ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50066 นางสาวธนาวัลย์  ศรีมะวัฒน์ ดาราวิทยาลัย
2 50313 สิบโทวงศธร  แสนบริบูรณ์ ช่างฝีมือทหาร
3 50451 นายศุภวัฒน์  ทองไพร กศน. อำเภอสันทราย
4 50542 นายเมธี  อุปนันท์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
5 50596 นางสาววชิรญาณ์  งอกไม้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
6 50694 นายนพการ  แสวงรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
7 50746 นายพงษ์พันธ์  ขัตติราช ภูซางวิทยาคม
8 50774 นางสาวกรรณิการ์  กันทะวงค์ เชียงคำวิทยาคม
9 50870 นายมนไท  โทนเทียน วชิราลัย
10 50893 นายธัชพงศ์พัชร์  จินพิน กาวิละวิทยาลัย
11 50937 นายพิรุฬห์  จอมบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
12 50985 นางสาวศุภลักษณ์  คำมูล สองแคววิทยาคม
13 51104 นายสรร  สุรินทร์วงศ์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
14 51147 นางสาวณชญาดา  วิภารัตนกุล พานพิทยาคม
15 51193 นางสาวณัฐญา  ทิพยคงคา ดาราวิทยาลัย
16 51291 นายทศพร  ฟองคำ ดาราวิทยาลัย
17 51387 นางสาวกรรณิการ์  ผดุงทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
18 51414 นางสาวสุมินตรา  อยู่ดี อุตรดิตถ์ดรุณี
19 51444 นางสาวเอมมี่เอมิกา  เชียวตระกูล กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่