ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50005 นายปุริมภัทร  กันขาว สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
2 50036 นายสมบัติ  ปู่น้อย เวียงแหงวิทยาคม
3 50071 นางสาวทัชชา  ไชยเดช ปราจิณราษฎรอำรุง
4 50155 นางสาวรุ่งนภา  ชัยลังกา สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
5 50174 นางสาวน้ำทิพย์  โพธิ์ประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6 50187 นางสาวเสาวนีย์  คงกุทอง น้ำพองศึกษา
7 50224 นางสาวศิริวารินทร์  หรรประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
8 50239 นางสาวพันธิตรา  จันทร์หอม ฝางชนูปถัมภ์
9 50255 นางสาวภานุชนาฎ  ทุ่งมีผล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
10 50266 นายวรากรณ์  หน่อแก้ว สันกำแพง
11 50281 นายทักษ์ดนัย  ภัคเกษม เมธีวุฒิกร
12 50316 นางสาวมณีรัตน์  นำโม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
13 50370 นายนครินทร์  เสาร์แก้วคำ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
14 50372 นายธีรเดช  กองแก้ว ดาราวิทยาลัย
15 50401 นายชนกชนม์  โยหงษา กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
16 50422 นางสาวศุภภรณ์  ศรีวัฒนะ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
17 50490 นายณัฐพล  เขื่อนคุณา จอมทอง
18 50528 นายนาวิน  บวรธนโชค เวียงเจดีย์วิทยา
19 50592 นายหัสนัย   ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
20 50612 นางสาวมล  ทุนหล้า สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
21 50658 นางสาวจิรดา  ไม่มีชื่อสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
22 50680 นางสาวณัฐนิชา  ขุนทัพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
23 50682 นายกฤษณะพงษ์  กันทะวงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
24 50702 นายธนพัฒน์  นิลขลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
25 50736 นางสาวอชิรญา  คำวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
26 50758 นางสาวสุรีย์พร  โสมนัส กาวิละวิทยาลัย
27 50780 นาย สถาพร  จันตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
28 50794 นายณัฐธิติ  นันตาวงค์ เชียงใหม่คริสเตียน
29 50799 นายศรายุธ  สุปินไชย สันกำแพง
30 50808 นางสาววิไล  หมื่อแล ฝางชนูปถัมภ์
31 50814 นายปวริศร  เป็นพนัสสัก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
32 50840 นายธันวา  สิทธิวัฒน์ ดาราวิทยาลัย
33 50869 นายธนายุส์  วังสิงห์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
34 50876 นายณัชพล  เรเชียงแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
35 50900 นางสาววริษฐา  กาละเสน สตรีศรีน่าน
36 50904 นางสาวพิมพิศา  แดนทวีฤทธิ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
37 50910 นายปรีชา  รักเจ้าไทย วัดราชบพิธ
38 50918 นางสาวมีนา  พักเรือนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
39 50928 นางสาวจุไรวรรณ  ยะมณี วัฒโนทัยพายัพ
40 50957 นายอนุพงษ์  สุปินชัย วัฒโนทัยพายัพ
41 50966 นายพุฒิพงศ์  ปันเจริญ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
42 50979 นายวรรณกิจ  สุขจันทร์ สันป่าตองวิทยาคม
43 50989 นางสาวพัชรินทร์  สีนามูล นวมินทราชูทิศ พายัพ
44 50993 นางสาวนวพร  สุ​ริย์​วงษ์​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
45 51019 นางสาวมณิชญา  มูลสุวรรณ ดาราวิทยาลัย
46 51026 นางสาวเธียรพสุ  เขื่อนคำ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
47 51037 นายรักษ์ตะวัน  บรรดาศักดิ์ วชิราลัย
48 51048 นางสาวอาหมี่มะ  แซ่ลี้ วัฒโนทัยพายัพ
49 51052 นายชาลริสสา  สุสรรณ ดาราวิทยาลัย
50 51087 นายภูริวัจน์  บัลลังก์ธนาก่นต์ ฉือจี้เชียงใหม่
51 51090 นางสาวพรสินี  เบียชกู่ ราชประชานุเคราะห์ 26
52 51105 นางสาวณัฐธิดา  พานวนทิศ เพชรพิทยาคม
53 51119 นางสาวพลอยพัชชา  ธนบูลย์ภูสิทธิ กศน.เขตลาดพร้าว
54 51130 นางสาววรัชยา  สายแดง กาวิละอนุกูล
55 51137 นางสาวเชษฐ์ธิดา  ทะละ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
56 51162 นางสาวอารีรัตน์  สุกทน เซกา
57 51171 นายณัฐพล  บุญกล่ำ วัฒโนทัยพายัพ
58 51198 นางสาวชัชชญา  สิงห์เรือง ดาราวิทยาลัย
59 51218 นายภาสกร  ไชยวงศ์ กศน. อำเภอปัว
60 51249 นางสาวยศวดี   เอี่ยมสุวรรณ รังษีวิทยา
61 51251 นางสาวมนัสวี  ศรีวิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
62 51252 นางสาวสุภารัตน์  นะภิใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
63 51255 นายดนัย  กันธิยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
64 51256 นางสาววิภาดา  ใจคำ วัฒโนทัยพายัพ
65 51266 นางสาวอัญชลี  แก้วศรี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
66 51268 นายกฤษฎา  นครจินดา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
67 51272 นายจารุวัฒน์  ปัญญา สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
68 51276 นายนัทธพงศ์  ทองอาชา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
69 51283 นายอธิปอนันต์  อินทำ เชียงกลางประชาพัฒนา
70 51286 นายพชรศรณ์  ทองประไพ บุญวาทย์วิทยาลัย
71 51306 นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
72 51331 นายณัฐวุฒิ  ธรรมชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
73 51367 นางสาวพัชราภา  จุมปา วัฒโนทัยพายัพ
74 51379 นายศรายุทธ  หน่อบุญยวง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
75 51393 นางสาวศศิมา  ปารมภ์ ท่าวังผาพิทยาคม
76 51421 นายสรายุทธ  ชัยศรศรายุทธ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
77 51425 นายพงศกร  อินทวิสัย หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
78 51443 นายเอกภรณ์  มะโนคำ ดาราวิทยาลัย
79 51450 นายปฏิภาณ  สัมมาตรี แม่ริมวิทยาคม
80 51457 นางสาวอรชดา  ไชยสาร พระหฤทัย
81 51462 นายธีระพงษ์  คำวงค์ศรี วัฒโนทัยพายัพ
82 51481 นายณภัทร  ภู่พิทักษ์พงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83 51489 นายวิทวัส  เทพยศ สูงเม่นชนูปถัมภ์
84 51490 นายอติชาต  ฟุ่มเฟือย เวียงเจดีย์วิทยา