จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 - - -
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 - - -
3 ระหานวิทยา 0 - - -
4 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 0 - - -
5 สลกบาตรวิทยา 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
6 ขุนตาลวิทยาคม 0 - - -
7 จันจว้าวิทยาคม 0 - - -
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 - - -
9 เชียงของวิทยาคม 0 - - -
10 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
11 เชียงแสนวิทยาคม 0 - - -
12 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 - - -
13 เด็กดีพิทยาคม 0 - - -
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 - - -
15 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 0 - - -
16 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 - - -
17 เทิงวิทยาคม 0 - - -
18 นุชนาถอนุสรณ์ 0 - - -
19 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 - - -
20 บ้านห้วยผึ้ง 0 - - -
21 บุญเรืองวิทยาคม 0 - - -
22 ปล้องวิทยาคม 0 - - -
23 พานพิทยาคม 0 - - -
24 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 - - -
25 แม่จันวิทยาคม 0 - - -
26 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 - - -
27 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 0 - - -
28 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
29 แม่สรวยวิทยาคม 0 - - -
30 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 - - -
31 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 - - -
32 ลูกรักเชียงของ 0 - - -
33 วาวีวิทยาคม 0 - - -
34 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0 - - -
35 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 - - -
36 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 - - -
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
38 เวียงแก่นวิทยาคม 0 - - -
39 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 - - -
40 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 - - -
41 สหศาสตร์ศึกษา 0 - - -
42 สามัคคีวิทยาคม 0 - - -
43 สามัคคีวิทยาคม 2 0 - - -
44 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 - - -
46 อาชีวศึกษาแม่สาย 0 - - -
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
47 กศน.อำเภอแม่ริม 0 - - -
48 กาวิละวิทยาลัย 0 - - -
49 แกน้อยศึกษา 0 - - -
50 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 - - -
51 จอมทอง 0 - - -
52 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 - - -
53 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 0 - - -
54 เชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 - - -
55 เชียงดาววิทยาคม 0 - - -
56 เชียงใหม่คริสเตียน 0 - - -
57 เชียงใหม่มัธยม 0 - - -
58 ไชยปราการ 0 - - -
59 ดอยเต่าวิทยาคม 0 - - -
60 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0 - - -
61 ดาราวิทยาลัย 0 - - -
62 เทพบดินทร์วิทยา 0 - - -
63 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 - - -
64 ธนาเทคโนโลยี เชียงใหม่ 0 - - -
65 ธรรมราชศึกษา 0 - - -
66 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 - - -
67 นานาชาตินครพายัพ 0 - - -
68 บ้านกาดวิทยาคม 0 - - -
69 บ้านบ่อแก้ว 0 - - -
70 บ้านปางอุ๋ง 0 - - -
71 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 0 - - -
72 ฝางชนูปถัมภ์ 0 - - -
73 ฝางธรรมศึกษา 0 - - -
74 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา 0 - - -
75 พระหฤทัยเชียงใหม่ 0 - - -
76 พร้าววิทยาคม 0 - - -
77 พิงครัตน์ 0 - - -
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 - - -
79 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
80 มาร์มาร่า วิชัยวิทยา 0 - - -
81 แม่แจ่ม 0 - - -
82 แม่ตื่นวิทยาคม 0 - - -
83 แม่แตง 0 - - -
84 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 0 - - -
85 แม่ริมวิทยาคม 0 - - -
86 แม่หอพระวิทยาคม 0 - - -
87 แม่ออนวิทยาลัย 0 - - -
88 แม่อายวิทยาคม 0 - - -
89 ยุพราชวิทยาลัย 0 - - -
90 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 0 - - -
91 รังษีวิทยา 0 - - -
92 รัตนาเอื้อวิทยา 0 - - -
93 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
94 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
95 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 0 - - -
96 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 0 - - -
97 วชิราลัย 0 - - -
98 วัฒโนทัยพายัพ 0 - - -
99 วัดโขงขาววิทยา 0 - - -
100 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 0 - - -
101 วารีเชียงใหม่ 0 - - -
102 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 - - -
103 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 - - -
104 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
105 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
106 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 - - -
107 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 - - -
108 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 0 - - -
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 - - -
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 - - -
111 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
112 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 0 - - -
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 - - -
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 0 - - -
116 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
117 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 - - -
118 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 - - -
119 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 - - -
120 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
121 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 - - -
122 เวียงแหงปริยัติศึกษา 0 - - -
123 เวียงแหงวิทยาคม 0 - - -
124 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 - - -
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 - - -
126 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 0 - - -
127 สหมิตรวิทยา 0 - - -
128 สองแคววิทยาคม 0 - - -
129 สะเมิงพิทยาคม 0 - - -
130 สันกำแพง 0 - - -
131 สันติสุข 0 - - -
132 สันทรายวิทยาคม 0 - - -
133 สันป่าตองวิทยาคม 0 - - -
134 สันป่ายางวิทยาคม 0 - - -
135 สารภีพิทยาคม 0 - - -
136 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 - - -
137 หอพระ 0 - - -
138 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 - - -
139 หางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ 0 - - -
140 อมก๋อยวิทยาคม 0 - - -
141 อรุโณทัยวิทยาคม 0 - - -
142 ฮอดพิทยาคม 0 - - -
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
143 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 - - -
144 ตากพิทยาคม 0 - - -
145 ท่าสองยางวิทยาคม 0 - - -
146 เทศบาล 1 กิตติขจร 0 - - -
147 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 - - -
148 ป่าไม้อุทิศ 4 0 - - -
149 ผดุงปัญญา 0 - - -
150 พบพระวิทยาคม 0 - - -
151 ภัทรวิทยา 0 - - -
152 แม่กุวิทยาคม 0 - - -
153 แม่ปะวิทยาคม 0 - - -
154 แม่ระมาดวิทยาคม 0 - - -
155 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 0 - - -
156 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 0 - - -
157 สรรพวิทยาคม 0 - - -
158 สามเงาวิทยาคม 0 - - -
159 อุ้มผางวิทยาคม 0 - - -
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
160 ตาคลีประชาสรรค์ 0 - - -
161 ท่าตะโกพิทยาคม 0 - - -
162 เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 - - -
163 นครสวรรค์ 0 - - -
164 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 - - -
165 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 - - -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
166 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา) 0 - - -
167 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
168 ท่าวังผาพิทยาคม 0 - - -
169 ทุ่งช้าง 0 - - -
170 น่านคริสเตียนศึกษา 0 - - -
171 น่านนคร 0 - - -
172 น่านประชาอุทิศ 0 - - -
173 นาน้อย 0 - - -
174 นาหมื่นพิทยาคม 0 - - -
175 บ่อเกลือ 0 - - -
176 บ้านหลวง 0 - - -
177 ปัว 0 - - -
178 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 0 - - -
179 มัธยมป่ากลาง 0 - - -
180 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
181 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 0 - - -
182 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 0 - - -
183 สตรีศรีน่าน 0 - - -
184 สันติสุขพิทยาคม 0 - - -
185 สา 0 - - -
186 สารธรรมวิทยาคาร 0 - - -
187 หนองบัวพิทยาคม 0 - - -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
188 ขุนควรวิทยาคม 0 - - -
189 งำเมืองวิทยาคม 0 - - -
190 จุนวิทยาคม 0 - - -
191 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 - - -
192 เชียงคำวิทยาคม 0 - - -
193 เชียงม่วนวิทยาคม 0 - - -
194 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี 0 - - -
195 ดงเจนวิทยาคม 0 - - -
196 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 - - -
197 ถ้ำปินวิทยาคม 0 - - -
198 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 - - -
199 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 - - -
200 ปงรัชดาภิเษก 0 - - -
201 ประชาบำรุง 0 - - -
202 ปิยมิตรวิทยา 0 - - -
203 ฝายกวางวิทยาคม 0 - - -
204 พญาลอวิทยาคม 0 - - -
205 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดนาปรังวิทยา 0 - - -
206 พะเยาประสาธน์วิทย์ 0 - - -
207 พะเยาพิทยาคม 0 - - -
208 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 - - -
209 ภูซางวิทยาคม 0 - - -
210 แม่ใจวิทยาคม 0 - - -
211 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
212 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
213 ตะพานหิน 0 - - -
214 พิจิตรพิทยาคม 0 - - -
215 วังกรดพิทยา 0 - - -
216 วังสำโรงวังหว้า 0 - - -
217 สระหลวงพิทยาคม 0 - - -
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
218 จ่านกร้อง 0 - - -
219 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 - - -
220 นครไทย 0 - - -
221 บ้านกลางพิทยาคม 0 - - -
222 พิษณุโลกพิทยาคม 0 - - -
223 พุทธชินราชพิทยา 0 - - -
224 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 0 - - -
225 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 - - -
226 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
227 แคมป์สนวิทยาคม 0 - - -
228 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 - - -
229 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 - - -
230 เพชรพิทยาคม 0 - - -
231 เมืองราดวิทยาคม 0 - - -
232 วิทยานุกูลนารี 0 - - -
233 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 - - -
234 หล่มสักวิทยาคม 0 - - -
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
235 เจริญราษฎร์ 0 - - -
236 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 0 - - -
237 เทพนารี 0 - - -
238 เทพพิทักษ์วิทยา 0 - - -
239 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 - - -
240 บริหารธุรกิจพณิชยการแพร่ 0 - - -
241 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 - - -
242 พุทธโกศัยวิทยา 0 - - -
243 ม่วงไข่พิทยาคม 0 - - -
244 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 - - -
245 ลองวิทยา 0 - - -
246 วังชิ้นวิทยา 0 - - -
247 วิทยาลัยการอาชีพสอง 0 - - -
248 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 - - -
249 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 - - -
250 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 - - -
251 เวียงเทพวิทยา 0 - - -
252 สรอยเสรีวิทยา 0 - - -
253 สองพิทยาคม 0 - - -
254 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 - - -
255 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 - - -
256 ห้วยม้าวิทยาคม 0 - - -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
257 ขุนยวมวิทยา 0 - - -
258 เฉลิมรัชวิทยาคม 0 - - -
259 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 - - -
260 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 - - -
261 ปายวิทยาคาร 0 - - -
262 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 - - -
263 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 0 - - -
264 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
265 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
266 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
267 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 - - -
268 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 - - -
269 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 - - -
270 สบเมยวิทยาคม 0 - - -
271 ห้องสอนศึกษา 0 - - -
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
272 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 - - -
273 แจ้ห่มวิทยา 0 - - -
274 ไชยชุมพลศึกษา 0 - - -
275 ดอนไชยวิทยา 0 - - -
276 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 - - -
277 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ 0 - - -
278 เถินวิทยา 0 - - -
279 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 - - -
280 ประชารัฐธรรมคุณ 0 - - -
281 ประชาวิทย์ 0 - - -
282 มัธยมวิทยา 0 - - -
283 เมืองปานวิทยา 0 - - -
284 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 - - -
285 แม่เมาะวิทยา 0 - - -
286 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 - - -
287 ลำปางกัลยาณี 0 - - -
288 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 - - -
289 วังเหนือวิทยา 0 - - -
290 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 0 - - -
291 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 - - -
292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 - - -
293 เวียงตาลพิทยาคม 0 - - -
294 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 - - -
295 สบปราบพิทยาคม 0 - - -
296 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 - - -
297 เสริมงามวิทยาคม 0 - - -
298 ห้างฉัตรวิทยา 0 - - -
299 ไหล่หินวิทยา 0 - - -
300 อรุโณทัย 0 - - -
301 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
302 กศน.ตำบลมะกอก 0 - - -
303 จักรคำคณาทร 0 - - -
304 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 - - -
305 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 - - -
306 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 - - -
307 ธรรมสาธิตศึกษา 0 - - -
308 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 - - -
309 นาทรายวิทยาคม 0 - - -
310 น้ำดิบวิทยาคม 0 - - -
311 บ้านแป้นพิทยาคม 0 - - -
312 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 - - -
313 บ้านโฮ่งหลวง 0 - - -
314 ป่าซาง 0 - - -
315 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 - - -
316 เมธีวุฒิกร 0 - - -
317 แม่ทาวิทยาคม 0 - - -
318 ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน 0 - - -
319 วชิรป่าซาง 0 - - -
320 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 - - -
321 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 - - -
322 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 - - -
323 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 - - -
324 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน 0 - - -
325 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 - - -
326 เวียงเจดีย์วิทยา 0 - - -
327 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 - - -
328 อุโมงค์วิทยาคม 0 - - -
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
329 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
330 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 - - -
331 บ้านสวนวิทยาคม 0 - - -
332 เมืองเชลียง 0 - - -
333 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 - - -
334 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 - - -
335 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 0 - - -
336 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 - - -
337 ศรีนคร 0 - - -
338 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 - - -
339 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 - - -
340 สุโขทัยวิทยาคม 0 - - -
341 อุดมดรุณี 0 - - -
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
342 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 - - -
343 พิชัย 0 - - -
344 ฟากท่าวิทยา 0 - - -
345 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 - - -
346 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 - - -
347 อุตรดิตถ์เทคโนโลยี 0 - - -
348 อุตรดิตถ์ 0 - - -
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
349 หนองฉางวิทยา 0 - - -
350 อุทัยวิทยาคม 0 - - -