ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50001 นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม
2 50105 นางสาวสุรีรัตน์   นิโส แม่แจ่ม
3 50139 นางสาวนวล  ไม่มีชื่อสกุล ปายวิทยาคาร
4 50192 นางสาวจุฑาทิพย์  คงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 50211 นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทาพูน ไชยปราการ
6 50228 นายสิทธิโชค  แก้วพรหม วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
7 50238 นางสาวนันทวรรณ  จันทร์บ่อแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
8 50249 นายจิรัฐกาล  คำมะนิด วชิรวิทย์ เชียงใหม่
9 50252 นางสาวปัทมพร  เขียวฟู ยุพราชวิทยาลัย
10 50285 นางสาวศศิธร  ศิขรินธนาทรัพย์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
11 50289 นางสาวหลู่  ลุงต๊ะ เชียงดาววิทยาคม
12 50332 นางสาวผกาวรรณ  เกษมทรัพย์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
13 50339 นางสาวพรทิพย์  ชมลา สันกำแพง
14 50429 นางสาวชมพูนุช  เรือนใส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
15 50447 นางสาวสิริมา  กรีฑาวัน สบเมยวิทยาคม
16 50479 นางสาวเปมิกา  คล่องวิถี นวมินทราชูทิศ พายัพ
17 50495 นางสาวจันทร์จิรา  แสงทอง พร้าววิทยาคม
18 50519 นางสาวณัฐฐาพร  ใจช่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
19 50541 นางสาวศุภรัตน์  ชัยมงคล วัฒโนทัยพายัพ
20 50563 นางสาวอริสรา  กันยา สันป่าตองวิทยาคม
21 50644 นางสาวสุนิษา  ทิเอี่ยม บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
22 50655 สิบโทปุณวัตร  ธงศรี เขื่องในพิทยาคาร
23 50659 นางสาวพรสุดา  สาธนันชัย เวียงเจดีย์วิทยา
24 50690 นายชฎาธาร  พลเยี่ยม เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
25 50697 สิบโทสิทธาวุฒิ  มีสุข นวมินทราชูทิศ พายัพ
26 50704 นายวรัญดนย์  จิรปิยะวัฒน์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
27 50788 นางสาวอินทิรา  กองสุข เมืองเชลียง
28 50825 นางสาวนภาพร  แก้วพงค์ ทาขุมเงินวิทยาคาร
29 50855 นางสาวปิยะธิดา  พนาไพร วังเหนือวิทยา
30 50887 นางสาวอังคณา  วงค์มูล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
31 50899 นางสาวมันทนา  ขอดแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
32 50962 สิบโทอุกฤษฏ์  คำรัตน์ พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
33 50967 นายอลงกรณ์  ปินตา เทพบดินทร์วิทยา
34 50986 นางสาวศรัญญา​  กันทะวัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
35 51010 สิบตรีวรรธนสิทธิ์  สิทธิมูล ภูเวียงวิทยาคม
36 51033 นางสาวนันทวัน  แก้วมา สารภีพิทยาคม
37 51050 นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
38 51058 นางสาวสุทธิดา  สายวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
39 51065 นางสาวโศจิรัตน์  แสนพันธ์ พร้าววิทยาคม
40 51123 นางสาวปิงปอง  ดอกขาว หอพระ
41 51125 นางสาวสุภาพร  สุดสายตา สองแคววิทยาคม
42 51127 นางสาวภัสร์วลันธ์  ฐิตวลันธร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
43 51128 นางสาวเพ็ญพรรษา  อะมูล ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
44 51135 นายดลวัฒน์  ชัยวงค์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
45 51146 นางสาวกาญจนา  ชิดประเสริฐ เชียงใหม่มัธยม
46 51182 นางสาวกนกกานต์  ธรรมปัญญา พานพิทยาคม
47 51183 นางสาวกัญญาวีร์  สำเภา วัฒโนทัยพายัพ
48 51254 นางสาวสาวิตรี  คำฟอง บ่อเกลือ
49 51257 นางสาวสุรารักษ์  สุจริตเจริญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 51321 นางสาวหทัยภัทร  ราชมณี ทาขุมเงินวิทยาคาร
51 51324 นางสาวนุชนารถ  ปาแก้ว พร้าววิทยาคม
52 51325 นางสาวโสพิศตา  รุ้งเจริญชัย ท่าวังผาพิทยาคม
53 51337 นางสาวน้ำฝน   วงเวียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
54 51345 สิบเอกเสาวลักษณ์  ยาวิชัย สุรธรรมพิทักษ์
55 51347 นางสาวสุวาลี  อินต๊ะกัน เมืองแงง
56 51369 นางสาวไปรมา  วนนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
57 51388 นางสาวเมษิยา  วังกาวรรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์
58 51417 นายชัยญพร  ใจยะสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
59 51453 นายจิรศักดิ์  เนคมานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
60 51468 นายธรรมปพน  ใจบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
61 51469 นางสาวกรกนก  ถิระโคตร ดอนไชยวิทยา