ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50137 นายนัทธพงศ์  พวงสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
2 50149 นางสาวฉัฐณัฐ  ชัยนา วังเหนือวิทยา
3 50218 นางสาวหทัยรัตน์  บวรรัตนตรัย ราชประชานุเคราะห์ 31
4 50240 นายอนุวัต  ศรีวัง ชลบุรี (สุขบท)
5 50399 นายสุรชาติ  แพเมี่ย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
6 50442 นายศรายุทธ  คำแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
7 50540 นายนนทชัย  ศักดิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคแพร่
8 50761 นางสาวจิราพร  ตายานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
9 50773 นายไกรวิทย์  ยองคำ รังษีวิทยา
10 50778 นายเสริมสุข  ลุงพงษ์ แม่แตง
11 50786 นางสาวพัชชา  อิศรางกูล นวมินทราชูทิศ พายัพ
12 50843 นางสาวณัฐมณ  วุฒิจำเริญ กศน. อำเภอแม่แตง
13 50880 นายธีรพงษ์  แซ่ย่าง ธรรมราชศึกษา
14 50994 นายคเชนทร์  ล่องลาย ฝางชนูปถัมภ์
15 51006 นายอธิศักดิ์  โพธิสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
16 51063 นายธันวา  บุญโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
17 51086 นายสหรัฐ  ฟูเดช วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
18 51096 นางสาวธัญจิรา  ทรายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 51097 นางสาววิววิภา  จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม
20 51238 นายกล้าศักดิ์  เขื่อนนิล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
21 51279 นางสาวศศิธร  เพชรนนท์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
22 51346 นายสุริยา  ธรรมติน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
23 51351 นางสาวมัทนา  ยุสะน้อย กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
24 51377 นายวรากร  จันต๊ะ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
25 51454 นายธีระวุฒิ  ดุษณีย์วงศ์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
26 51493 นายกฤษกร  ไชยเลิศ สตรีศรีน่าน