ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50011 นายตนุภัทร  พรมคำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
2 50075 นายประภวิษณุ์  อิ่นมะโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
3 50094 นางสาวยุวธิดา  ดุมวัน แม่แตง
4 50186 นางสาวสโรชา  แสนโส ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
5 50223 นางสาวพลอยไพลิน  ธนธำรงกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
6 50263 นายกฤษตฤณ  ดำรงอดิสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
7 50417 นางสาวสุภาพร  สะอาดญาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
8 50536 นายกิตติ​นันท์​  ทอง​ว​ั​ชรา​พ​รรณ์​ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 50553 นายธนกฤต   จัตุจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
10 50555 นายธีรภัทร  อุดมมหาไพร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11 50699 นายปฐมพงษ์  จินดามงคล วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
12 50711 นางสาวธนัชพร  ทองนาค วชิรวิทย์ เชียงใหม่
13 50732 นางสาวพลอยพิสุทธิ์  ปาทะกัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
14 50744 นางสาวอรทัย  ส่วยคำ เชียงดาววิทยาคม
15 50766 นายโพธิวัฒน์  ใจเสาร์ดี เชียงคำวิทยาคม
16 50792 นายวรชาติ  เรือนรู แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
17 50885 นายอำนาจ  สุกใส เมธีวุฒิกร
18 50909 นายฐานวัฒน์  ฐิติรุ่งเรืองชัย สตรีสมุทรปราการ
19 50981 นายชนกานต์  ทรงวัย แม่แตง
20 51032 นางสาว วินิทรา  ปัญญาวุฒิ วัฒโนทัยพายัพ
21 51051 นายศิวกร  ประทีปภัทร วารีเชียงใหม่
22 51066 นายธนดล  ดาวตาก เชียงใหม่คริสเตียน
23 51107 นายวรรัญญู  ใหม่ตาคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
24 51144 นายวรรัญญู  ใหม่ตาคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
25 51168 นายธเนศ  ชลายะนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
26 51236 นายอัษฎา  เหนือเกตุ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
27 51307 นางสาวชฎาภร  แกล้วเขตร์การ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
28 51370 นางสาวsuttida  chummongkon เชียงใหม่คริสเตียน
29 51392 นางสาวจุฑาทิพย์  กองงาม หนองชุมแสงวิทยา
30 51431 นายสุรัฐ  สิงห์คำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
31 51435 นายกิตตพงศ์   พงภะเดิม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่