ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50032 นางสาวนุน  มอนคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 50064 นางสาวอัฐภิญญา  สายช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
3 50068 นางสาวอัญญ์ชญา  ปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
4 50074 นางสาววาลิดา  ธรรมวนารักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
5 50084 นางสาวธัญลักษณ์  ชัยนุรัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6 50107 นางสาวฑิตยา  หงษ์ห้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
7 50112 นางสาวศิรินันท์  ผ่องแผ้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
8 50189 นางสาวพิมผกา  ก้อนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
9 50198 นางสาวกรนิช  มั้นคง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
10 50243 นางสาวจันทนา  กูลรัตน์คีรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
11 50259 นางสาวฐิติรัตน์  มานะกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
12 50268 นางสาวไพรินทร์  มูลประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
13 50301 นางสาวรัตติกาล  สมบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
14 50302 นางสาวกุลนันท์  สุขพนาชัยรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
15 50305 นางสาววิไลพร  มีมาตรฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
16 50311 นายแชมป์  ลุงนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
17 50329 นางสาวอรอนงค์  มูลธิมา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
18 50333 นางสาวบุศรา  ยอดสุยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
19 50337 นางสาวอาทิตยา  กันธวงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
20 50351 นายกิตติพงษ์  อิ่นเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
21 50392 นางสาวลักษญา  บุญมาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
22 50410 นางสาวกัลญา   ใจตุ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
23 50411 นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
24 50424 นางสาวรสริน  มหาพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
25 50427 นางสาวจิตรากมล  คำมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
26 50428 นางสาวณัฏฐ์ฐา  ไทยเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
27 50481 นางสาวสุภาวดี  บัวคลี่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
28 50497 นางสาวชฎาภรณ์  จันทร์แดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
29 50516 นางสาวนพรัตน์  จันทรวิไลลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
30 50568 นางสาวจรรยพร  ไชยพรหม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
31 50578 นางสาวกัญญารัตน์  ผิวงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
32 50579 นางสาววิยะดา  จันต๊ะตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
33 50580 นางสาวเก็จมณี  พนาลัยสมบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
34 50601 นางสาวธัญญลักษณ์  มันทะเล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
35 50619 นางสาวภิญญาพัชญ์  มูลมั่ง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
36 50641 นางสาววิหวา  ปิ่งหย่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
37 50660 นางสาวอรุณโรจน์  เพียบเพียร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
38 50665 นางสาวสุมิตรา  ฟ้าเกษมศานต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
39 50686 นายภาณุวัฒน์  เชียงสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
40 50706 นางสาวสุทธิดา  ปัญญารักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
41 50708 นางสาวพิลาวรรณ  พงศ์สุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
42 50728 นางสาววรุทัย  ใจตุ้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
43 50729 นางสาวจุฑามาศ  แซ่ซึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
44 50730 นางสาวอลิชา  หม่องเตี๊ยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
45 50760 นางสาวจิดาภา  วรารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
46 50834 นายสรศักดิ์  เวชวิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
47 50886 นางสาวณิชกมล  สุวรรณสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
48 50902 นางสาวพิมพ์นิภา  รังแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
49 50951 นายทัณฑวัต  นักสอน วิทยาลัยการอาชีพฝาง
50 50952 นางสาวจิราพรรณ  กาวิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
51 50999 นายณัฐปคัลภ์  ณ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
52 51013 นางสาวนางคราญ  กันชัย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
53 51014 นางสาวพัชราภรณ์  ปัญญาพรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
54 51020 นางมัตชญานนท์  บุญเป็ง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
55 51022 นายอาโละ  อาหยี่อากู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
56 51035 นางสาวณหทัย  นุ่นยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
57 51046 นายฐานิช  รักพวกกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
58 51053 นายอนุสิทธิ์  บุญสุภา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
59 51054 นางสาวเพ็ญประภา  อินต๊ะนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
60 51076 นางสาวจันทร์จิรา   เรือนน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
61 51077 นางสาวเบญญาลักษณ์  ชัยมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
62 51098 นางสาวฐิรกานต์  สุยะ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
63 51099 นายบัญชา  โพธิ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
64 51109 นายทนง  อินทูฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
65 51126 นางสาวนิตยา  คุณาแหม่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
66 51131 นางสาวปาณิศรา   ลังตาคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
67 51152 นางสาวจุฑาทิพย์  พิงคะสัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
68 51158 นางสาวรัชนีพร  หลงป้าว วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
69 51188 นายวัชร   การบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
70 51192 นายวัชระพล  บัวระวงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
71 51206 นายกีรติพงษ์  กันสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
72 51211 นางสาวศุภลักษณ์  หนุนนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
73 51237 นายปวิณวัฒน์  จำปารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
74 51263 นางสาวกัญาญาลักษณ์  ไหวธรณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
75 51267 นางสาวอังศุมาลี  แซ่ยะ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
76 51365 นางสาวชลธิชา  ชิดสันเทียะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
77 51368 นางสาวจัสมีน  สวัสดิ์อารี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
78 51395 นางสาวรุจิรัตน์  วงค์ศรียะกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
79 51409 นายธีรศักดิ์  เรือนคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
80 51460 นางสาวณัฏฐ์ชุดา  ธนายุทธชัยสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่