ตารางสาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกภาคปกติ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
การจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่