จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 0 - - -
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
2 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 - - -
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 - - -
4 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 0 - - -
5 คลองลานวิทยา 0 - - -
6 นาบ่อคำวิทยาคม 0 - - -
7 ปางศิลาทองศึกษา 1 150 10 160
8 พรานกระต่ายพิทยาคม 0 - - -
9 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 0 - - -
10 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1 150 10 160
11 ลานกระบือวิทยา 0 - - -
12 วชิรปราการวิทยาคม 0 - - -
13 สลกบาตรวิทยา 0 - - -
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
15 ขุนตาลวิทยาคม 9 1350 90 1440
16 จันจว้าวิทยาคม 0 - - -
17 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 - - -
18 เชียงของวิทยาคม 3 450 30 480
19 เชียงรายวิทยาคม 4 600 40 640
20 เชียงแสนวิทยาคม 1 150 10 160
21 ดอนชัยวิทยาคม 0 - - -
22 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
23 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 5 750 50 800
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 - - -
25 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 0 - - -
26 เทศบาล 5 เด่นห้า 2 300 20 320
27 เทศบาล 6 นครเชียงราย 2 300 20 320
28 เทิงวิทยาคม 3 450 30 480
29 นครวิทยาคม 3 450 30 480
30 นุชนาถอนุสรณ์ 5 750 50 800
31 บ้านแซววิทยาคม 0 - - -
32 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 150 10 160
33 บ้านเทอดไทย 0 - - -
34 บ้านห้วยผึ้ง 0 - - -
35 บุญเรืองวิทยาคม 6 900 60 960
36 ปล้องวิทยาคม 0 - - -
37 ป่าแดดวิทยาคม 3 450 30 480
38 พญาเม็งราย 0 - - -
39 พณิชยการเชียงราย 0 - - -
40 พานพิทยาคม 1 150 10 160
41 พานพิเศษพิทยา 0 - - -
42 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 - - -
43 แม่จันวิทยาคม 1 150 10 160
44 แม่เจดีย์วิทยาคม 4 600 40 640
45 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
46 แม่สรวยวิทยาคม 2 300 20 320
47 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 300 20 320
48 แม่อ้อวิทยาคม 3 450 30 480
49 ไม้ยาวิทยาคม 0 - - -
50 ยางฮอมวิทยาคม 0 - - -
51 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1 150 10 160
52 ลูกรักเชียงของ 3 450 30 480
53 วัดดงชัยพิทยา 2 300 20 320
54 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 0 - - -
55 วาวีวิทยาคม 0 - - -
56 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0 - - -
57 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 - - -
58 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 - - -
59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3 450 30 480
60 วิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 0 - - -
61 เวียงแก่นวิทยาคม 2 300 20 320
62 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 150 10 160
63 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 10 1500 100 1600
64 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 - - -
65 สหศาสตร์ศึกษา 0 - - -
66 สันติวิทยา 2 300 20 320
67 สามัคคีวิทยาคม 2 300 20 320
68 สามัคคีวิทยาคม 2 0 - - -
69 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 300 20 320
70 ห้วยสักวิทยาคม 1 150 10 160
71 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1 150 10 160
72 อาชีวศึกษาแม่สาย 1 150 10 160
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
73 กศน.ตำบลป่าไผ่ 0 - - -
74 กศน.อำเภอแม่ริม 0 - - -
75 กาวิละวิทยาลัย 6 900 60 960
76 แกน้อยศึกษา 0 - - -
77 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 1500 100 1600
78 จอมทอง 11 1650 110 1760
79 ฉือจี้เชียงใหม่ 3 450 30 480
80 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 3 450 30 480
81 เชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 2 300 20 320
82 เชียงดาววิทยาคม 24 3600 240 3840
83 เชียงใหม่คริสเตียน 11 1650 110 1760
84 เชียงใหม่มัธยม 8 1200 80 1280
85 ไชยปราการ 14 2100 140 2240
86 ดอยเต่าวิทยาคม 2 300 20 320
87 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 0 - - -
88 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 5 750 50 800
89 ดาราวิทยาลัย 11 1650 110 1760
90 เทพบดินทร์วิทยา 6 900 60 960
91 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 11 1650 110 1760
92 ธนาเทคโนโลยี เชียงใหม่ 0 - - -
93 ธรรมราชศึกษา 5 750 50 800
94 นวมินทราชูทิศ พายัพ 6 900 60 960
95 นานาชาตินครพายัพ 1 150 10 160
96 บ้านกาดวิทยาคม 8 1200 80 1280
97 บ้านสันต้นหมื้อ 3 450 30 480
98 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 150 10 160
99 ฝางชนูปถัมภ์ 21 3150 210 3360
100 ฝางธรรมศึกษา 0 - - -
101 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา 0 - - -
102 พระหฤทัยเชียงใหม่ 0 - - -
103 พร้าววิทยาคม 22 3300 220 3520
104 พิงครัตน์ 0 - - -
105 มงฟอร์ตวิทยาลัย 2 300 20 320
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 - - -
107 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2 300 20 320
108 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 0 - - -
109 แม่แจ่ม 16 2400 160 2560
110 แม่ตื่นวิทยาคม 3 450 30 480
111 แม่แตง 9 1350 90 1440
112 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 1 150 10 160
113 แม่ริมวิทยาคม 11 1650 110 1760
114 แม่วินสามัคคี 2 300 20 320
115 แม่หอพระวิทยาคม 1 150 10 160
116 แม่ออนวิทยาลัย 3 450 30 480
117 แม่อายวิทยาคม 11 1650 110 1760
118 ยุพราชวิทยาลัย 2 300 20 320
119 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 1 150 10 160
120 รังษีวิทยา 14 2100 140 2240
121 รัตนาเอื้อวิทยา 3 450 30 480
122 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
123 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 5 750 50 800
124 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 2 300 20 320
125 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1 150 10 160
126 วชิราลัย 3 450 30 480
127 วัฒโนทัยพายัพ 20 3000 200 3200
128 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 0 - - -
129 วัดแม่ริมวิทยา 1 150 10 160
130 วัดสะเมิงวิทยา 0 - - -
131 วารีเชียงใหม่ 1 150 10 160
132 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2 300 20 320
133 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2 300 20 320
134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
135 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
136 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 - - -
137 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 - - -
138 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 19 2850 190 3040
139 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 1 150 10 160
140 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1 150 10 160
141 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
142 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 0 - - -
143 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 1 150 10 160
145 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 0 - - -
146 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 22 3300 220 3520
147 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 - - -
148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 - - -
149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 39 5850 390 6240
150 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
151 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 - - -
152 เวียงแหงปริยัติศึกษา 1 150 10 160
153 เวียงแหงวิทยาคม 6 900 60 960
154 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 - - -
155 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 8 1200 80 1280
156 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 0 - - -
157 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 - - -
158 สหมิตรวิทยา 1 150 10 160
159 สองแคววิทยาคม 3 450 30 480
160 สะเมิงพิทยาคม 7 1050 70 1120
161 สันกำแพง 13 1950 130 2080
162 สันติสุข 3 450 30 480
163 สันทรายวิทยาคม 16 2400 160 2560
164 สันป่าตองวิทยาคม 26 3900 260 4160
165 สันป่ายางวิทยาคม 6 900 60 960
166 สามัคคีวิทยาทาน 1 150 10 160
167 สารภีปริยัติศึกษา 0 - - -
168 สารภีพิทยาคม 5 750 50 800
169 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 - - -
170 หอพระ 7 1050 70 1120
171 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 27 4050 270 4320
172 หางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ 1 150 10 160
173 อมก๋อยวิทยาคม 4 600 40 640
174 อรุโณทัยวิทยาคม 1 150 10 160
175 ฮอดพิทยาคม 18 2700 180 2880
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
176 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 3 450 30 480
177 ตากพิทยาคม 3 450 30 480
178 ท่าสองยางวิทยาคม 4 600 40 640
179 เทศบาล 1 กิตติขจร 0 - - -
180 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 300 20 320
181 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 3 450 30 480
182 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 9 1350 90 1440
183 ป่าไม้อุทิศ 4 7 1050 70 1120
184 ผดุงปัญญา 3 450 30 480
185 พบพระวิทยาคม 3 450 30 480
186 ภัทรวิทยา 0 - - -
187 แม่กุวิทยาคม 0 - - -
188 แม่จะเราวิทยาคม 1 150 10 160
189 แม่ปะวิทยาคม 1 150 10 160
190 แม่ระมาดวิทยาคม 1 150 10 160
191 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 0 - - -
192 วังประจบวิทยาคม 3 450 30 480
193 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 3 450 30 480
194 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1 150 10 160
195 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 - - -
196 สรรพวิทยาคม 11 1650 110 1760
197 สามเงาวิทยาคม 0 - - -
198 อุ้มผางวิทยาคม 1 150 10 160
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
199 ชุมแสงชนูทิศ 1 150 10 160
200 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 0 - - -
201 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 2 300 20 320
202 ตาคลีประชาสรรค์ 0 - - -
203 ท่าตะโกพิทยาคม 2 300 20 320
204 เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 - - -
205 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 - - -
206 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 - - -
207 ไพศาลีพิทยา 0 - - -
208 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 150 10 160
209 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 0 - - -
210 ลาดยาววิทยาคม 0 - - -
211 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 - - -
212 สตรีนครสวรรค์ 0 - - -
213 หนองกรดพิทยาคม 1 150 10 160
214 หนองบัว 1 150 10 160
215 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 - - -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
216 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา) 4 600 40 640
217 ตาลชุมพิทยาคม 0 - - -
218 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
219 ท่าวังผาพิทยาคม 14 2100 140 2240
220 ทุ่งช้าง 5 750 50 800
221 นันทบุรีวิทยา 1 150 10 160
222 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 1 150 10 160
223 น่านคริสเตียนศึกษา 1 150 10 160
224 น่านนคร 1 150 10 160
225 น่านประชาอุทิศ 1 150 10 160
226 นาน้อย 7 1050 70 1120
227 นาหมื่นพิทยาคม 2 300 20 320
228 บ่อเกลือ 0 - - -
229 บ่อสวกวิทยาคาร 0 - - -
230 บ้านหลวง 0 - - -
231 ปัว 18 2700 180 2880
232 พระธาตุพิทยาคม 4 600 40 640
233 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 0 - - -
234 มัธยมป่ากลาง 5 750 50 800
235 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 450 30 480
236 เมืองแงง 0 - - -
237 เมืองยมวิทยาคาร 1 150 10 160
238 แม่จริม 2 300 20 320
239 ยาบหัวนาวิทยา 0 - - -
240 ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน 0 - - -
241 วิทยาลัยการอาชีพปัว 0 - - -
242 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 150 10 160
243 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
244 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 - - -
245 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 2 300 20 320
246 ศรีนครน่าน 1 150 10 160
247 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 4 600 40 640
248 สตรีศรีน่าน 22 3300 220 3520
249 สันติสุขพิทยาคม 10 1500 100 1600
250 สา 11 1650 110 1760
251 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 2 300 20 320
252 สารธรรมวิทยาคาร 1 150 10 160
253 หนองบัวพิทยาคม 0 - - -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
254 ขุนควรวิทยาคม 4 600 40 640
255 งำเมืองวิทยาคม 4 600 40 640
256 จุนวิทยาคม 3 450 30 480
257 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 150 10 160
258 เชียงคำวิทยาคม 15 2250 150 2400
259 เชียงม่วนวิทยาคม 2 300 20 320
260 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี 1 150 10 160
261 ดงเจนวิทยาคม 1 150 10 160
262 ดอกคำใต้วิทยาคม 3 450 30 480
263 ถ้ำปินวิทยาคม 1 150 10 160
264 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 6 900 60 960
265 ปงพัฒนาวิทยาคม 2 300 20 320
266 ปงรัชดาภิเษก 4 600 40 640
267 ประชาบำรุง 5 750 50 800
268 ฝายกวางวิทยาคม 4 600 40 640
269 พญาลอวิทยาคม 1 150 10 160
270 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดนาปรังวิทยา 0 - - -
271 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 300 20 320
272 พะเยาพิทยาคม 29 4350 290 4640
273 ฟากกว๊านวิทยาคม 8 1200 80 1280
274 ภูซางวิทยาคม 1 150 10 160
275 แม่ใจวิทยาคม 11 1650 110 1760
276 ราชคฤห์วิทยา 1 150 10 160
277 ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 4 600 40 640
278 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
279 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 150 10 160
280 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 3 450 30 480
281 ศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
282 กำแพงดินพิทยาคม 0 - - -
283 ตะพานหิน 1 150 10 160
284 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 - - -
285 พิจิตรพิทยาคม 1 150 10 160
286 วชิรบารมีพิทยาคม 2 300 20 320
287 วังกรดพิทยา 0 - - -
288 วังทรายพูนวิทยา 0 - - -
289 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 - - -
290 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 0 - - -
291 สระหลวงพิทยาคม 1 150 10 160
292 สากเหล็กวิทยา 0 - - -
293 หนองโสนพิทยาคม 0 - - -
294 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 0 - - -
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
295 จ่านกร้อง 0 - - -
296 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 0 - - -
297 ชาติตระการวิทยา 0 - - -
298 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 - - -
299 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
300 นครไทย 3 450 30 480
301 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 0 - - -
302 บ้านกลางพิทยาคม 0 - - -
303 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 - - -
304 พรหมพิรามวิทยา 0 - - -
305 พิษณุโลกพิทยาคม 0 - - -
306 พุทธชินราชพิทยา 1 150 10 160
307 ยางโกลนวิทยา 6 900 60 960
308 ราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 0 - - -
309 วังทองพิทยาคม 1 150 10 160
310 วังโพรงพิทยาคม 0 - - -
311 วังมะด่านพิทยาคม 0 - - -
312 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 0 - - -
313 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 - - -
314 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
315 ชนแดนวิทยาคม 0 - - -
316 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 - - -
317 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 - - -
318 เพชรบูรณ์วิทยา 1 150 10 160
319 เพชรพิทยาคม 0 - - -
320 เมืองราดวิทยาคม 0 - - -
321 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 - - -
322 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 300 20 320
323 วังโป่งพิทยาคม 1 150 10 160
324 วิทยานุกูลนารี 0 - - -
325 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 - - -
326 ศรีเทพประชาสรรค์ 1 150 10 160
327 หนองไผ่ 0 - - -
328 หล่มเก่าพิทยาคม 1 150 10 160
329 หล่มสักวิทยาคม 1 150 10 160
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
330 เจริญราษฎร์ 0 - - -
331 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 2 300 20 320
332 ท่าข้ามวิทยาคม 0 - - -
333 เทพนารี 0 - - -
334 เทพพิทักษ์วิทยา 5 750 50 800
335 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 17 2550 170 2720
336 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 8 1200 80 1280
337 ม่วงไข่พิทยาคม 2 300 20 320
338 เมืองแพร่ 0 - - -
339 ร้องกวางอนุสรณ์ 2 300 20 320
340 ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 0 - - -
341 ลองวิทยา 4 600 40 640
342 วังชิ้นวิทยา 4 600 40 640
343 วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 - - -
344 วิทยาลัยการอาชีพสอง 0 - - -
345 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 - - -
346 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1 150 10 160
347 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 5 750 50 800
348 เวียงเทพวิทยา 0 - - -
349 สรอยเสรีวิทยา 4 600 40 640
350 สองพิทยาคม 0 - - -
351 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 5 750 50 800
352 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 600 40 640
353 ห้วยม้าวิทยาคม 1 150 10 160
354 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1 150 10 160
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
355 ขุนยวมวิทยา 4 600 40 640
356 เฉลิมรัชวิทยาคม 2 300 20 320
357 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 1950 130 2080
358 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 8 1200 80 1280
359 ปายวิทยาคาร 11 1650 110 1760
360 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 7 1050 70 1120
361 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 17 2550 170 2720
362 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 1050 70 1120
363 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 750 50 800
364 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
365 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 - - -
366 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 1 150 10 160
367 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2 300 20 320
368 สบเมยวิทยาคม 10 1500 100 1600
369 สังวาลย์วิทยา 3 450 30 480
370 ห้องสอนศึกษา 14 2100 140 2240
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
371 เกาะคาวิทยาคม 0 - - -
372 เคนเน็ตแม็คเคนซี 2 300 20 320
373 แจ้ห่มวิทยา 0 - - -
374 ไชยชุมพลศึกษา 1 150 10 160
375 ดอนไชยวิทยา 3 450 30 480
376 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 150 10 160
377 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ 1 150 10 160
378 เถินวิทยา 1 150 10 160
379 บ้านใหม่วิทยา 1 150 10 160
380 บุญวาทย์วิทยาลัย 3 450 30 480
381 ประชารัฐธรรมคุณ 2 300 20 320
382 ประชาราชวิทยา 1 150 10 160
383 ประชาวิทย์ 1 150 10 160
384 มัธยมวิทยา 4 600 40 640
385 เมืองปานวิทยา 4 600 40 640
386 แม่ทะพัฒนศึกษา 2 300 20 320
387 แม่พริกวิทยา 4 600 40 640
388 แม่เมาะวิทยา 2 300 20 320
389 แม่สันวิทยา 0 - - -
390 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 3 450 30 480
391 ลำปางกัลยาณี 1 150 10 160
392 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 1 150 10 160
393 วังเหนือวิทยา 11 1650 110 1760
394 วิชชานารี 0 - - -
395 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 0 - - -
396 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 - - -
397 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 3 450 30 480
398 เวียงตาลพิทยาคม 0 - - -
399 เวียงมอกวิทยา 2 300 20 320
400 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 150 10 160
401 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 - - -
402 สบปราบพิทยาคม 1 150 10 160
403 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 - - -
404 เสริมงามวิทยาคม 1 150 10 160
405 ห้างฉัตรวิทยา 0 - - -
406 ไหล่หินวิทยา 0 - - -
407 อรุโณทัย 1 150 10 160
408 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
409 จักรคำคณาทร 43 6450 430 6880
410 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 - - -
411 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 - - -
412 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 - - -
413 ธรรมสาธิตศึกษา 0 - - -
414 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 11 1650 110 1760
415 นาทรายวิทยาคม 10 1500 100 1600
416 น้ำดิบวิทยาคม 3 450 30 480
417 บ้านแป้นพิทยาคม 2 300 20 320
418 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1 150 10 160
419 บ้านโฮ่งหลวง 0 - - -
420 ป่าซาง 6 900 60 960
421 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 300 20 320
422 พรหมจักรสังวร 1 150 10 160
423 เมธีวุฒิกร 0 - - -
424 แม่ตืนวิทยา 3 450 30 480
425 แม่ทาวิทยาคม 0 - - -
426 ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน 1 150 10 160
427 วชิรป่าซาง 4 600 40 640
428 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 - - -
429 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 3 450 30 480
430 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 14 2100 140 2240
431 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2 300 20 320
432 เวียงเจดีย์วิทยา 25 3750 250 4000
433 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 32 4800 320 5120
434 อุโมงค์วิทยาคม 6 900 60 960
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
435 กงไกรลาศวิทยา 0 - - -
436 คีรีมาศพิทยาคม 0 - - -
437 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
438 ท่าชัยวิทยา 1 150 10 160
439 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 5 750 50 800
440 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 150 10 160
441 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 - - -
442 บ้านแก่งวิทยา 0 - - -
443 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2 300 20 320
444 เมืองเชลียง 0 - - -
445 ยางซ้ายพิทยาคม 0 - - -
446 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 - - -
447 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 - - -
448 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 - - -
449 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 - - -
450 ศรีนคร 0 - - -
451 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 150 10 160
452 สวรรค์อนันต์วิทยา 9 1350 90 1440
453 สุโขทัยวิทยาคม 1 150 10 160
454 อุดมดรุณี 1 150 10 160
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
455 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 0 - - -
456 ทองแสนขันวิทยา 0 - - -
457 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 - - -
458 บ้านโคกวิทยาคม 2 300 20 320
459 พิชัย 0 - - -
460 ฟากท่าวิทยา 0 - - -
461 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 - - -
462 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 - - -
463 อุตรดิตถ์เทคโนโลยี 0 - - -
464 อุตรดิตถ์ 0 - - -
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
465 ตลุกดู่วิทยาคม 0 - - -
466 ทัพทันอนุสรณ์ 0 - - -
467 ร่องตาทีวิทยา 0 - - -
468 หนองฉางวิทยา 0 - - -
469 ห้วยคตพิทยาคม 0 - - -
470 อุทัยวิทยาคม 0 - - -