จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3766 คน
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.มส. 26
2 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 376
3 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 31
4 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 59
5 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 28
6 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 156
7 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 24
8 77131 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 15
9 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 38
10 28031 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 121
รวม 874
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 81821 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 124
2 02021 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 110
3 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 65
4 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 31
5 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 54
6 32721 ดุริยางค์ไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 5
7 68121 ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 69
8 66021 ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 107
9 66422 ภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ว.นช. 41
10 68021 ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 66
11 55021 ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 74
12 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 21
13 54021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 140
14 62021 วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 27
15 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 32
16 45321 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 18
รวม 984
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06121 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 90
รวม 90
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06021 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 168
รวม 168
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 41121 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 182
รวม 182
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 90141 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 96
รวม 96
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 91421 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 110
2 91441 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 24
3 92121 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 133
4 91221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 66
5 66521 การเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 35
6 91321 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 75
7 91341 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 43
8 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ(โครงการ3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
9 66321 ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 46
รวม 536
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 42
รวม 42
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 13
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 16
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 57
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
7 31121 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 61
8 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 16
9 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 31
10 33221 เทคโนโลยีเซรามิก ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
11 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 43
12 35341 เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 43
13 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 23
14 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 41
15 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 9
16 51021 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 23
17 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 11
18 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 41
19 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 22
20 59321 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 22
21 74021 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 5
22 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 23
รวม 545
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 53422 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นช. 81
รวม 81
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 66722 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นช. 76
2 55422 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี ว.นช. 9
รวม 85
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 73121 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 83
รวม 83