ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50017 นายบุญแทน  ฤทธิไตรภพ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
2 50034 นายจิรายุ  สร้างใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
3 50049 นายสมชาย  แซ่ตั้ง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
4 50148 จ่าอากาศโทณัฐวัตร  ทุ่งเย็น เชียงคำวิทยาคม
5 50169 นางสาวพัชธรียา  ปวงคำ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง
6 50278 นายนนทภพ  ณะชัยโย แม่ริมวิทยาคม
7 50385 นายณัฐพล   วงค์ชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
8 50473 นายชนกันต์  ทรงวัย แม่แตง
9 50504 นายศุภกร   เกิดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
10 50517 นายเครือลืน  ยอดคำ เวียงแหงวิทยาคม
11 50546 นายพาณาสน์  คำอ้าย เวียงแหงวิทยาคม
12 50618 นายหล้าทุน  ลุงหลง เทพบดินทร์วิทยา
13 50656 นายวัจนพงศ์  วงศ์เสนา มงฟอร์ตวิทยาลัย
14 50739 นางสาวรสจนา  สุกิตติกุล แม่ตื่นวิทยาคม
15 50832 นางสาวบานชื่น​   ไชยมัง กศน. อำเภอสันทราย
16 50881 นายนะโม  ไม่โรยรส เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
17 50963 นายวันชนะ  เกิดมูล วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
18 50990 นางสาวรัชฎาพรรณ  สุภาวัฒน์ พระหฤทัย
19 51081 นางสาวฑิตยาพร  ระวีโล เทพบดินทร์วิทยา
20 51084 นายSuraj  Chaudhary วชิรมกุฏ
21 51085 นายAnil  Bhujel SHREE RATNA RAJYA HIGHER SECONDARY SCHOOL
22 51121 นายสุขสวัสดิ์  สวัสดิพงษ์ กศน. อำเภอหางดง
23 51142 นางสาวทิพย์ธัญญา  ทิพย์สม วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
24 51180 นายธนวัฒน์  คูณแก้ว กาวิละวิทยาลัย
25 51202 นายวันชลิตย์  แสนสุวรรณ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
26 51212 นายปรเมศวร์  สุระยศ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
27 51253 นายพัฒน์อินทร์  ปันจัยสีห์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
28 51330 นายชิราวุฒิ  จินาเดช วัฒโนทัยพายัพ
29 51332 นายนารากร  มาจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
30 51381 นายวีรพล  วงศ์สงคราม กศน. อำเภอสันกำแพง
31 51398 นายกันตชสติ  วรุณวงศ์ชัย ปทุมวิไล
32 51410 นายSAI HLAING  - kar li high school
33 51439 นายสุรเชษฐ์  จะลอ กาวิละวิทยาลัย
34 51447 นายศุภฤกษ์  ถาปิงยศ จอมทอง