ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50122 นางสาวณัฐฐิกา  ถาชื่น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2 50123 นางสาวศิริวรรณ  แตะต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
3 50128 นางสาวอาทิตยา  คำปลิว วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4 50143 นายเสฏฐวุฒิ  ชัยยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
5 50181 นายณัฐวุฒิ  ภูยอดพลอย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6 50185 นายธนากร  ชูประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
7 50210 นางสาวพิมพ์ธิดาพรรณ  เหมยต่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
8 50214 นางสาวศกลรัตน์  นามฝั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
9 50219 นางสาวธัญลักษณ์  เตมีศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
10 50246 นายอนุชา  จงดีหาญชัย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
11 50256 นางสาวกัญชพร  กาวิโล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
12 50265 นางสาวมอญคำ  ลุงยะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
13 50267 นางสาวทฤฒมน  เข็มทอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
14 50273 นางสาวกนกวรรณ  วัฒนวิฑูร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
15 50274 นายกรรชัย  จันจินา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
16 50282 นางสาวรตินัฎฐ์  ป๋านมอย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
17 50308 นายฐปณวัชร์  วงค์กันทาพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
18 50315 นายไตรรัตน์์  ชุ่มใจ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
19 50363 นางสาวนันทกานต์  ไชยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
20 50386 นายภัทร  จำปา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
21 50465 นายพงศธร  ใจจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
22 50506 นายสันติ  นวลฝั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
23 50608 นายเมธิชัย  ใหม่พรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24 50630 นายอนุชิต  กาวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
25 50637 นายอดิศักดิ์  จันทร์เป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
26 50651 นางสาวกาณนภา  สายเขย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
27 50653 นายภาณุพงศ์  สิทธิโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
28 50666 นายวรฉัตร  งูนใส วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
29 50677 นายอัศวิน  เงาเมฆ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
30 50692 สิบเอกดล  มาสู่สุข แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
31 50693 สิบเอกฌานชล  ศรีนวกุล แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
32 50695 สิบโทบรรพต  ขันเขื่อน แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
33 50823 นางสาวปภัสรา  ศรีดาเพ็ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
34 50850 นายสุริยะ  หลินจ๊ะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
35 50911 นายยศกร  ขันทะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
36 50920 นายธนัท  เตชะตังคณานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 50921 นายปริวัตร  ปิงวัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 50924 นายภพรัตน์  รัศมีจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
39 50940 นายวรเมธ  ธรรมมัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
40 50944 นายจรัญ  ชัยมงคล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
41 50973 นายอภิศักดิ์  ระรส วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
42 51018 นายธนพล  ดำรงศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
43 51064 นายเอกชัย​   วรรณ​แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
44 51184 นางสาวหนึ่งฤทัย  ดาวเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
45 51305 นางสาวศศิธร  ไชยแก้ว วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
46 51400 นายพิเชษฐ  พิดานปัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
47 51412 นายจิรายุ  พระรับรักษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
48 51475 นายวัฒนา  มาพบ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
49 51485 นายสมบูรณ์  สายเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่