ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50007 นางสาวรุ่งนภา  ธรรมไชย ทาขุมเงินวิทยาคาร
2 50031 นางสาวไอยวรินทร์  นางเมาะ กศน. อำเภอหางดง
3 50037 นางสาวกฤตพร  คำสอาด ดอยสะเก็ดวิทยาคม
4 50073 นางสาวกาญจนา  แสงวิจิตร เชียงดาววิทยาคม
5 50106 นางสาวชลธิชา  ศรีมูล ปายวิทยาคาร
6 50136 นางสาวนภัสสร  วิลาสินีวรรณ ดาราวิทยาลัย
7 50146 นางสาวยอน  ลุงหลู่ เวียงป่าเป้าวิทยาคม
8 50167 นางสาวณัฐมน  อินทอง เทพบดินทร์วิทยา
9 50204 นายภควัต  วงค์ไชย พะเยาพิทยาคม
10 50212 นางสาวธวัลรัตน์  ฉัตรดิศรณ์ กศน. อำเภอสันทราย
11 50229 นางสาวอรอุษา  พาวี เวียงแหงวิทยาคม
12 50232 นายสิริชัย  อยู่ยิ้ม วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
13 50233 นายพันธกานต์  ศรีประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
14 50236 นางสาวศานันทินี  ศรีษะเนตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
15 50237 นางสาวขวัญ  ลุงต่า แม่อายวิทยาคม
16 50262 นางสาวอังคณา  ชุ่มเตียม เวียงแหงวิทยาคม
17 50264 นางสาวกานต์ธิดา  พงศ์พันธ์วชิรา ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
18 50299 นางสาวกัลยรัตน์  แก้วมา วังเหนือวิทยา
19 50321 นางสาวแก้ว  ประโอ วาวีวิทยาคม
20 50335 นายสายฟ้า  จันต๊ะ เชียงดาววิทยาคม
21 50371 นางสาวนิภาพร  เก่งการกิจ สันป่าตองวิทยาคม
22 50388 นางสาวกานธิดา  น้ำเพ็ชร นารีนุกูล
23 50412 นางสาวกินรี  สมโนชัย โกวิทธำรงเชียงใหม่
24 50415 นางสาวนันท์นภัส  วงค์สวรรค์ สบเมยวิทยาคม
25 50472 นายศุภกิจ  กิติเป็ง เมธีวุฒิกร
26 50475 นางสาวเจนจิรา  รักชาติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
27 50502 นายเกียรติพรชัย  ใยไม้ กศน. อำเภอฝาง
28 50508 นายพชรพล  โกมิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
29 50531 นางสาวศุภรักษ์   มาลาคำ ดอยเต่าวิทยาคม
30 50543 นางสาวเจนจิรา  นาคกระจาย วชิรวิทย์ เชียงใหม่
31 50585 นางสาวสิริพร  ศรีจริรักษ์พร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
32 50589 นางสาวกมลชนก  ปุยวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
33 50590 นายธนานันต์  ธนาวุฒิรุจนันท์ ยุวฑูตศึกษาพัฒนา
34 50642 นางสาวจันทกานต์  หวลระลึก บ้านแก่งวิทยา
35 50649 นางสาวทิพาวรรณ  หวายสันเทียะ สระบุรีวิทยาคม
36 50650 นางสาวชุติมา  แซ่​ลี่​ ดาราวิทยาลัย
37 50669 นางสาวสุทธิดา  ปันคำ สันกำแพง
38 50712 นางสาวนฤมล  มาลีการุณกิจ แม่แจ่ม
39 50714 นางสาวศิริรัตน์  ทองคำ พานพิทยาคม
40 50724 นางสาวปรางวลัย  บาหลา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
41 50737 นางสาวสุดา  ลอสา สันทรายวิทยาคม
42 50770 นายอภิชัย  จันทิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
43 50777 นางสาวมิณฑิตา  แสงจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
44 50785 นางสาวกวินทิพย์  คุ้มโชคบริบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
45 50798 นายยุทธภูมิ  แก้วคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
46 50806 นาย อัศวิน  ธรรมชาติคีรี เชียงใหม่มัธยม
47 50821 นายวะหัสรังสี  ภพธรนารายณ์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
48 50824 นางสาวสุชาดา  กลิ่นกุหลาบไพร กศน. อำเภอแม่ริม
49 50835 นางสาวธมนต์รัตน์  วงค์หนัก ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
50 50836 นางสาวคำดู่   ดวงคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
51 50857 นางสาวสิริพร  จอมแปง สารภีพิทยาคม
52 50861 นางสาววิจิตรา  สายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
53 50877 นางสาวธฤษวรรณ  เท่าเจริญวงศ์ พระหฤทัย
54 50883 นางสาวอรนุช  ครูซ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
55 50913 นางสาวสรณี  เเก้วคำ แม่อายวิทยาคม
56 50932 นางสาวอัญชลี  มาลัยศรีจินดา แม่โถวิทยาคม
57 50955 นางสาวน้ำค้าง  ผลพยุง หนองบัวฮีวิทยาคม
58 50961 นางสาวเกษมณี  ยารังษี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
59 50970 นางสาวศศิวิมล  สมพันธ์ เชียงดาววิทยาคม
60 50972 นายศุภวิชญ์  ศิริ มหาวิทยาลัยพายัพ
61 50974 นายถนอมศักดิ์  จักรวิทยา สรรพวิทยาคม
62 51038 นางสาวธัญญาภรณ์  ชาติทุ่ง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
63 51069 สิบเอกชาญยุทธ  ดลเจริญไพร แม่แจ่ม
64 51091 นายดนัย  มโนวรรณา สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
65 51094 นายโยธานนท์  ตรีรัตน์ ภัทรวิทยา
66 51102 นางสาวพรรณผกา  ไชยวรรณ์ แม่อายวิทยาคม
67 51116 นายอาชวิน   ใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
68 51120 นายศรัณย์รัชต์  เขียวน้อย พิริยาลัยจังหวัดแพร่
69 51159 นางสาวศิริภัคชา  โชคมงคลคีรี แม่แจ่ม
70 51170 นายชัพวิชญ์  คำป้อ ลำปางกัลยาณี
71 51207 นายปฏิการ  สุขเสงี่ยม ปงพัฒนาวิทยาคม
72 51234 นางสาวปิยะสุดา  มหาวัล วชิรวิทย์ เชียงใหม่
73 51295 นางสาวอริศรา  จองติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
74 51316 นางสาวณัฐริกา  ขันคำ ประชาวิทย์
75 51317 นางสาวอติพร  กันจันวงศ์ เถินวิทยา
76 51328 นายสอน  ละวรรณ กศน. อำเภอฝาง
77 51359 นางสาวอุมาภรณ์  อัยราชทนารักษ์ สันติวิทยา
78 51436 นางสาวภัสราพร  ชัยสิทธิ์ กศน. อำเภอหางดง
79 51455 นางสาวมัลลิกา  เสถียรภากร กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่