จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 0 - - -
2 คลองลานวิทยา 0 - - -
3 ปางศิลาทองศึกษา 0 - - -
4 พรานกระต่ายพิทยาคม 0 - - -
5 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 0 - - -
6 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 0 - - -
7 สลกบาตรวิทยา 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
8 ขุนตาลวิทยาคม 0 - - -
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 - - -
10 เชียงของวิทยาคม 0 - - -
11 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
12 เชียงแสนวิทยาคม 0 - - -
13 ดอนชัยวิทยาคม 0 - - -
14 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 - - -
15 เทศบาล 5 เด่นห้า 0 - - -
16 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 - - -
17 เทิงวิทยาคม 0 - - -
18 นครวิทยาคม 0 - - -
19 นุชนาถอนุสรณ์ 0 - - -
20 บ้านแซววิทยาคม 0 - - -
21 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 - - -
22 บ้านเทอดไทย 0 - - -
23 บ้านห้วยผึ้ง 0 - - -
24 บุญเรืองวิทยาคม 0 - - -
25 ป่าแดดวิทยาคม 0 - - -
26 พานพิทยาคม 0 - - -
27 แม่จันวิทยาคม 0 - - -
28 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 - - -
29 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
30 แม่สรวยวิทยาคม 0 - - -
31 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 - - -
32 แม่อ้อวิทยาคม 0 - - -
33 ยางฮอมวิทยาคม 0 - - -
34 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 - - -
35 ลูกรักเชียงของ 0 - - -
36 วัดดงชัยพิทยา 0 - - -
37 วาวีวิทยาคม 0 - - -
38 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 - - -
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
40 วิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 0 - - -
41 เวียงแก่นวิทยาคม 0 - - -
42 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 - - -
43 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 - - -
44 สันติวิทยา 0 - - -
45 สามัคคีวิทยาคม 0 - - -
46 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
47 ห้วยสักวิทยาคม 0 - - -
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 - - -
49 อาชีวศึกษาแม่สาย 0 - - -
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
50 กศน.อำเภอแม่ริม 0 - - -
51 กาวิละวิทยาลัย 0 - - -
52 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 - - -
53 จอมทอง 0 - - -
54 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 - - -
55 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 0 - - -
56 เชตุพนศึกษา(ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 0 - - -
57 เชียงดาววิทยาคม 0 - - -
58 เชียงใหม่คริสเตียน 0 - - -
59 เชียงใหม่มัธยม 0 - - -
60 ไชยปราการ 0 - - -
61 ดอยเต่าวิทยาคม 0 - - -
62 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0 - - -
63 ดาราวิทยาลัย 0 - - -
64 เทพบดินทร์วิทยา 0 - - -
65 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 - - -
66 ธรรมราชศึกษา 0 - - -
67 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 - - -
68 บ้านกาดวิทยาคม 0 - - -
69 บ้านสันต้นหมื้อ 0 - - -
70 ฝางชนูปถัมภ์ 0 - - -
71 ฝางธรรมศึกษา 0 - - -
72 พระหฤทัยเชียงใหม่ 0 - - -
73 พร้าววิทยาคม 0 - - -
74 พิงครัตน์ 0 - - -
75 มงฟอร์ตวิทยาลัย 0 - - -
76 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
77 แม่แจ่ม 0 - - -
78 แม่ตื่นวิทยาคม 0 - - -
79 แม่แตง 0 - - -
80 แม่โถวิทยาคม (บ้านแม่โถ) 0 - - -
81 แม่ริมวิทยาคม 0 - - -
82 แม่วินสามัคคี 0 - - -
83 แม่หอพระวิทยาคม 0 - - -
84 แม่ออนวิทยาลัย 0 - - -
85 แม่อายวิทยาคม 0 - - -
86 ยุพราชวิทยาลัย 0 - - -
87 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 0 - - -
88 รังษีวิทยา 0 - - -
89 รัตนาเอื้อวิทยา 0 - - -
90 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
91 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 0 - - -
92 วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 0 - - -
93 วชิราลัย 0 - - -
94 วัฒโนทัยพายัพ 0 - - -
95 วัดแม่ริมวิทยา 0 - - -
96 วัดสะเมิงวิทยา 0 - - -
97 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 - - -
98 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 - - -
99 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
100 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 0 - - -
102 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 - - -
103 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
104 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 - - -
106 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 0 - - -
107 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
108 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 - - -
109 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 - - -
110 เวียงแหงปริยัติศึกษา 0 - - -
111 เวียงแหงวิทยาคม 0 - - -
112 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 - - -
113 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 - - -
114 สหมิตรวิทยา 0 - - -
115 สองแคววิทยาคม 0 - - -
116 สะเมิงพิทยาคม 0 - - -
117 สันกำแพง 0 - - -
118 สันติสุข 0 - - -
119 สันทรายวิทยาคม 0 - - -
120 สันป่าตองวิทยาคม 0 - - -
121 สันป่ายางวิทยาคม 0 - - -
122 สามัคคีวิทยาทาน 0 - - -
123 สารภีพิทยาคม 0 - - -
124 หอพระ 0 - - -
125 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 - - -
126 หางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ 0 - - -
127 อมก๋อยวิทยาคม 0 - - -
128 อรุโณทัยวิทยาคม 0 - - -
129 ฮอดพิทยาคม 0 - - -
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
130 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 - - -
131 ตากพิทยาคม 0 - - -
132 ท่าสองยางวิทยาคม 0 - - -
133 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 - - -
134 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 - - -
135 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 - - -
136 ป่าไม้อุทิศ 4 0 - - -
137 ผดุงปัญญา 0 - - -
138 พบพระวิทยาคม 0 - - -
139 แม่กุวิทยาคม 0 - - -
140 แม่จะเราวิทยาคม 0 - - -
141 แม่ปะวิทยาคม 0 - - -
142 แม่ระมาดวิทยาคม 0 - - -
143 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 0 - - -
144 วังประจบวิทยาคม 0 - - -
145 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 0 - - -
146 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 - - -
147 สรรพวิทยาคม 0 - - -
148 สามเงาวิทยาคม 0 - - -
149 อุ้มผางวิทยาคม 0 - - -
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
150 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 - - -
151 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 - - -
152 ลาดยาววิทยาคม 0 - - -
153 หนองกรดพิทยาคม 0 - - -
154 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 - - -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
155 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา) 0 - - -
156 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
157 ท่าวังผาพิทยาคม 0 - - -
158 ทุ่งช้าง 0 - - -
159 นันทบุรีวิทยา 0 - - -
160 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 0 - - -
161 น่านคริสเตียนศึกษา 0 - - -
162 น่านนคร 0 - - -
163 น่านประชาอุทิศ 0 - - -
164 นาน้อย 0 - - -
165 นาหมื่นพิทยาคม 0 - - -
166 บ่อเกลือ 0 - - -
167 บ่อสวกวิทยาคาร 0 - - -
168 บ้านหลวง 0 - - -
169 ปัว 0 - - -
170 พระธาตุพิทยาคม 0 - - -
171 มัธยมป่ากลาง 0 - - -
172 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
173 เมืองยมวิทยาคาร 0 - - -
174 แม่จริม 0 - - -
175 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 - - -
176 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
177 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 0 - - -
178 ศรีนครน่าน 0 - - -
179 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 0 - - -
180 สตรีศรีน่าน 0 - - -
181 สันติสุขพิทยาคม 0 - - -
182 สา 0 - - -
183 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
184 สารธรรมวิทยาคาร 0 - - -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
185 ขุนควรวิทยาคม 0 - - -
186 งำเมืองวิทยาคม 0 - - -
187 จุนวิทยาคม 0 - - -
188 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 - - -
189 เชียงคำวิทยาคม 0 - - -
190 เชียงม่วนวิทยาคม 0 - - -
191 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี 0 - - -
192 ดงเจนวิทยาคม 0 - - -
193 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 - - -
194 ถ้ำปินวิทยาคม 0 - - -
195 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 - - -
196 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 - - -
197 ปงรัชดาภิเษก 0 - - -
198 ประชาบำรุง 0 - - -
199 ฝายกวางวิทยาคม 0 - - -
200 พญาลอวิทยาคม 0 - - -
201 พะเยาประสาธน์วิทย์ 0 - - -
202 พะเยาพิทยาคม 0 - - -
203 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 - - -
204 ภูซางวิทยาคม 0 - - -
205 แม่ใจวิทยาคม 0 - - -
206 ราชคฤห์วิทยา 0 - - -
207 ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 0 - - -
208 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 - - -
209 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
210 ตะพานหิน 0 - - -
211 พิจิตรพิทยาคม 0 - - -
212 วชิรบารมีพิทยาคม 0 - - -
213 สระหลวงพิทยาคม 0 - - -
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
214 นครไทย 0 - - -
215 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก 0 - - -
216 บ้านกลางพิทยาคม 0 - - -
217 พุทธชินราชพิทยา 0 - - -
218 ยางโกลนวิทยา 0 - - -
219 วังทองพิทยาคม 0 - - -
220 วังโพรงพิทยาคม 0 - - -
221 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
222 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 - - -
223 เพชรบูรณ์วิทยา 0 - - -
224 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 - - -
225 วังโป่งพิทยาคม 0 - - -
226 วิทยานุกูลนารี 0 - - -
227 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 - - -
228 หล่มเก่าพิทยาคม 0 - - -
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
229 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 0 - - -
230 เทพพิทักษ์วิทยา 0 - - -
231 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 - - -
232 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 - - -
233 ม่วงไข่พิทยาคม 0 - - -
234 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 - - -
235 ลองวิทยา 0 - - -
236 วังชิ้นวิทยา 0 - - -
237 วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 - - -
238 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 - - -
239 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 - - -
240 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 - - -
241 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 - - -
242 ห้วยม้าวิทยาคม 0 - - -
243 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 - - -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
244 ขุนยวมวิทยา 0 - - -
245 เฉลิมรัชวิทยาคม 0 - - -
246 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 - - -
247 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 - - -
248 ปายวิทยาคาร 0 - - -
249 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 - - -
250 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 0 - - -
251 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
252 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
253 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 - - -
254 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 - - -
255 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 - - -
256 สบเมยวิทยาคม 0 - - -
257 สังวาลย์วิทยา 0 - - -
258 ห้องสอนศึกษา 0 - - -
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
259 เกาะคาวิทยาคม 0 - - -
260 ไชยชุมพลศึกษา 0 - - -
261 ดอนไชยวิทยา 0 - - -
262 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 - - -
263 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ 0 - - -
264 เถินวิทยา 0 - - -
265 บ้านใหม่วิทยา 0 - - -
266 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 - - -
267 ประชารัฐธรรมคุณ 0 - - -
268 ประชาราชวิทยา 0 - - -
269 ประชาวิทย์ 0 - - -
270 มัธยมวิทยา 0 - - -
271 เมืองปานวิทยา 0 - - -
272 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 - - -
273 แม่พริกวิทยา 0 - - -
274 แม่เมาะวิทยา 0 - - -
275 แม่สันวิทยา 0 - - -
276 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 - - -
277 ลำปางกัลยาณี 0 - - -
278 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 - - -
279 วังเหนือวิทยา 0 - - -
280 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 - - -
281 เวียงมอกวิทยา 0 - - -
282 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 - - -
283 เสริมงามวิทยาคม 0 - - -
284 อรุโณทัย 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
285 จักรคำคณาทร 0 - - -
286 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 - - -
287 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 - - -
288 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 - - -
289 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 - - -
290 นาทรายวิทยาคม 0 - - -
291 น้ำดิบวิทยาคม 0 - - -
292 บ้านแป้นพิทยาคม 0 - - -
293 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 - - -
294 ป่าซาง 0 - - -
295 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 - - -
296 พรหมจักรสังวร 0 - - -
297 แม่ตืนวิทยา 0 - - -
298 วชิรป่าซาง 0 - - -
299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 - - -
300 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 - - -
301 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 - - -
302 เวียงเจดีย์วิทยา 0 - - -
303 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 - - -
304 อุโมงค์วิทยาคม 0 - - -
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
305 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
306 ท่าชัยวิทยา 0 - - -
307 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 - - -
308 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 - - -
309 บ้านแก่งวิทยา 0 - - -
310 บ้านด่านลานหอยวิทยา 0 - - -
311 ศรีนคร 0 - - -
312 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 - - -
313 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 - - -
314 สุโขทัยวิทยาคม 0 - - -
315 อุดมดรุณี 0 - - -
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
316 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 0 - - -
317 ทองแสนขันวิทยา 0 - - -
318 บ้านโคกวิทยาคม 0 - - -
319 ฟากท่าวิทยา 0 - - -
320 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 - - -
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
321 หนองฉางวิทยา 0 - - -
322 ห้วยคตพิทยาคม 0 - - -
323 อุทัยวิทยาคม 0 - - -