ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50014 นางสาวจิตรลดา  กุ่ยยื่อ ดาราวิทยาลัย
2 50018 นางสาวเชษฐ์ธิดา  อนันต๊ะ นวมินทราชูทิศ พายัพ
3 50030 นายดำรง  เวียงลอ จุนวิทยาคม
4 50038 นายชนาธิป  นาน่วม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
5 50040 นางสาวดวงกมล  พงษ์พิพันธ์ แม่อายวิทยาคม
6 50043 นางสาวพรพรรษา  แก้วเมืองอินทร์ ไชยปราการ
7 50047 นางสาวณัฐมน  วิสุวรรณ เชียงดาววิทยาคม
8 50067 นางสาวกรกนก  คำแสน พระหฤทัย
9 50070 นางสาวรัฐชินีกร  เจริญธรรม ไชยปราการ
10 50072 นางสาวพรปรียา  บุญเจริญ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
11 50082 นางสาวสุวิชฌา  ไชยแว่นตา นวมินทราชูทิศ พายัพ
12 50085 นางสาวสุธามาศ  มูลกาศ ทาขุมเงินวิทยาคาร
13 50086 นางสาวณัฏฐณิชา  พาณรงค์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
14 50091 นางสาวอิวา  วนาอาคม สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
15 50095 นางสาวอัญชนา   ชูโชติ สันทรายวิทยาคม
16 50099 สิบโทธีรพันธ์  สังกะเพศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
17 50147 นางสาวศิลาพร  เซอผะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
18 50150 นายนฤเบศน์  กุณามณี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
19 50151 นางสาวณัฐกานต์  กลิ่นทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
20 50152 นางสาวกนกนิภา  เค้ามูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
21 50165 นางสาวพวงพยอม  เหมยมโน สบเมยวิทยาคม
22 50173 นางสาวกชนิภา  ไชยวงศ์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
23 50213 นางสาวนันทิกานต์  คำมี วิชชานารี
24 50220 นางสาวอริศรา  มีมาก วิไลเกียรติอุปถัมภ์
25 50221 นางสาวกัลยรัตน์  จ่าหลิ่ง กศน. อำเภอเวียงแหง
26 50244 นางสาวสิริลักษณ์  ทะระถา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27 50254 นางสาวนริศรา   สีฝั้น สันป่าตองวิทยาคม
28 50276 นางสาวอภิญญา  ปัญทะภูรีเวท วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
29 50277 นางสาวรัตน์ติการ์  มะลิกา รังษีวิทยา
30 50297 นางสาววันทนีย์   แรงจริง วังเหนือวิทยา
31 50326 นางสาวดรุณี  คำชมภู เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
32 50343 นายศุภวัฒน์  ใจโหม้ เวียงป่าเป้าวิทยาคม
33 50352 นางสาวสุรีย์พร  บุญมาก นารีรัตน์จังหวัดแพร่
34 50367 นางสาวบุณยาพร  ไชยธรรม พระหฤทัย
35 50373 นางสาววชิรา  แสนวงศ์มา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
36 50379 นางสาวเจนนิสา  หอมนาน ฝายกวางวิทยาคม
37 50384 นางสุภัทรา  จันทรมณี นารีรัตน์จังหวัดแพร่
38 50387 นางสาวสิรินภา  คำฟู กศน. อำเภอสันทราย
39 50390 นายธีรศักดิ์  ด่านอินถา วิชชานารี
40 50396 นางสาวนัฐธิดา  ฝั้นอ้าย กศน. อำเภอสันกำแพง
41 50397 นางสาวคำผอง  แซ่อู๋ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
42 50403 นายกฤษณะ  ทองพุฒ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
43 50404 นางสาวอธิชา  สายแวว สันทรายวิทยาคม
44 50407 นางสาวแสง  ลุงหลู่ กศน. อำเภอสารภี
45 50408 นายณัฐพงษ์  นันตา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
46 50436 นายณัฐกานต์  จายจ่า รังษีวิทยา
47 50444 นายธนัช  ตันติเจริญ หนองชุมแสงวิทยา
48 50448 นางสาวกัลยรัตน์  อินทะหลุก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
49 50449 นางสาวธนิษฐ์ฐา  ชัยพงศ์ภัทร ทาขุมเงินวิทยาคาร
50 50452 นายตะวัน  ชุมแสง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
51 50453 นางสาวรัตนา  ชุมภู เชียงคำวิทยาคม
52 50454 นางสาวเมริษา   กันวะนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
53 50460 นางสาวอรทัย  อาซอ กศน. อำเภอสันป่าตอง
54 50462 นางสาวพิงค์ขวัญ  ม่วงอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
55 50491 นางสาววศินี  ประทุมทา จอมทอง
56 50494 นางสาวชนัฎฏา  นิยมวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
57 50500 นางสาวดุษฎี  จำนงค์ศรี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
58 50503 นางสาววรางคณา  หงษ์มัง มารีวิทยากบินทร์บุรี
59 50507 นางสาวนิรมล  เขียวแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
60 50510 นางสาวกานต์ธิดา  เกี๋ยงตาล พระหฤทัย
61 50514 นางสาวรุจิกาญจน์  สินวัฒนภูวนนท์ กศน. อำเภอเมืองอุทัยธานี
62 50527 นางสาวธิดารัตน์  วิริยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
63 50534 นางสาวนรีรัรัตน์  พิทยาพูนผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
64 50538 นายพงศกร  สิงห์สาคร วัฒโนทัยพายัพ
65 50539 นายปรัชญา  ศรีปัญญา ประชารัฐธรรมคุณ
66 50549 นางสาวกมลวรรณ  ฤกษ์งาม สายปัญญารังสิต
67 50550 นางสาวดาเรศ  เต็มสีงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
68 50561 นางสาวณัฐสุดา  พุทธา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
69 50577 นายจิรพันธ์  กันธะวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
70 50593 จ่าอากาศเอกรัตนพล  สมหวัง โรงเรียนจ่าอากาศ
71 50594 จ่าอากาศเอกพัชรพล  ปานประเสริฐ โรงเรียนจ่าอากาศ
72 50602 จ่าอากาศเอกชลากร  จันทร์โทน โรงเรียนจ่าอากาศ
73 50604 นายวรเชษฐ  สิงห์คะวงค์ สันป่าตองวิทยาคม
74 50609 นายภูวมินทร์  แสนศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
75 50622 นางสาววันปิญญา  พิริยาสัยสันติ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
76 50632 นายสุทัช  เชื้อเทวา กศน.อำเภอบางละมุง
77 50635 จ่าอากาศโทชลิต  ยอดบุญ เวียงป่าเป้าวิทยาคม
78 50657 นางสาวสุขนิตย์  พรมมิธิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
79 50664 นายนรินทร์  วงค์เมธา วังเหนือวิทยา
80 50672 นายนรุตม์ชัย  ไตรนาคม วัฒโนทัยพายัพ
81 50673 นางสาวนิจรา  เหล็กชุบ ฝางชนูปถัมภ์
82 50703 นางสาวณัฐชยา  แก้วสุขนนท์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
83 50731 นางสาวเกศรินทร์   ยอดโนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
84 50740 นางสาววราภรณ์  สิงห์สุวรรณ กศน. อำเภอสันทราย
85 50747 นางสาวน.ส.ศีดา  น้อยอ่อน กศน. อำเภอห้างฉัตร
86 50753 นายเมธา  อาระ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
87 50763 นางสาวฉัตรชนก  คำทิพย์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
88 50768 นางสาวปุญญภัทร  ใจยะเสน ตากพิทยาคม
89 50772 นายธีรยุทธ  เณรผึ่ง เชียงใหม่คริสเตียน
90 50802 นางสาววิภาพร  เขตฝั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
91 50812 นายวิทูร  จิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
92 50822 นางสาวพรพรรณี  เมฆชัย กศน. อำเภอแม่ริม
93 50826 นายสัญญา  ไทยทองหลาง เทศบาลวัดกลาง
94 50830 นายพีรพงษ์  สุภายอง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
95 50831 นางสาวสุวธิดา  พงษ์ภมร หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
96 50833 นายวันเครือ  คำวัง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
97 50854 นางสาวอภัสนันท์  นองไซ แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
98 50865 นายนพณัฐ  แสงทอง สูงเม่นชนูปถัมภ์
99 50873 นายธวัชชัย  โอ๊ะเรือนแก้ว กศน. อำเภอปาย
100 50879 นางสาวณัฐกานต์  จี๋แปง สามัคคีวิทยาคม
101 50898 นางสาวนันทิกานต์  สิทธิวิชัย เวียงแก่นวิทยาคม
102 50901 นางสาวฉันทรีภรณ์  เชาวนพูนผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
103 50916 นางสาวกชนิภา  วรจักรเมธากุล สองพิทยาคม
104 50925 นางสาวหลำ  ลุงวิ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
105 50929 นางสาวอารีย์  นันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
106 50930 นางสาวนุชนาถ  กล้าหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
107 50934 นายนันทพงศ์  ทิพย์วงศ์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
108 50938 นางสาวภัทราดา  บังเมฆ กศน. อำเภอสันติสุข
109 50941 นางสาวเกวลิน  ณะวัน เวียงเจดีย์วิทยา
110 50942 นางสาวสิตางศุ์  การะเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
111 50946 นายพิทวัส  กุลสัมพันธมิตร มงฟอร์ตวิทยาลัย
112 50991 นายสถาพร  พิภพพรชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
113 50992 นายณัฏฐ์ธนัน  สิริโชคเกษม เชียงใหม่คริสเตียน
114 51002 นางสาววาสนา  เสถียร วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
115 51003 นางสาววิไลวรรณ  ทรงกิตติกุล แม่ริมวิทยาคม
116 51017 นายศุภฤกษ์  สุขเกษม จอมทอง
117 51031 นางสาวเบญสิร์ยา  กรรณฑราฑิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
118 51036 นางสาวภาวิณี  โนกุล พะเยาประสาธน์วิทย์
119 51047 นางสาวอรฉัตร  แสนสุภา น้ำปาดชนูปถัมภ์
120 51056 นางสาวธมลวรรณ  นำพลสัก จอมทอง
121 51057 นายศตวรรษ  จันทร์สุวรรณ กศน. อำเภอแม่ริม
122 51059 นายสุทธิพงษ์   สิทธิมูล นวมินทราชูทิศ พายัพ
123 51060 นางสาวอภิญญา  จันทร์ขึ้น นวมินทราชูทิศ พายัพ
124 51075 นางสาวภัทรวดี  พญางาย กาวิละวิทยาลัย
125 51078 นางสาวศศวิมล  คำมา หอพระ
126 51079 นางสาวจุฑามาศ  ชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
127 51111 นางสาวชฎาทิพย์  คำเอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
128 51114 นางสาวอัจฉรีย์  แสงเรือน สันกำแพง
129 51117 นางสาวขวัญฤทัย  กุณามี สันกำแพง
130 51133 นางสาวอรัญญา  จารณา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
131 51150 นางสาวสุวนันท์  พงษ์ขยัน พระหฤทัย
132 51154 นายแดง  ลุงองค์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
133 51155 นางสาวนารา  สีสนิท ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
134 51156 นางชลดา  มนตรีวัต ดาราวิทยาลัย
135 51165 นายจิรพงศ์  องอาจ นวมินทราชูทิศ พายัพ
136 51166 นายณัฐกานต์  ดวงชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
137 51167 นายชิษณุพงษ์  ปินตา แม่แตง
138 51178 นางสาวธัญชนก  คงชน วิไลเกียรติอุปถัมภ์
139 51179 นางสาววนิดา  แซ่เจ๊า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
140 51185 นายji zhou  zhou Puershidiyizhongxue
141 51191 นายเจษฎา  ไวลิขิต วารีเชียงใหม่
142 51209 นางสาวกัญญ์กุลนัช  ทารสจิตจิพงศ์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
143 51219 นางสาวณัฐฏฺพ์ขพัทธมณ  แดงขาวเขียว หอพระ
144 51260 นางสาวชนัญดา  กันทา เชียงใหม่คริสเตียน
145 51277 นายศาสตรา  วงศ์วิชิต สันป่าตองวิทยาคม
146 51289 นางสาวชลธิชา  พันธุระ กศน. อำเภอสารภี
147 51296 นายภูบดินทร์  ทำนานอก เทพบดินทร์วิทยา
148 51312 นางสาวน้องเค  ยะเล็ก แม่ริมวิทยาคม
149 51320 นายวริทธิ์พล  กุลขจรพันธ์ ยุพราชวิทยาลัย
150 51333 นายราเชนทร์  ฟุ้งเสริมเกียรติ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
151 51335 นายไตยรัตน์  สุขสวัสดิ์ กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
152 51338 นางสาวเกศริน  นาคะรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
153 51349 นางสาวศัญชนี  โสภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
154 51350 พันจ่าอากาศเอกศุภวิชญ์  ศิริปโชติ โรงเรียนจ่าอากาศ
155 51352 นางสาวสวรรยา  พิสูจน์ วชิราลัย
156 51357 นายธันยบูรณ์  วิริยะสิทธิกุล สันป่าตองวิทยาคม
157 51361 นางสาวมาริษา  ส่างมน ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
158 51390 นางสาวประวีณา  เปียจอย เชียงดาววิทยาคม
159 51401 นายนนทัช  เกษมพิทักษ์พงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
160 51403 นางสาวจันทร์จิรา  ติยะ ฝางชนูปถัมภ์
161 51408 นางสาวปุณยนุช  บัวใบ พร้าววิทยาคม
162 51415 นางสาวเกวลิน  ตาคำ อรุโณทัย
163 51438 นายธนะพงษ์  ศรีหลิ่ง บัวขาว
164 51441 นางจิราพร  คลังไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
165 51446 นางสาวณัฐวดี  ยี่สิบแสน ปิยมิตรวิทยา
166 51451 นายธนาโชค  คงเพชรศักดิ์ หนองชุมแสงวิทยา
167 51463 นายศรีวรรณ์  สาขาก๋อง กศน. อำเภอสันทราย
168 51464 นางสาวภัทรสุดา  กันขัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
169 51470 นายกฤษณ์มงคล  เสมอใจ นวมินทราชูทิศ พายัพ
170 51473 นางสาวจันทร์ธิมา  การเพียร จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
171 51474 นายพัฒน์ธพงศ์  แก้วตา สำนักศาสนศึกษา วัดพระธาตุศรีจอมทอง
172 51479 นางสาวกิติการณ์  กาวิชัย แม่เจดีย์วิทยาคม
173 51480 นางสาวณัฐณิชา  บุญเชิญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
174 51487 นางสาวปารณีย์  สายธารทิพย์ ยุพราชวิทยาลัย