ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50002 นายพชรพล  ติ๊บตัน กศน. อำเภอแม่ริม
2 50015 นางสาวศิราณีย์  กุนะดี วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
3 50025 นายธนดล  วงค์แก้ว ฮอดพิทยาคม
4 50039 นางสาวพรปวีณ์  ปัญญาวงค์ เชียงดาววิทยาคม
5 50046 นายณรงค์ศักดิ์  ใสสอาด นวมินทราชูทิศ พายัพ
6 50052 นางสาวกมลเนตร  คุณา วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
7 50069 นางสาวมณฑิรา  นาสี สันกำแพง
8 50080 นางสาวสิรารินทร์  สว่างบุญมี กศน. อำเภอสันป่าตอง
9 50097 นางสาวเพ็ญทิพย์  สวัสดีวงษา มัธยมวัดดุสิตาราม
10 50129 นางสาวศุมินทรา  กานา กาวิละวิทยาลัย
11 50140 นายศรรวริศ  จิตตาดู กศน. อำเภอดอยหล่อ
12 50144 นางสาวเกวลี  เหล่าเมืองเทียร ฝางชนูปถัมภ์
13 50156 นางสาวชุติกาญจน์  ปานคำ วัฒโนทัยพายัพ
14 50166 นางสาวมาลี  ปะยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
15 50176 นางสาวดรัลพร  พึงไชย ดาราวิทยาลัย
16 50190 จ่าอากาศเอกกิตติศักดิ์  ใจคำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
17 50195 นางสาววงศ์วรัณ  จันสีมุ่ย จอมทอง
18 50196 นายพีรพันธ์  นันต๊ะเสน จอมทอง
19 50202 นายภูวนัตถ์  แสงวรรณา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
20 50241 นายณัฐวัตร  วงศ์สิงห์ ร้องกวางอนุสรณ์
21 50257 นางสาววธิดา  ทาดวงแก้ว เวียงแหงวิทยาคม
22 50269 นายณัฐวุฒิ  พัฒนาวงศ์เสรีกุล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
23 50286 นางสาวศศิกานต์  อำภา เชียงใหม่มัธยม
24 50287 นายพงศ์ภัค  เจริญสุขสมบัติ สามัคคีวิทยาทาน
25 50296 นางสาวโจแอน  ฮกซุน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
26 50298 นายนรากร  สมมิตร์ สันป่าตองวิทยาคม
27 50312 นายปรเมษฐ์  อินต๊ะหงษ์ แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
28 50319 นางสาวภัชรมาศ  ชัยอุดม สะเมิงพิทยาคม
29 50323 นางสาวรุ่งฟ้า  ตันติโต สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
30 50342 นางสาวธัญญารัตน์  มณีแดง กาวิละวิทยาลัย
31 50347 นายภาณุเดช  ดวงเงา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
32 50353 นางสาวสรญา  ดวงแก้วเรือน แม่ทาวิทยาคม
33 50376 นางสาวจิรนันท์  เสาเวียง เชียงดาววิทยาคม
34 50381 นายภาคภูมิ   พงษ์ศิริเเสน พิริยาลัยจังหวัดแพร่
35 50421 นางสาวอนันดา  ผัดกา สตรีศรีน่าน
36 50425 นายธรรศ  เมธีรัตนาพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
37 50432 นายรัชพล  จันแดง แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
38 50439 นายปิยะวัฒน์  พันธุวารี ช่างฝีมือทหาร
39 50456 นางสาวสุธีกานต์  บุญยัง เชียงดาววิทยาคม
40 50459 นายศุภกิจ  วงทองดี ฮอดพิทยาคม
41 50463 นายธนวัต  ศรศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
42 50467 นายประพันธ์  นายต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
43 50482 นางสาวอัณศยา  ศรีวิชัย เวียงเจดีย์วิทยา
44 50498 นายราเชนทร์  สุดสวาสดิ์ กาวิละวิทยาลัย
45 50512 นางสาวแอปเปิล  ลุงคิดละ อุโมงค์วิทยาคม
46 50532 นายธิเบศร์  พรหมโชติ ช่างฝีมือทหาร
47 50552 นางสาวจิณห์นิภา  ศรีคำลือ เชียงแสนวิทยาคม
48 50556 นางสาวธิดาภรณ์  โปธิ สันป่าตองวิทยาคม
49 50558 สิบโทพนิต  ก๋าพรม ช่างฝีมือทหาร
50 50581 นางสาวนันทิตา  ปู่ปิน เชียงดาววิทยาคม
51 50586 นางสาววรรณรท  เทวรรณะ โกวิทธำรงเชียงใหม่
52 50603 นางสาวธันยวีร์  สุขดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
53 50607 นายอดุลย์  ปัญญาน๊ะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
54 50611 นายสราวุธ  สุภา วัฒโนทัยพายัพ
55 50631 นายกันต์พงษ์  วิเลิศศักดิ์ กาวิละวิทยาลัย
56 50645 นายกฤษณะ  หมื่นสีทา นวมินทราชูทิศ พายัพ
57 50647 นายประกาศิต  รัตนวิจิตร ดาราวิทยาลัย
58 50648 นางสาวณฐวัชรียา  นามโม๊ะ กศน. อำเภอแม่วาง
59 50670 ร้อยตำรวจเอกพิชิต  สุทัศน์ บ้านไผ่
60 50674 นางสาวน้ำทิพย์  จริยา พระหฤทัย
61 50676 สิบตำรวจโทก้องภพ   ถนอมอุรพี ราชประชานุเคราะห์ 31
62 50687 จ่าอากาศตรีกิตติพงษ์  จอมแปง วัฒโนทัยพายัพ
63 50701 นางสาวพิมระพี​  นะวัน ราชประชานุเคราะห์ 26
64 50720 สิบตรีธนบดี  พัฒนะเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
65 50735 นางสาวธันย์ชนก  ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
66 50757 นางสาวรุ่งนภา  อุตมะธานี นวมินทราชูทิศ พายัพ
67 50789 นายภาณุภณ  เถินบุรินทร์ กศน. อำเภอเถิน
68 50810 นายคุณานนท์  พานจันทร์ กศน. อำเภอสันกำแพง
69 50817 นางสาวสโรชา  ปันเจริญ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
70 50818 นายนพดล  ใหลหลั่ง ฝางชนูปถัมภ์
71 50838 นายธีรยุทธ  วุฒิชาติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
72 50839 นายณัฐนันท์  บรรณสัก ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
73 50851 นางสาวนิภาพรรณ  ขัดปัญญา ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
74 50853 นางสาวอังคณา  ใจชื่น พระหฤทัย
75 50856 นายจิรวัฒน์  ธัญญะแก้ว ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
76 50939 นายศุภัช  โพธิยอง แม่สันวิทยา
77 50953 นางสาวพรพิมล  รัตนพงค์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
78 50971 นางสาวอาทิตยา  แอ่นฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
79 51007 นางสาวปิ่นปินัทธ์  ปพน สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
80 51015 นายธนา  บุญเต็ม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
81 51021 นางสาวธัญวรัตม์  ศรีรัตนะ ดาราวิทยาลัย
82 51040 นางสาวกัญญาณัฐ  นะวัน ราชประชานุเคราะห์ 26
83 51041 นางสาวพรศรี  คำธิ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
84 51042 นางสาวสุนารี  เพิ่มพูนผล แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
85 51055 สิบเอกโกวิทย์  ทิพยะ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
86 51080 สิบโทชวัลวิทย์  บุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
87 51082 นายอนาวิล  เจนจัด วังเหนือวิทยา
88 51129 นางสาวอทิตยา  วงศ์หาญ ทุ่งใหญ่วิทยาคม
89 51134 สิบเอกพรมนัส  สุจา มงฟอร์ตวิทยาลัย
90 51163 พลทหารณัฐดนัย  ยาพุฒสืบ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
91 51169 นางสาวมณฑิรา  คำโพธิ์ กศน. อำเภอแม่ริม
92 51214 นางสาวลภัสรดา  มาคี หอพระ
93 51215 นายจักรวาล  แสนโซ้ง เคนเน็ตแม็คเคนซี
94 51216 นายติณณภพ  ศรีวะรมย์ พิบูลมังสาหาร
95 51233 นางสาวพรชนก  วนาสถิตย์ กาวิละวิทยาลัย
96 51246 นางสาวพชรมน  ชัยนาม สะเมิงพิทยาคม
97 51247 นางสาวกัลยา  เลิศนิมิตเมตตา สังวาลย์วิทยา
98 51262 นางสาวศิริญญา  ลุมไธสง สามชัย
99 51280 นางสาวพรรณปพร  ปันสี ฮอดพิทยาคม
100 51281 นางสาวศุมินทร์ตรา  สิทธิกรหลีสกุล วารีเชียงใหม่
101 51288 นายภัทร์คณิต  สิงห์อินทร์ วารีเชียงใหม่
102 51290 นายอภิสิทธิ์  วงค์ชมภู เชียงใหม่มัธยม
103 51293 นายวัชรพงษ์  สุนันต๊ะ พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดนาปรังวิทยา
104 51308 นางสาวตรีรักษ์  ชัยสิทธิ์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
105 51310 นายธนวัฒน์  กันชะนะ วัฒโนทัยพายัพ
106 51313 จ่าอากาศเอกดนุพล  อะดุงเดชจรูญ​ มัธยมวัดเบญจมบพิตร
107 51339 นางสาวปภาดา  พงศ์วรานุภาพ ราชประชานุเคราะห์ 34
108 51340 นายจาฎพจน์  ตันกลาง กศน. อำเภอดอยหล่อ
109 51341 นางสาวอชิรญา  ประไพชาติ ดาราวิทยาลัย
110 51348 นางสาวนฤนาถ  ทิพย์รัตน์ ยุพราชวิทยาลัย
111 51353 นางสาวกวินนา   วรนุช เชียงคำวิทยาคม
112 51373 นางสาววารุณี  จิตแหลม วังเหนือวิทยา
113 51394 นางสาววิลัยวรรณ   วงศ์เครือ กศน. อำเภอเชียงดาว
114 51404 นางสาวพิมผกา  อนุพงศ์คีรี กศน. อำเภองาว
115 51422 นายเปรมติชา   เทพวงค์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
116 51449 นายอภิสิทธิ์  ชาวเวียง กศน. อำเภอแม่แตง
117 51452 สิบเอกธนาวุฒิ  ตาคำ แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
118 51458 นายยุทธนา  อินทรจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
119 51461 นางสาวชนิดาภา  ยะมณี วชิรวิทย์ เชียงใหม่
120 51465 สิบเอกภัทรวิทย์  จำปา ยุพราชวิทยาลัย
121 51472 นายเสฐียรพงษ์  วงศ์นันตา กศน. อำเภอแม่ริม