ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50003 นางสาวชวาลา  ปาละมาณ ฝางชนูปถัมภ์
2 50035 นางสาวจุลาวรรณ  ดูเจ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
3 50057 นางสาวศิริประภา  ชมเชย เชียงใหม่คริสเตียน
4 50065 นางสาวณิชกุล  ขันติวรกูล วิทยาลัยเทคนิคสารภี
5 50119 นายธิติ  จีรประภาพงศ์ ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง
6 50124 นายอัครวินท์  เลายะ กศน. อำเภอแม่วาง
7 50125 นางสาวสุนิตา  สุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
8 50141 นางสาวภูริชญา  ชัยบุญลือ ฝางชนูปถัมภ์
9 50142 นางสาวน้ำผึ้ง  สายทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
10 50160 นางสาวพิมพกานต์  จิ๋ววัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
11 50162 นางสาวศศิกานต์  กลับกลาง จักราชวิทยา
12 50170 นางสาวธัญญาภรณ์  พิพัฒิชาตรีกุล เชียงดาววิทยาคม
13 50215 นายจักรกฤษณ์  ศรีเมืองใจ๋ ธรรมราชศึกษา
14 50216 นางสาวน้ำทิพย์  ลุงตาหลิ่ง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
15 50227 นางสาวนลินญา  มีบุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
16 50242 นางสาววิภาดา  กายา ดอยสะเก็ดวิทยาคม
17 50245 นายรุ่งโรจน์  ประไพมาลี ธรรมราชศึกษา
18 50251 นางสาวเกี้ยน  ต้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
19 50344 นางสาวมาลัย  อายี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
20 50349 นางสาวอังคณา  จุติไพรร่มใจจริง สหมิตรวิทยา
21 50366 นางสาวสายทอง  ลุงหม่อง รังษีวิทยา
22 50400 นางสาวเพ  อินตา ไชยปราการ
23 50409 นางสาวบัวเตย  เหล่าวุนร์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
24 50455 นางสาวกนกนารถ  รังษีบุตร สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 50461 นายแสงขัย  แซ่ลิ้ว แม่อายวิทยาคม
26 50477 นางสาวพรณภา  อินตาทอง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
27 50499 นายสุวิชัย  มาเยอะ ราชประชานุเคราะห์ 30
28 50524 นางสาวพรพิมล  คันธะโฮม ดงมะไฟวิทยา
29 50526 นางสาวบัวคำ  สุริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
30 50557 นางสาวจิราภรณ์  เขื่อนเเก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
31 50584 นางสาวทัศนีย์  รัตนกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 50588 นางสาววิจิตรา  คุ้มฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
33 50638 นางสาวยุพิน  พิมพ์วลัญช์กุล กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
34 50667 นางสาวพรพณา  สัมฤทธิ์กันทร แม่แจ่ม
35 50715 นางสาวพฤกษชาติ  จืรอดิศัยถาวน ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
36 50717 นายธีรเดช  แซ่จ๋าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
37 50745 นางสาวฟ้าใส  เชอมือ กศน. อำเภอแม่สรวย
38 50765 นางสาวณัฐกมล  พูดงาม แจ้ห่มวิทยา
39 50828 นางสาวณัฐริกา  จงสมชัย ชุมแพศึกษา
40 50858 นางสาวนารี  แซ่จ๋าว ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง
41 50863 นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
42 50878 นางสาวสุดารัตน์  วงศ์มุกดา กศน.เขตบางรัก
43 50914 นายรัชชานนท์  บุญเรือง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
44 50969 นายยศพล  แซ่จาง ฝางชนูปถัมภ์
45 50997 นายภานุวัฒน์  ศิริวริศสกุล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
46 51023 นางสาวนาราภัทร  มาเยอะ อรุโณทัยวิทยาคม
47 51044 นางสาววิภาวดี  อมรสันติกุล อรุโณทัยวิทยาคม
48 51049 นางสาวนัชชา  ลุงน้อย ดอยสะเก็ดวิทยาคม
49 51071 นางสาวรวิวรรณ  แซ่กำ น้ำดิบวิทยาคม
50 51093 นางสาวลภณรัศมิ์   เพ็ชร์แจ้ง ผดุงปัญญา
51 51160 นายศรัณย์ภัทร   อิ่นคำ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
52 51161 นายสันติภาพ  คำวงศ์ษา พะเยาพิทยาคม
53 51177 นางสาวอนัญญา  แก้วชุมภู ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
54 51222 นายยศพันธ์  แซ่จาง ฝางชนูปถัมภ์
55 51224 นางสาวบัญจรัตน์  พงศ์อัมพรโฆษิต วิชชานารี
56 51231 นางสาวชัญญาภัค   ดวงบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
57 51299 นางสาวเยาวลักษณ์   คำฟู กศน. อำเภอสันป่าตอง
58 51354 นางสาววาสินี  ชูจิตร์ สันกำแพง
59 51396 นางสาวพรสวรรค์  น้อยสะปุ๋ง ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
60 51405 นายภิญโญ  วิสุนทร เซนต์จอห์น
61 51418 นางสาวรมัณยา  นุชภิเรนทร์ ดอกคำใต้วิทยาคม
62 51420 นางสาวพรรณจันทร์  เตรียมศศิธร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
63 51445 นางสาวกานต์ธีรา  ใจดี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
64 51476 นางสาวอุบลรัตน์  ทุ่งฤทัย ธนรัตน์วิทยาคม
65 51492 นางสาวนลพรรณ  กลิ่นหอม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน