ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50059 นางสาวอารี  ลำธารไพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
2 50206 นางสาวน้ำฝน  อุ่นใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร
3 50247 นางสาวบุญพิทักษ์  ชนนมาตุภูมิ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
4 50261 นายกฤษฎา  กิจโชติกุล กศน. อำเภอแม่แตง
5 50334 นางสาวณัฐธินันย์  ธิหล้ส นาทรายวิทยาคม
6 50336 นางสาวกศิมา  สุริเมือง นาทรายวิทยาคม
7 50391 จ่าเอกสาธิษฐ์  รัตนประดิษฐ์ ช่างฝีมือทหาร
8 50426 นางสาวสายธาร  ตาคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
9 50430 นางสาวนิลเนตร  หมายหมั้น สองพิทยาคม
10 50431 นางทิพรัตน์   ศิลาน้อย กศน. อำเภอสะเมิง
11 50434 นางสาววิชญาพร  มานะศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
12 50464 นางสาวชนาภา  ถนอมวิทยา น่านประชาอุทิศ
13 50470 นายศิวกร  แก่นหงส์ แม่ริมวิทยาคม
14 50505 นายนัฐพงษ์  ศรีวงศ์วาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
15 50548 จ่าเอกธนวรรธน์  คำชั่ง ช่างฝีมือทหาร
16 50560 นายอมรเทพ  ไชยเดช หอพระ
17 50567 นายมานพ  คำสิทธิ์ กาวิละอนุกูล
18 50575 นางสาวเจนจิรา  ถาปัญญา สบปราบพิทยาคม
19 50595 นางสาวอรญา  จันทร์ชา เทพบดินทร์วิทยา
20 50599 นายสุวพิชญ์  กันทะวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
21 50614 นายภัทรพล  จันทร์ผ่อง ตากพิทยาคม
22 50639 นายโชติกะ  วิสงค์ กศน. อำเภอปาย
23 50698 นายรัชชานนท์  เขียวเหลือง ตากพิทยาคม
24 50722 นางสาวธิดาพร   โชคนทีสกุล เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
25 50733 นายรักไทย  หูไว กศน. อำเภอสารภี
26 50734 นายวิศรุต  สุดเสรี สันป่าตองวิทยาคม
27 50751 นางสาวณิชมน  แย้มสรวล ท่ามะกาวิทยาคม
28 50755 นายบุญธรรม  จตุรงค์คีรีกุล แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
29 50775 นางสาวอัญชลี  ทะเลรอบดอย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
30 50791 จ่าสิบเอกศักดิ์ดา  เยาว์ใจ ช่างฝีมือทหาร
31 50797 นางสาวมุกดา  ทะเลธารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
32 50803 นางสาวมื่อโหย่แฮ  สุขใจในวนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
33 50804 นายพงษ์พัฒน์  ชัยยจินดา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
34 50805 นายชัชวุฒิ  ประเทือง พิริยาลัยจังหวัดแพร่
35 50841 นายวิษณุ  มะลิวัน แม่เจดีย์วิทยาคม
36 50845 นางสาวธีราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ ท่ายางวิทยา
37 50888 นางสาว. มาลี  เกษมสุขไพศาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
38 50892 นายพัฒนพงษ์  ถมยา ตากพิทยาคม
39 50976 นางสาวธัญชนก  ไทยเจริญ ฮอดพิทยาคม
40 50996 นางสาวจีรวรรณ  ปินคำตา จอมทอง
41 51004 นางสาวณัฐชา  พรอินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
42 51039 นางสาวม๋วย  เตจ๊ะ เวียงแหงวิทยาคม
43 51088 นายประคอง  ชลากาญจนา กศน. อำเภอไชยปราการ
44 51089 นายวุฒิพงษ์   อยู่สุข จอมทอง
45 51095 นายกฤษฎาพงค์  เชิงงาม เชียงใหม่คริสเตียน
46 51139 นายอัครวัฒน์  ศรวัฒนานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47 51174 นายกรกช   กฤตยาเกียรณ ตากพิทยาคม
48 51196 นายฉันท์ชนก  พรหมปฏิมา ยุพราชวิทยาลัย
49 51220 นางสาวทิวาภรณ์  ศรีวิลัย หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
50 51223 นายวัชรพงษ์  ไคร้มูล กศน. อำเภอแม่ริม
51 51250 นายพงษ์ศิริ  มิตรสาธิต กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
52 51284 นางสาววรัญญา  วงค์จันเสือ สันป่าตองวิทยาคม
53 51318 นางสาวจิดาภา  นิรัชธนโชติ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
54 51360 นางสาวนิรัชพร  ขันสุรินทร์ รังษีวิทยา
55 51371 นางสาวชีวาพร  โกมฤทัยกุล ขุนยวมวิทยา
56 51385 นายโยธิน  ทองเพชร์ กศน. อำเภอเมืองน่าน
57 51399 นางสาวกันต์กนิษฐ์  อินต๊ะก๋อน เชียงดาววิทยาคม
58 51423 นางสาวห่าน  นายซอ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
59 51440 นายอติคุณ  ธิวงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
60 51459 นางสาวเมย์วิการ์  เถินบุรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
61 51478 นายประสิทธิ์  ตาดิ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่