ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50004 นางสาวกุลธิดา  เลิศรัตน์ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
2 50054 นางสาวนภาพร  ไฝแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
3 50077 นางสาวจามจุรี  มณีขัติย์ อุโมงค์วิทยาคม
4 50088 นางสาวเจนจิรา  พรหมมินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
5 50133 นายศิวรัฐ  คำทิพย์ เชียงดาววิทยาคม
6 50153 สิบตำรวจตรีกิตติพงษ์  เถลิงศักดาเดช สันติวิทยา
7 50175 นายธนิต  เสนาจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8 50201 นางสาววิยะดา  ธรรมสอน แม่แตง
9 50226 นางสาวศุภรัตน์  อุดมวิทยากุล หอพระ
10 50258 นายธนากร  ธรรมไชยางกูร พิริยาลัยจังหวัดแพร่
11 50322 นางสาวธนภรณ์  นิมิตรหมื่นไวย์ เวียงเจดีย์วิทยา
12 50355 นางสาวเจนจิรา  อินถามา แม่แตง
13 50356 นางสาวอัญชลี  พิมเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
14 50365 นายบุญช่วย  คนกล้า เทศบาลเมืองสวรรคโลก
15 50368 นายธนพงศ์  ซิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
16 50377 นายวรายุ  สิทธิสรวง เชียงคำวิทยาคม
17 50466 นางสาวปทุมมาศ  วิณิชยกุล กศน. อำเภอแม่แตง
18 50488 นางสาววนิดา   บุตรคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
19 50501 นายจักรกริช  บริบูรณ์ กศน. อำเภอสันกำแพง
20 50518 นายอมรชัย  กันใจศักดิ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
21 50530 นางสาวพิมพ์บูรพา  ล้อมจันทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
22 50545 สิบตรีวิริยภัทร  อภิญญา นวมินทราชูทิศ พายัพ
23 50559 นายฤทธิชัย  ไพรยุธนานนนท์ ราชประชานุเคราะห์ 34
24 50574 สิบตำรวจตรีจักรพันธ์  ชัยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
25 50600 นายอัศวเทพ  งอกขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
26 50617 นายพิพัฒน์  เสนคราม เกาะคาวิทยาคม
27 50620 นายวัลลภ  แก้วหน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28 50643 นายณัฐวัตร  หลงไชย เทพบดินทร์วิทยา
29 50652 นายอำนวย  ต้อคำมูล แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
30 50685 สิบตรีสุทธิเกียรติ  กาวีวล พิริยาลัยจังหวัดแพร่
31 50700 นายอภิสิทธิ์  สิทธิวงศ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
32 50713 สิบโทนราวิชญ์  กันธา ช่างฝีมือทหาร
33 50741 นางสาวจินดาหรา  สมฟอง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
34 50750 นางสาวกรรณิการ์  ทาบุญมา กศน. อำเภอสันทราย
35 50762 นายพิชิต  จันทร์ทอแสง กศน. อำเภอจอมทอง
36 50767 นายพิชิต  เหมยน้อย แม่ใจวิทยาคม
37 50769 นายณัฏฐชัย  ฉลองกิจไพศาล ยอแซฟอุปถัมภ์
38 50796 นายกุลทอง  อภิมร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 50811 นายภาคิณ  ท้าวภิรมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
40 50813 นายเจตพล  ธนัญชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
41 50820 นายธารินทร์  อินทกำเหนิด พนมศึกษา
42 50847 นายชานน   ตุนาโป่ง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
43 50848 นายฐิติกร  อนันต์สิทธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
44 50862 นายพงษ์ศกร  รัตนสรณ์ เมธีวุฒิกร
45 50872 นายเชาวนะ  ซื่อตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป
46 50891 นายอนุพงษ์   ดวงปัน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
47 50896 ร้อยตำรวจเอกอัครพงษ์  ดวงเทียน ยุพราชวิทยาลัย
48 50950 นายสุรเชษฐ์  แซ่เจ๋า สองแคววิทยาคม
49 50978 นางสาวอังคณา  ทองยศ จอมทอง
50 50980 นายพรชัย  พงศ์สุพิชญา กศน. อำเภอจอมทอง
51 50987 นายฐิติพันธ์  บุญยวง วัดพุทธบูชา
52 50995 นายกิตติพันธ์  ท้าวยศ แม่ตืนวิทยา
53 51027 นางสาวกฤษณา  อุโมงค์มี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
54 51028 นายศิลป์ไทย  ติยานุพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55 51043 สิบโทรังสิมันต์  หรรษไพบูลย์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
56 51061 นายนันท์มนัส  อะทะถ้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
57 51141 นายประพันธ์  แปงตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
58 51151 นายนันทพล   นันตาวัง กศน. อำเภอเถิน
59 51153 นายธนพล  เนียนเรืองแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
60 51217 นายปฏิญาณ  ปัญญาสิทธิ์ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
61 51221 สิบเอกเวสารัช  เอื้ออารีราษฎร์ ปัว
62 51225 นายศักดา  เดชวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
63 51244 นางสาววริทธิ์นันท์  ฤาชา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
64 51259 นายภูเบศร์  คงมั่น พะเยาพิทยาคม
65 51264 นางสาววาสนา  สุวาริน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
66 51285 สิบตำรวจตรีเกริกชัย  ซาวแซ่คัด สันป่าตองวิทยาคม
67 51292 นายจันทรนันทน์  เตมียศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
68 51309 นายพีรวิชญ์  พิทักษ์ติวงศ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
69 51311 นางสาววิชญาพร  ตุงคะเสน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
70 51323 สิบเอกสมบัติ  ถ้วยเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
71 51326 นายกำพล  แร่มี หนองชุมแสงวิทยา
72 51344 นายประจักษ์  ใจเย็น เชียงคำวิทยาคม
73 51363 นางสาวณัฐชา  เขียวสิงห์ หนองเรือวิทยา
74 51364 นางสาวลีลาวดี  พวงเรือนแก้ว วชิราลัย
75 51382 นายสังคม  แสนบุดดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
76 51384 สิบตรีพงศ์ศิริ  วันนู ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
77 51411 นางสาวศิริณัฐชา  พวกอินแสง ดอยสะเก็ดวิทยาคม
78 51424 นายราชันย์  ยะสาร กศน. อำเภอเชียงคำ
79 51432 นายวรพงษ์  ศรีสุวรรณ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
80 51442 นางสาวเพ็ญพักตรา  ฤทธิ์ฤาชัย มหาวิทยาลัยพายัพ
81 51471 สิบโทศรายุทธ  สามภูศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา