ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50809 นางสาวนารอง  ไม่มีชื่อสกุล ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
2 50897 สิบเอกอดิศร   คำหล้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
3 51261 นายสรสิช  ราวุธ เวียงแหงวิทยาคม
4 51429 นายณัฐภูมิ  คำแสน ท่าวังผาพิทยาคม