จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินทั้งหมด 28 คน
จำนวนผู้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 4
2 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.มส. 0
3 16031 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
4 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
5 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
6 32231 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
7 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
8 50031 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
9 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
10 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
11 77131 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 0
12 55031 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
13 53031 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
14 20031 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 3
15 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 1
รวม 13
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
2 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
3 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
4 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
5 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
รวม 3
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
รวม 0
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
รวม 1
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
7 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
8 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
9 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
10 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
11 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
12 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 0
13 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
14 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
15 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
16 59321 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
17 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 0
รวม 11
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน