 0 - - -
22 บ้านแซววิทยาคม 0 - - -
23 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 - - -
24 ปล้องวิทยาคม 0 - - -
25 พญาเม็งราย 0 - - -
26 พานพิทยาคม 0 - - -
27 พานพิเศษพิทยา 0 - - -
28 แม่จันวิทยาคม 0 - - -
29 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 - - -
30 แม่สรวยวิทยาคม 0 - - -
31 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 - - -
32 แม่อ้อวิทยาคม 0 - - -
33 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 - - -
34 ลูกรักเชียงของ 0 - - -
35 วัดดงชัยพิทยา 0 - - -
36 วัดหนองบัวพิทยา 0 - - -
37 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 - - -
38 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 - - -
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
40 เวียงแก่นวิทยาคม 0 - - -
41 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 - - -
42 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 - - -
43 สหศาสตร์ศึกษา 0 - - -
44 สันติคีรีวิทยาคม 0 - - -
45 สามัคคีวิทยาคม 0 - - -
46 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 - - -
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
48 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 - - -
49 กศน. อำเภอแม่ริม 0 - - -
50 กศน. อำเภอสะเมิง 0 - - -
51 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 - - -
52 กศน. อำเภอสันทราย 0 - - -
53 กาวิละวิทยาลัย 0 - - -
54 เขื่อนผากวิทยา 0 - - -
55 จอมทอง 0 - - -
56 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 0 - - -
57 เชียงดาววิทยาคม 0 - - -
58 เชียงใหม่คริสเตียน 0 - - -
59 เชียงใหม่มัธยม 0 - - -
60 ไชยปราการ 0 - - -
61 ดอยเต่าวิทยาคม 0 - - -
62 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 0 - - -
63 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0 - - -
64 ดาราวิทยาลัย 0 - - -
65 เทพบดินทร์วิทยา 0 - - -
66 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 - - -
67 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 - - -
68 ธรรมราชศึกษา 0 - - -
69 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 - - -
70 บ้านกาดวิทยาคม 0 - - -
71 บ้านบ่อแก้ว 0 - - -
72 บ้านแม่แฮเหนือ 0 - - -
73 บ้านสันต้นหมื้อ 0 - - -
74 ฝางชนูปถัมภ์ 0 - - -
75 ฝางธรรมศึกษา 0 - - -
76 พร้าววิทยาคม 0 - - -
77 มงฟอร์ตวิทยาลัย 0 - - -
78 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
79 แม่แจ่ม 0 - - -
80 แม่ตื่นวิทยาคม 0 - - -
81 แม่แตง 0 - - -
82 แม่โถวิทยาคม 0 - - -
83 แม่ริมวิทยาคม 0 - - -
84 แม่วินสามัคคี 0 - - -
85 แม่หอพระวิทยาคม 0 - - -
86 แม่ออนวิทยาลัย 0 - - -
87 แม่อายวิทยาคม 0 - - -
88 ยุพราชวิทยาลัย 0 - - -
89 รังษีวิทยา 0 - - -
90 รัตนาเอื้อวิทยา 0 - - -
91 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 - - -
92 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 - - -
93 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 - - -
94 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 - - -
95 วชิราลัย 0 - - -
96 วัฒโนทัยพายัพ 0 - - -
97 วัดกู่สันหนองพิทยา 0 - - -
98 วัดโขงขาววิทยา 0 - - -
99 วัดแม่ริมวิทยา 0 - - -
100 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 - - -
101 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 - - -
102 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
103 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
104 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 - - -
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 0 - - -
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 - - -
107 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 - - -
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 - - -
111 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 - - -
113 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 - - -
114 เวียงแหงวิทยาคม 0 - - -
115 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 - - -
116 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 - - -
117 สหมิตรวิทยา 0 - - -
118 สองแคววิทยาคม 0 - - -
119 สะเมิงพิทยาคม 0 - - -
120 สันกำแพง 0 - - -
121 สันติสุข 0 - - -
122 สันทรายวิทยาคม 0 - - -
123 สันป่าตองวิทยาคม 0 - - -
124 สันป่าตองศึกษา 0 - - -
125 สันป่ายางวิทยาคม 0 - - -
126 สัพพัญญูวิทยา 0 - - -
127 สามัคคีวิทยาทาน 0 - - -
128 สารภีพิทยาคม 0 - - -
129 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 - - -
130 หอพระ 0 - - -
131 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 - - -
132 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 0 - - -
133 อมก๋อยวิทยาคม 0 - - -
134 ฮอดพิทยาคม 0 - - -
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
135 กศน. อำเภอแม่สอด 0 - - -
136 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 - - -
137 ตากพิทยาคม 0 - - -
138 ท่าสองยางวิทยาคม 0 - - -
139 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 0 - - -
140 เทศบาล 1 กิตติขจร 0 - - -
141 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 - - -
142 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 - - -
143 บ้านแม่ระเมิง 0 - - -
144 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 - - -
145 บ้านแม่อุสุวิทยา 0 - - -
146 ป่าไม้อุทิศ 4 0 - - -
147 ผดุงปัญญา 0 - - -
148 พบพระวิทยาคม 0 - - -
149 แม่กุวิทยาคม 0 - - -
150 แม่จะเราวิทยาคม 0 - - -
151 แม่ปะวิทยาคม 0 - - -
152 แม่ระมาดวิทยาคม 0 - - -
153 ราชประชานุเคราะห์ 55 0 - - -
154 วังประจบวิทยาคม 0 - - -
155 วังหินกิตติวิทยาคม 0 - - -
156 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 - - -
157 สรรพวิทยาคม 0 - - -
158 โสภณวรคุณวิทยา 0 - - -
159 อุ้มผางวิทยาคม 0 - - -
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
160 ชุมแสงชนูทิศ 0 - - -
161 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 - - -
162 ท่าตะโกพิทยาคม 0 - - -
163 หนองบัว 0 - - -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
164 กศน. อำเภอนาน้อย 0 - - -
165 กศน. อำเภอเวียงสา 0 - - -
166 เชียงกลางประชาพัฒนา 0 - - -
167 ตาลชุมพิทยาคม 0 - - -
168 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
169 ทุ่งช้าง 0 - - -
170 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 - - -
171 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 0 - - -
172 น่านคริสเตียนศึกษา 0 - - -
173 น่านนคร 0 - - -
174 น่านประชาอุทิศ 0 - - -
175 นาน้อย 0 - - -
176 นาหมื่นพิทยาคม 0 - - -
177 บ่อเกลือ 0 - - -
178 บ้านหลวง 0 - - -
179 ปัว 0 - - -
180 พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม 0 - - -
181 มัธยมป่ากลาง 0 - - -
182 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
183 เมืองแงง 0 - - -
184 แม่จริม 0 - - -
185 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 - - -
186 วัดนาราบวิทยา 0 - - -
187 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
188 ศรีนครน่าน 0 - - -
189 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 - - -
190 สตรีศรีน่าน 0 - - -
191 สันติสุขพิทยาคม 0 - - -
192 สา 0 - - -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
193 กศน. อำเภอเชียงคำ 0 - - -
194 ขุนควรวิทยาคม 0 - - -
195 งำเมืองวิทยาคม 0 - - -
196 จุนวิทยาคม 0 - - -
197 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 - - -
198 เชียงคำวิทยาคม 0 - - -
199 เชียงม่วนวิทยาคม 0 - - -
200 ดงเจนวิทยาคม 0 - - -
201 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 - - -
202 ถ้ำปินวิทยาคม 0 - - -
203 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 - - -
204 นาปรังวิทยา 0 - - -
205 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 - - -
206 ปงรัชดาภิเษก 0 - - -
207 ประชาบำรุง 0 - - -
208 ปิยมิตรวิทยา 0 - - -
209 ฝายกวางวิทยาคม 0 - - -
210 พะเยาประสาธน์วิทย์ 0 - - -
211 พะเยาพิทยาคม 0 - - -
212 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 - - -
213 ภูซางวิทยาคม 0 - - -
214 แม่ใจวิทยาคม 0 - - -
215 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 - - -
216 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
217 เขาทรายทับคล้อพิทยา 0 - - -
218 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 - - -
219 ตะพานหิน 0 - - -
220 เทศบาลบ้านปากทาง 0 - - -
221 พิจิตรพิทยาคม 0 - - -
222 วชิรบารมีพิทยาคม 0 - - -
223 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 0 - - -
224 วังสำโรงวังหว้า 0 - - -
225 สากเหล็กวิทยา 0 - - -
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
226 จ่านกร้อง 0 - - -
227 เฉลิมขวัญสตรี 0 - - -
228 ชาติตระการวิทยา 0 - - -
229 นครไทย 0 - - -
230 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 - - -
231 พรหมพิรามวิทยา 0 - - -
232 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
233 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 - - -
234 แคมป์สนวิทยาคม 0 - - -
235 ติ้ววิทยาคม 0 - - -
236 น้ำหนาววิทยาคม 0 - - -
237 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 - - -
238 บ้านเข็กน้อย 0 - - -
239 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 - - -
240 บ้านห้วยระหงส์ 0 - - -
241 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 - - -
242 ราชประชานุเคราะห์ 57 0 - - -
243 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 - - -
244 ศรีเทพประชาสรรค์ 0 - - -
245 หล่มเก่าพิทยาคม 0 - - -
246 หล่มสักวิทยาคม 0 - - -
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
247 ถิ่นโอภาสวิทยา 0 - - -
248 ท่าข้ามวิทยาคม 0 - - -
249 เทพพิทักษ์วิทยา 0 - - -
250 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 - - -
251 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 - - -
252 เมืองแพร่ 0 - - -
253 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 - - -
254 ลองวิทยา 0 - - -
255 วังชิ้นวิทยา 0 - - -
256 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 - - -
257 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 - - -
258 สรอยเสรีวิทยา 0 - - -
259 สองพิทยาคม 0 - - -
260 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 - - -
261 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 - - -
262 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 - - -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
263 กศน. อำเภอปาย 0 - - -
264 ขุนยวมวิทยา 0 - - -
265 เฉลิมรัชวิทยาคม 0 - - -
266 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 - - -
267 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 - - -
268 ปายวิทยาคาร 0 - - -
269 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 - - -
270 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 - - -
271 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 - - -
272 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 - - -
273 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 - - -
274 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 - - -
275 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 - - -
276 สบเมยวิทยาคม 0 - - -
277 สังวาลย์วิทยา 0 - - -
278 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 - - -
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
279 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 - - -
280 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 - - -
281 เถินวิทยา 0 - - -
282 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 - - -
283 ประชารัฐธรรมคุณ 0 - - -
284 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
285 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 - - -
286 มัธยมวิทยา 0 - - -
287 เมืองปานวิทยา 0 - - -
288 แม่พริกวิทยา 0 - - -
289 แม่เมาะวิทยา 0 - - -
290 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 - - -
291 ลำปางกัลยาณี 0 - - -
292 วังเหนือวิทยา 0 - - -
293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 - - -
294 เวียงมอกวิทยา 0 - - -
295 สบปราบพิทยาคม 0 - - -
296 เสริมงามวิทยาคม 0 - - -
297 อรุโณทัย 0 - - -
298 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
299 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 - - -
300 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 - - -
301 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 - - -
302 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 - - -
303 ธรรมสาธิตศึกษา 0 - - -
304 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 - - -
305 นาทรายวิทยาคม 0 - - -
306 น้ำดิบวิทยาคม 0 - - -
307 บ้านแป้นพิทยาคม 0 - - -
308 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 - - -
309 ป่าซาง 0 - - -
310 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 - - -
311 พรหมจักรสังวร 0 - - -
312 เมธีวุฒิกร 0 - - -
313 แม่ตืนวิทยา 0 - - -
314 แม่ทาวิทยาคม 0 - - -
315 ราชประชานุเคราะห์ 26 0 - - -
316 วชิรป่าซาง 0 - - -
317 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 - - -
318 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 - - -
319 เวียงเจดีย์วิทยา 0 - - -
320 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 - - -
321 อุโมงค์วิทยาคม 0 - - -
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
322 คีรีมาศพิทยาคม 0 - - -
323 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
324 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 - - -
325 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 - - -
326 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 - - -
327 เมืองเชลียง 0 - - -
328 เมืองด้งวิทยา 0 - - -
329 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 - - -
330 ศรีนคร 0 - - -
331 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 - - -
332 สุโขทัยวิทยาคม 0 - - -
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
333 น้ำริดวิทยา 0 - - -
334 บ้านโคกวิทยาคม 0 - - -
335 พิชัย 0 - - -
336 ฟากท่าวิทยา 0 - - -
337 ลับแลพิทยาคม 0 - - -
338 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 - - -
339 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 - - -
340 อุตรดิตถ์ 0 - - -
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
341 บ้านไร่วิทยา 0 - - -
342 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 0 - - -
343 อุทัยวิทยาคม 0 - - -