ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50009 นางสาวเนตรอัปสร  เกี๋ยงคำ ยางฮอมวิทยาคม
2 50010 นางสาวพัชรินทร์  นามวงษ์ ฮอดพิทยาคม
3 50020 นางสาวเสาวลักษณ์  ปาคำ กศน. อำเภอสบเมย
4 50022 นางสาวกัลยา  แสนเปียง รังษีวิทยา
5 50026 นายนราวิชญ์  กิ่งคำ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
6 50053 นางสาวมงจัน  ศรีปิยเผ่า อมก๋อยวิทยาคม
7 50062 นางสาวสุนิสา  นาวงษา ฮอดพิทยาคม
8 50108 นางสาวสมศิริ  ทองทับ เทพบดินทร์วิทยา
9 50121 นางสาวอารีรัตน์  หมอหล้า พะเยาพิทยาคม
10 50127 นางสาวกัญณิชานันท์  ธัญเรืองชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11 50184 นางสาวมัลลิกา  เทพเสนา พร้าววิทยาคม
12 50193 นายโชคชัย  เตโม สะเมิงพิทยาคม
13 50200 นายวิวัฒน์  แก่นจันทร์ ห้วยยาวพิทยาคม
14 50203 นางสาวสุรางคณา  หมื่นตาบุตร บุญวาทย์วิทยาลัย
15 50288 นางสาวไอลดา  เค้ามูล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
16 50348 นายธีรพงษ์  สังข์คร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17 50350 นางสาวนาตยา  เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล เชียงใหม่มัธยม
18 50405 นายธนากร  แก้วปัญญา เฉลิมรัชวิทยาคม
19 50483 นางสาวนภัสสรณ์  ไชยวรรณ์ สารภีพิทยาคม
20 50492 นายกิตติพศ   ยอดบริบูรณ์ เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ
21 50544 นางสาวธนัชพร  ขุมเงิน พร้าววิทยาคม
22 50554 นายสัญญา  วิริยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
23 50591 นายวศิน  ผลงาม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
24 50615 นางสาวอาทิตยา  ยอดเมือง เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์
25 50621 นางสาวปิยพร  ยอดทองเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 50626 นางสาวภัทรพรรณ  สายคำ ปายวิทยาคาร
27 50627 นายประพาส  วงค์แก้ว แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
28 50636 นางสาวปราญชลี  อินชมภู เชียงดาววิทยาคม
29 50640 นางสาวสุรีวรรณ  บุญมาโรง เวียงแก่นวิทยาคม
30 50661 นางสาวน้ำผึ้ง  ยี่เป็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 50662 นายณรงค์เดช  มะโนวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
32 50756 นางสาวชฎาทิพย์  คำเอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
33 50779 นางสาวสุทธิพร  เกศกุลพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 31
34 50819 นางสาวธัญลักษณ์  ปันพรม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
35 50894 นางสาวญาดา  ประภาวสิทธิ์ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
36 50915 นางสาวนันทิชา   ทับทิมเทศน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
37 50960 นายธีรวุฒิ  พุทธสอน วัฒโนทัยพายัพ
38 51083 นางสาววินันทินี  บุญชู ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
39 51118 นางสาวจิตรา  เขียวมัง ดอยเต่าวิทยาคม
40 51132 นางสาวสิทธิรัตน์  ทะก๋า ท่าวังผาพิทยาคม
41 51203 นางสาวศิริทอง  เชิงดอย กศน. อำเภอแม่ริม
42 51273 นางสาวดาลี  มารดากำเนิด กศน. อำเภอแม่แตง
43 51278 นางสาวสุวรรณวลี  ปักชัยภูมิ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
44 51300 นางสาวภัสสร  ยศเดช สันทรายวิทยาคม
45 51327 นางสาวจอมขวัญ  กูลเม็ง ราชประชานุเคราะห์ 31
46 51380 สิบตำรวจเอกจันทรฉาย  จะหลู ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
47 51389 สิบตำรวจโทสร้อยฟ้า  อาซาง หอพระ
48 51391 นางสาวมาณี  แสขา ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
49 51437 นายธเนศ  พูลประเสริฐ อัมพวันวิทยาลัย