ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 51372 นายวสวัตติ์  ปัญญาวงษ์ สรรพวิทยาคม