ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50013 นายชนาธิป  สมเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
2 50028 นางสาวเยาวลักษณ์  พรหมอินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
3 50033 นางสาวภัทรวดี  เจริญพรนิรันดร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
4 50042 นายจักรพันธู์  ชอุ่มวณิชวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
5 50051 นางสาวนิตยาภรณ์  ศรีรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6 50055 นายรามณรงค์  สัญโญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7 50087 นายชุวิพงษ์  ปวนคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
8 50109 นายเทพทัต  ตาอินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
9 50113 นางสาวณภัทร  จรุงรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
10 50114 นางสาวแสงเงิน  สึ่งสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
11 50138 นายสุชาติ  ปินใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
12 50290 นางสาวพรนภา  เหมะธุลิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
13 50294 นายวีรชาติ  มาเยอะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
14 50338 นายกิตติธัช  เส็งสาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
15 50382 นางสาววันเพ็ญ  คุณยศยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
16 50383 นางสาวจารุวรรณ  ชมเชย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
17 50393 นางสาวเกศิณี  นาเมย วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
18 50402 นางสาวกัญญาอร  หมูคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
19 50446 นายณัฐภูมิ  บุญใส่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
20 50478 นายชุณทราภัทร   มุงน้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
21 50484 นางสาววิไลลักษณ์  จันทร์จ๋าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
22 50487 นางสาวศรุตา  นาคปรีชา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
23 50511 นายอาทิตย์  จะจ๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
24 50520 นายอนุชา  ดาทอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
25 50565 นางสาวทัศนียา  สุดใจ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
26 50572 นางสาวกรองทอง  ทวีความเจริญ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
27 50610 นางสาวชาริณี  ศรีมูล วิทยาลัยการอาชีพฝาง
28 50624 นายภคสิญจน์  สมหวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
29 50684 นายศรัณย์  แสงคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
30 50689 นางสาวนิชานาถ  บริพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
31 50721 นายปฏิภาณ  แหล้จันทร์คำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต
32 50783 นางสาวณัฐธิกา  อินต๊ะแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
33 50784 นางสาวธัญจิรา   คำใจเที่ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
34 50793 นางสาวปัญญวดี  เกษทอง วิทยาลัยเทคนิคสารภี
35 50852 นางสาวรวิวรรณ  ศิริรัตน์ธนา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
36 50882 นางสาววาสนา  ป่าว้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
37 50907 นายทินกร  เดชวิลัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
38 50926 นายชนายุส  แก้วใจมา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
39 50965 นายสิรวิชญ์  สุวิทย์ศักดานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
40 50984 นายนภัสดล  สุริยะนาง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
41 51108 นายณัฐวุฒิ  มอยติละ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
42 51115 นางสาวอรวรรณ  ธรรมจินดา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
43 51187 นางสาวนิภาพร  ทาทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
44 51355 นางสาวอรุณวรรณ  สีอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
45 51362 นางสาวกนกนันท์  เปี้ยปาละ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
46 51378 นางสาวประวีณา  ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค
47 51488 นายหิรัญ  ดวงแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่