ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50050 นางสาวน้ำฝน  อำมาตย์ แม่ทาวิทยาคม
2 50110 นายอภิศักดิ์  เอกวรรณ์ พร้าววิทยาคม
3 50230 นางสาวชญาณี  บุญล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 50271 นางสาวอติกานต์  จำปา เชียงดาววิทยาคม
5 50325 นายศุภกฤต  ธรรมธิ แม่ลาววิทยาคม
6 50345 นายอุทัย  ลุงเรือน พร้าววิทยาคม
7 50357 นายจิรภัทธ์   ฝั้นติ๊บ ฮอดพิทยาคม
8 50359 นายณัฐนันท์  คำมาสาร ฮอดพิทยาคม
9 50378 นางสาวนันทิกานต์  กันทะมอย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
10 50416 นายภัทรชาติ  จันทรมณี พิริยาลัยจังหวัดแพร่
11 50419 นางสาวยศวดี  ใหม่คำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
12 50468 นายพงศกร  มีชัย หนองชุมแสงวิทยา
13 50476 นายนพดล  อ่อนเอี่ยม สารภีพิทยาคม
14 50525 นางสาววันเพ็ญ  รูปสูง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
15 50562 นายเติมพงศ์  กันทะโน ธรรมราชศึกษา
16 50646 นายเจษฎา  อุประโจง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
17 50671 นายจิรายุทธ   อัตรา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
18 50675 นางสาวอังคณา  แก้วกูลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
19 50678 นายพัฒนพงษ์  เนตรสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
20 50681 นายพีรฉัตร  บรรเทา ช่างฝีมือทหาร
21 50683 นายจารุวัฒน์  วันเพ็ญ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
22 50691 นายชญานิน  วงค์แสง พร้าววิทยาคม
23 50738 นายอภิสิทธิ์  จอมศักดิ์ กศน. อำเภอเมืองพิษณุโลก
24 50752 นายนพดล  ชุมภูอินทร์ สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
25 50859 นายนิติพงษ์  นันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
26 50931 นางสาวศรัณยา  จันทร์วัน กาวิละวิทยาลัย
27 50988 พลทหารศักดิ์ศิริ  วิเศษนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
28 51012 นางสาววิชุดา  หลวงคำ เวียงแหงวิทยาคม
29 51034 นายศรายุทธ  รามพรหม ดอยสะเก็ดวิทยาคม
30 51124 นายสรวิชญ์  ชนะศิริวัฒน์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
31 51181 นางสาววิไลรัตน์  รักยศ ขุนยวมวิทยา
32 51227 นายสนธิเดช  คำเงินใจกล้า สารภีพิทยาคม
33 51287 นายนราธิป  บุญวังทอง วิทยาลัยเทคนิคตาก
34 51428 นายชานนท์  แสงสินธ์ กศน. อำเภอสันทราย
35 51430 นายธีรพัตน์  อุทธิยัง น่านปัญญานุกูล
36 51448 นายวรินทร  คำมา ธรรมราชศึกษา