ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่