ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50021 นางสาววรรณภา  ผลงาม พะเยาประสาธน์วิทย์
2 50048 นายปวรรุจ  วรพิพัฒน์หิรัญ ไชยปราการ
3 50096 นางสาวภัคมน  สาระวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
4 50441 นางสาวเกตน์สิรี  สุขขา หนองชุมแสงวิทยา
5 50486 นางสาววนัสนันท์  อินกองงาม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
6 50535 นางสาวเพ็ญนภา  น้อยสอน กาวิละวิทยาลัย
7 50749 นางสาวสิรารมย์  สมวรรณ์ดี กาวิละวิทยาลัย
8 50922 นางสาวชรินรัตน์   ชะเต เมืองแงง
9 51024 นางสาววิรัญศิญา  แต้มดื่ม นวมินทราชูทิศ พายัพ
10 51138 นางสาววาสนา  ศรีอินต๊ะ ดอนไชยวิทยา
11 51366 นายกันตพงศ์  ตันมูล สามัคคีวิทยาทาน