ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50081 นางสาวกมลทิพย์  ธนะวัง กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
2 50083 นายจ่าลี  ระทอ กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
3 50098 นางสาวชนัญธิดา  นันตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
4 50120 นายเจริญ  กันติยานนท์ วัดวิเวกวนาราม
5 50132 นางสาวสุกัญญาภรณ์  บัวลิถึง แม่แตง
6 50154 นางสาวเพ็ชรินทร์  ยืนรัมย์ สุรศักดิ์วิทยาคม
7 50222 นางสาวนิตยา  คาจู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
8 50234 นางสาวรณพร  ไชยยะ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
9 50248 นางสาวประภาพร  ทองคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
10 50328 นายศุภกร  ยันต์วิเศษ แม่ริมวิทยาคม
11 50360 นางสาววรางคณา  สุขสมบัติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
12 50438 นายศุภวิชญ์  พันธ์อ้าย วิสุทธิ์วิทยากร
13 50440 นางสาวพรอุษา  ใยสุ่น เทิงวิทยาคม
14 50458 นางสาวมัณฑริกา  จันทร์ดำ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
15 50480 นางสาวสุภาวดี  ศรีมันตะ จ่านกร้อง
16 50522 นางสาวนาน่า  โนผ่า เชียงใหม่คริสเตียน
17 50605 นางสาวสุทธิ​ดา​  เกิดพนา ดาราวิทยาลัย
18 50628 นายพชร  กันหามิ่ง หล่มสักวิทยาคม
19 50654 นางสาวพรทิพย์  ถายศ ชุมพวงศึกษา
20 50663 นางสาวชาดา  จิรทรัพย์โชติกุล กศน. อำเภอสันป่าตอง
21 50688 นางสาวจันทร์  วงวรรณ แม่ริมวิทยาคม
22 50719 นายจินต์จิ   สหรัตนพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
23 50723 นายศรัณย์  เเสนชมภู กศน. อำเภอเชียงดาว
24 50726 นางสาวโศจิรัตน์  สรรพการ ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
25 50743 นางสาวมัลลิกา  ติยะกว้าง เชียงรายวิทยาคม
26 50764 นางสาวไอริณ  วิชชุปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
27 50842 นายสรวิศ  กุยแก้ว หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
28 50874 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ พานพิทยาคม
29 50890 นายณัฐดนัย  คำวงศ์ศา หนองชุมแสงวิทยาคม
30 50912 นางสาวญานิกา  พลภัย กาวิละวิทยาลัย
31 50935 นางดาริน  สีดาโชติ กศน. อำเภอหางดง
32 50936 นางสาวกาญจนาพร  แก้วตา กศน. อำเภอสันป่าตอง
33 50956 นางสาวผกามาศ  สุขสันต์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
34 50968 นายภูริณัฐ  ลัมวุฒิ สตรีศรีน่าน
35 51011 นายกรณิศ  เล่าสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
36 51016 นางสาวช่อไพลิน  พรมราช กาวิละวิทยาลัย
37 51029 นางสาวพวงเพชร  รุ้งมณีจินดา เชียงรายวิทยาคม
38 51045 นางศรินทิพย์  ส่าโล ราชประชานุเคราะห์ 22
39 51074 นางสาวณัฏฐ์วรินท์  เนาวอำพล โกวิทธำรงเชียงใหม่
40 51112 นายwouter  geerkens ต่างประเทศ
41 51113 นางสาวกัญณภัทร  หุยากรณ์ พรเจริญวิทยา
42 51145 นางสาวเบญจรัตน์  บัวสร้อย นวมินทราชูทิศ พายัพ
43 51157 นางสาวพิมพ์ผกา   ศรีสุคนธ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
44 51175 นางสาวภัทราภรณ์  ศรีรักษ์ กศน. อำเภอแม่ริม
45 51200 นายกฤษติพงษ์  ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
46 51210 นางสาวNAN WINE  - Matriculation Examination
47 51213 นายklao  wongsingsak Hsa Thoo Lei School
48 51242 นายโสภณวิชญ์  แปงสาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
49 51243 นางสาวศิวะพร  ล้อวิลัย ตะพานหิน
50 51301 นายกิตติพงศ์  พรหมพันธุ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
51 51356 นางสาวจุฑามาศ  ก่ำมูลเขียว สันป่าตองวิทยาคม
52 51374 นางสาวอภิกษณา  มะเยอะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
53 51375 นางสาวสรัลยา  สงวนศักดิ์ สูงเม่นชนูปถัมภ์
54 51383 นายสมชาย  เลาซ้ง เชียงใหม่มัธยม
55 51433 นายกฤษณพันธ์  ธรรมสุหิรัญ ดาราวิทยาลัย
56 51477 นายปราบดา  อิทธิวัฒนะ นานาชาตินครพายัพ
57 51484 นายรัชพล  แก้ววิวัฒน์ ยุพราชวิทยาลัย