ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50115 นายศตวรรษ  ดวงวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
2 50118 นางสาวพลอยสวย  พิมพิสาร นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
3 50317 นายธนวัฒน์  ตุ่นแก้ว กศน. อำเภอหางดง
4 50361 นายกิตติพัทธ์  ฉิมดี วัฒโนทัยพายัพ
5 50413 นางสาวกมลรัตน์  อุปละ เวียงเจดีย์วิทยา
6 50509 นายเอกราช  รังสรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 50696 สิบเอกโยธิน  ทองขาว นวมินทราชูทิศ พายัพ
8 50710 นายณัฐพล  พลการ เตรียมอุดมศึกษา
9 51008 นางสาวประภาพร  วิชญศาสตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 51205 นางสาวพัชรี  อินทนนท์ ไชยปราการ
11 51232 นายวัชรพงษ์  สุทธะ ช่างฝีมือทหาร
12 51241 นายธนวัฒน์  วรรณราช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
13 51248 นายนาวิน  ดวงคำ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์