ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50023 นางสาวทิตยา  ตากันทะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 50027 นางสาวกชกร  นิลละออง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
3 50044 นางสาวแสงหล้า  ลุงหลู่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
4 50076 นางสาวปิยาพัชร  เงินชุ่ม วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
5 50078 นางสาวพรรณพิลัย  บุรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
6 50093 นางสาวบรรณภรณ์   กันทา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
7 50100 นางสาวรัตนวรรณ  เรืองเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
8 50111 นางสาวรัตนาภรณ์  คำป๊อก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
9 50117 นางสาวไพลิน  เลสัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
10 50130 นางสาวยุพาวรรณ  มูลผึ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
11 50131 นางสาวพิมพ์วิไล  นายกุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
12 50134 นางสาวบุญฑริกา  ศรีวัฒนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
13 50168 นายศักดิ์ชัย  คำขัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
14 50178 นางสาวศศิธร  ปอเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
15 50188 นางสาวพลอยไพลิน  คำไวโย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
16 50194 นางสาวมันทนา  กองเกิด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
17 50197 นางสาววาสนา  แซ่ย้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
18 50250 นางสาวนฤมล  มะโนจิตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
19 50270 นางสาวกาญจนา  ลีละยุทธโยธิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
20 50272 นางสาวมธุริน  บุญศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
21 50283 นางสาวอารยา  แก่นตัน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
22 50291 นางสาวอัจฉราวดี  ชูชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
23 50292 นางสาววารุณี  ยามะโน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
24 50293 นางสาวคำอิ่ง  ลุงติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
25 50300 นางสาวกฤติกา  เย็นสุหัส วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
26 50309 นางสาวปัทมาวรรณ  กันธิยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
27 50314 นางสาวสุภารัตน์  กสินเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
28 50318 นางสาวยุพเรศ  หล้ามี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
29 50320 นางสาวน้องแอร์  สายรุ้งยามเย็น วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
30 50324 นางสาวกชกร  ไชยโย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
31 50327 นางสาวอังคณา  แสงคำ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
32 50340 นางสาวกนกกานต์  เนตรประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
33 50341 นางสาวธัญเรศ  ปัดธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
34 50346 นางสาวผล  พันเพ็ญ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
35 50364 นายณัฐพล  แหลมเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
36 50374 นางสาวกาญจนา  สิงห์ลอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
37 50375 นายฉันทพิชญา  สุยะพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
38 50380 นางสาวนนทลิการ์  มีนิสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
39 50389 นางสาวศิริพร  งามชัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
40 50394 นางสาวฐิติรัตน์   คิดดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
41 50398 นางสาวอุมาลินท์  มันเสาร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
42 50420 นางสาวมิลทรา  เป็งใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
43 50457 นางสาวปภัชนันท์  ทาเอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
44 50474 นางสาวอภินันญา  นาคง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
45 50569 นางสาวกัญนิภา  แสงคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
46 50573 นางสาวบุญธิดา  ซ้อนฝั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
47 50576 นางสาวสุภาพร  หลงฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
48 50583 นางสาวสโรชา  รอดประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
49 50679 นางสาวรุ่งนภา  ตั้งไว้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
50 50705 นางสาวณัฐสุดา  ปินตาปวง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
51 50725 นางสาวจิรัชยา  วิษุวัตวิวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
52 50759 นางสาวเพ็ญพักตร์  สุริยะก๋อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
53 50771 นางสาวนิตยา  มงคลปิติสมบัติ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
54 50776 นางสาวอำไพ  แซ่เฒ่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
55 50781 นางสาวจีราพรรณ  คำปัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
56 50787 นางสาวพรพิมล  ปัญญาแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
57 50800 นางสาวชลกร  ภูกัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
58 50801 นางสาวพัชนิดา  จรรยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
59 50807 นายกฤติพงศ์  จิโนรส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
60 50827 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพา   สีสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
61 50844 นางสาวปนัดดา  สมวงค์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
62 50849 นายธนบดี  สุทธหลวง วิทยาลัยการอาชีพปัว
63 50867 นางสาวสายพิน  คำเที่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
64 50895 นางสาวภัทรานิชฐ์  ศรีคำเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
65 50919 นางสาวอัมพร  ชัยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
66 50943 นางสาวภาณุมาศ   เมฆดำรงค์ศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
67 50947 นางสาววิภาสิณี  อินต๊ะวิภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
68 50954 นางสาวธมลวรรณ  พุทธสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
69 51000 นางสาวศรัณญรัชช์  ธรรมขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
70 51068 นางสาวณิชากร  ใจไหว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
71 51070 นางสาวเกศริน  สมสอาด วิทยาลัยการอาชีพฝาง
72 51149 นางสาววรัญญา  จักรสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
73 51189 นางสาวหทัยกาญจน์  ขันแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
74 51274 นางสาวนฤมล  สุขศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
75 51298 นายตั้งปณิธาน  อุตรแจ้ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
76 51413 นางสาวสุภัสร  กิติบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
77 51419 นางสาวจีรวรรณ  สุขเสริม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
78 51434 นางสาวพัชนีย์  โปทาดุก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
79 51482 นางสาวสุดารัตน์   เนตรสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
80 51483 นางสาวเบญจวรรณ์  สิงห์แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่