ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50008 นางสาวทิพธัญญา  เชื้อสิงห์ พระหฤทัย
2 50012 นางสาวสิริพร  ใฝปัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
3 50016 นายพนธกรณ์  ฟุ้งขจรเกียรติ วัฒโนทัยพายัพ
4 50019 นางสาวอรัญญา  แซ่ล้อ เชียงดาววิทยาคม
5 50041 นาย พันต้า  สะระเหน่ เชตุพนศึกษา
6 50063 นางสาวนัทธมน  บุญรัตน์ มาบตาพุดพันพิทยาคาร
7 50079 นางสาว นิตยา  เชาวพยัคฆ์ กศน. อำเภอแม่ริม
8 50089 นางสาวฉัตรวิไล  เลิศศิริกมลวงศ์ กศน. อำเภอสารภี
9 50092 นางสาวอารียา  คำหวาย กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
10 50102 นางสาวพรทิพย์  แซ่หลี่ สันกำแพง
11 50103 นางสาวมุกธารา  ทรงปรีชากุล นวมินทราชูทิศ พายัพ
12 50104 นางสาวศิริลักษณ์  จันทเขต แม่ริมวิทยาคม
13 50145 นางสาวเพทอง  ลุงหริ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
14 50157 นางสาวภัทราภรณ์  ภูครึง แม่ริมวิทยาคม
15 50158 นางสาวอรพรรณ  เเซ่จัน รัตนาเอื้อวิทยา
16 50159 นางสาวชุติมา​  แซ่​หลี่​ ไชยปราการ
17 50161 นางสาวจินมัย  แซ่เสิ่น ไชยปราการ
18 50164 นายณรงค์ฤทธิ์  จันตะมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
19 50171 นายณัฐชาวีณ์  ขัติยะ ทุ่งช้าง
20 50172 นางสาวธีราพร  แซ่ถัง รังษีวิทยา
21 50177 นางสาวคยา  จิ่งต่า กศน. อำเภอแม่แตง
22 50182 นางสาวศศิวรรณ  ดวงจิต วังเหนือวิทยา
23 50191 นางสาวลิ้นจี่  ลุงทุน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
24 50205 นางสาวอรวี  เสนาวัฒน์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
25 50207 นายธีรภัทร์  สารปิน พร้าววิทยาคม
26 50209 นางสาวจันทกานติ์  เสกสรรวรกุล หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
27 50217 นางสาววิศรา  กิจรุ่งพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
28 50225 นายวิวัฒน์  เงินจันทร์ หอพระ
29 50231 นางสาวมินรยา  ขันแก้ว สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
30 50260 นายนิรัติศัย  สุขช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
31 50279 นางสาวธัญญรัตน์   สันติธนวัฒน์ ทาขุมเงินวิทยาคาร
32 50280 นางสาวประไพ  รูแก้ว กศน. อำเภอฮอด
33 50306 นายเกษมสันต์  แกละมื่อโด่ สามัคคีวิทยาทาน
34 50307 นายชินวัตร  ศึกษาภูมิภาค สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 50310 นางสาวศิลีลักษณ์  ขัดฟู ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
36 50358 นายปริญญ์  ลิ้นฤาษี มงฟอร์ตวิทยาลัย
37 50406 นายจักรพันธ์​  ปัญจะ​เรือง​ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
38 50418 นางสาวนิศารัตน์  ขอบทอง กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
39 50443 นายภูมิพัฒน์  จิรันธรธีรโชติ กศน.มีนบุรี
40 50450 นางสาวฟ้าชฎากร   ชูวงศิษฐ์ สันป่าตองวิทยาคม
41 50469 นางสาวนลินี  ตาดี แม่ริมวิทยาคม
42 50485 นางสาวสกาวรัตน์  สุวรรณะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
43 50489 นางสาวแสงหลู่  แสงลำ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
44 50493 นางสาวชลดา  ไชยปิง ท่าวังผาพิทยาคม
45 50521 นางสาวนันท์นภัส  คำมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
46 50529 นางสาววชิราภรณ์  วิเศษสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
47 50533 นางสาวสาลินี  ขวัญจริง พะเยาพิทยาคม
48 50537 นางสาวอรพิน  สินวัฒนากุล กศน. อำเภอเชียงดาว
49 50551 นางสาววริศรา  สุมาลัย เทพบดินทร์วิทยา
50 50564 นางสาวพิมพ์พรรณ  โปธิ บ้านสันต้นหมื้อ
51 50570 นายชาคริส  ดูรันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
52 50582 นางสาวมินทรา  สุอุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
53 50587 นายภาณุทัต  รอยอินทรัตน์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
54 50597 นางสาวอุษา  ปฏิกา ฮอดพิทยาคม
55 50606 นางสาวพัชราภรณ์  อินชัย เชียงใหม่มัธยม
56 50616 นางสาวพัชรินทร์  มะลิปั๋น ราชประชานุเคราะห์ 30
57 50709 นางสาวรุ่งธานี   รัตนภูมิ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
58 50718 นางสาวพีชชญา  กัลยาณวุฒิ ดาราวิทยาลัย
59 50727 นางสาวนฤมล  แซ่จู รังษีวิทยา
60 50748 นางสาวสิรินภา  เลาหมู่ สหศาสตร์ศึกษา
61 50754 นางสาวพนิดา  อ่อนอินทร์ แม่ริมวิทยาคม
62 50790 นายธภัทร   ทองประไพ กศน. อำเภอวังทอง
63 50815 นางสาวพิมลวรรณ  ปิงสอน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
64 50829 นายสุชาติ  สิริวัฒร์ เชียงใหม่คริสเตียน
65 50837 นางสาวรัชฎาภรณ์  พะหาญ กศน. อำเภอแม่แตง
66 50846 นางสาวกาญจนา  ดวงแก้ว สันทรายวิทยาคม
67 50860 นางสาวเปมิกา  ซุ่ยยัง กาญจนานุเคราะห์
68 50866 นายอักษร  สิริปรีณกุล กศน. อำเภอจอมทอง
69 50884 นางสาวจันทร์จิรา  แสงชื่น เชียงใหม่คริสเตียน
70 50889 นางสาวแอน  คำจ่าม สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
71 50903 นายนิกร  มาเยอะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
72 50905 นางสาวสุนิสา  จิตรสันเทียะ เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
73 50917 นางสาววิภาวรรณ  ชุมภูโล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
74 50923 นางสาวศรัญญา  จันทรประยูร ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
75 50945 นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่ซือ รัตนาเอื้อวิทยา
76 50948 นายวรพงษ์  สุขฤดี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
77 50949 นางสาวสุพรรษา  แก้วเมืองมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
78 50958 นายสิทธิศักดิ์  จันทร์แก้วมูล จอมทอง
79 50959 นางสาวประภาพร  นนทะราชย์ เทพบดินทร์วิทยา
80 50964 นางสาวฐิญาณี  สารสุวรรณ์ พร้าววิทยาคม
81 50977 นางสาวปิ่นกนก  พรหมวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
82 50982 นางสาวจุฑารัตน์  ศิริ วารีเชียงใหม่
83 50983 นายพิทร์ณภัทร  ศรีเหรานันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
84 51001 นางสาวชญานี  จันต๊ะมณี ฮอดพิทยาคม
85 51009 นางสาวกนกพร  --- กศน. อำเภอสารภี
86 51062 นายธวัชชัย  โทชัย พรานวิบูลวิทยา
87 51101 นางสาวจารุวรรณ  สิทธิ นวมินทราชูทิศ พายัพ
88 51106 นายนิคม  บุญจิตรวิมล สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
89 51110 นางสาวสนธยา  ทองคำ แม่อายวิทยาคม
90 51140 นายธนศักดิ์  ยานะ สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
91 51148 นายธรศักดิ์  วชิรพงศ์ไพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
92 51172 นางสาวปิยะธิดา  ลุงอ่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
93 51173 นางสาวมุทิตา  สุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
94 51176 นางสาวพรวิสาข์  โคตรสุโพธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 51197 สิบตำรวจโทอิสรชัย  วรวัตสิริกุล ราชประชานุเคราะห์ 34
96 51199 นายพจนินท์  สว่างกุล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
97 51201 นางสาวสายรุ้ง  เนืองวงค์ พร้าววิทยาคม
98 51208 นางสาวศิรประภา  ทศฤทธิ์ เซนต์ปอลคอนแวนต์
99 51226 นางสาววรดา  ใจยา เสริมงามวิทยาคม
100 51239 นางสาวนันท์ธีรา  รินสินจ้อย พระหฤทัย
101 51258 นางสาวศลุดา  ศิริระเวทย์กุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
102 51265 นายพีรพงษ์  สืบต๊ะ วัฒโนทัยพายัพ
103 51269 นางสาวกวินทิพย์  เกตุเพชร รังษีวิทยา
104 51271 นางสาวจิรัชญา  ทวีพรกิจกุล รังษีวิทยา
105 51275 นายอธินันท์  วจีรัตน์ สองแคววิทยาคม
106 51282 นางสาวเกศมณีย์  ปองมณีวงศ์ ขุนยวมวิทยา
107 51294 นายยุทธยาธรณ์  เก่งกล้า กศน. อำเภอแม่ริม
108 51297 นายพงษ์นภัส  ขัดขาว สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
109 51314 นางสาวชัญญรัตน์  ศรีจันทร์ต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
110 51315 นางสาวจันจิรา  จันจิราไชยลังกา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
111 51319 นางสาวณัฐชา  ผดุงใส ปล้องวิทยาคม
112 51336 นายศิลปไทย  ไชยบุญ ผดุงปัญญา
113 51342 นายฐิติทรัพย์  พะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
114 51376 นางสาวกนกวรรณ​  พันธุ์​แก้ว​ ยุพราชวิทยาลัย
115 51397 นายกีรติ  ไทยภักดิ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
116 51402 นายกฤษธิเดช  ฆูพุฒาชาตต์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
117 51407 นายฐาปนพงศ์  จินา ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
118 51426 นางสาวงามงอน  ช่วยหาญ ปทุมรัตต์พิทยาคม
119 51486 นายวิทวัส  คันธรัตน์ วัฒโนทัยพายัพ