ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50006 นางสาวศศินัน  จันต๊ะวงศ์ อรุโณทัย
2 50024 นายพีรพล  มหาไชย แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
3 50029 นายพงศกร  สะปันนา นวมินทราชูทิศ พายัพ
4 50045 นางสาวสุดารัตน์  วรรณศรี พญาเม็งราย
5 50056 นางสาววรัชยา  พรมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6 50058 นางสาวณัฐธิดา  สรัสสมิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
7 50060 นางสาวรัชตวรรณ  ตามล หอพระ
8 50061 นางสาวศรินยา  กิตติวิโรจน์ชัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
9 50090 นางสาวสุพรรษา  ชัยชมภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
10 50101 นางสาวอภิญญา   อินวงค์วรรณ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
11 50116 นางสาวงามศิริ  วัฒนาเพิ่มพร แม่แจ่ม
12 50126 นางสาวภาวิณี  อินใจคำ สองแคววิทยาคม
13 50135 นางสาวนาตยา  สมีพวง เทพสถิตวิทยา
14 50163 นางสาวศศิพร  ขันดี วชิราลัย
15 50180 นางสาวปภาวี  หวานเสียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
16 50183 นางสาวศิริกุล  วิลัยการ โกวิทธำรงเชียงใหม่
17 50199 นางสาวอ้อมใจ  คำหล่อ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
18 50208 นายปิยวัฒน์  มูลสุวรรณ์ กศน. อำเภอสันป่าตอง
19 50235 นายทวีศักดิ์  กรีแก้ว แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
20 50253 นางสาวปภาวินท์  เทพบุญ ดอยสะเก็ดวิทยาคม
21 50284 นายเปรื่องปราชญ์  กันทวี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
22 50295 นางสาวกมลพรรณ   ใจยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย
23 50303 นางสาวกรภัทร์  กุณณา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
24 50304 นางสาวซูรียาณี  สมาแอ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
25 50330 นางสาวศรัญญา  กาดนอก ตรีประชาพัฒนศึกษา
26 50331 นายประธาวี  ไทยบุรีรัมย์ แม่อายวิทยาคม
27 50354 นางสาวพิณนรินทร์  ไม่มีชื้อสกุล กศน. อำเภอปางมะผ้า
28 50362 นายทองสุข  มิตรสาธิต สองแคววิทยาคม
29 50369 นางสาวณัฐวรรณ  มหานันท์ ฮอดพิทยาคม
30 50395 นายภัทรชัย  บุญเจริญ ประชารัฐธรรมคุณ
31 50414 นางสาวบุษบัน  โนหลักหมื่น ดอกคำใต้วิทยาคม
32 50423 นางสาวอาธิพร  เทพบุญ น้ำดิบวิทยาคม
33 50433 นายชุติพันธุ์  หมื่นละม้าย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
34 50435 นางสาวปรียาภรณ์  ธรรมศาสตร์ กศน. อำเภอสันป่าตอง
35 50437 นายวัชรินทร์  อินพรมมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
36 50445 นางสาวศุภรัตน์  ละออง พะเยาพิทยาคม
37 50471 นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีอุทยาน บางแก้วประชาสรรค์
38 50496 นางสาวประทานพร  ยศอิ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
39 50513 นายศุทธวัต  ใสสอาด ดาราวิทยาลัย
40 50515 นายกิตติธัช  คำบุญมา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
41 50523 นายณัฐวุฒิ  จำรูญวรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
42 50547 นางสาวรุ่งนภา  คำเย็น​ รังษีวิทยา
43 50566 นางสาวน้ำฝน  พรมปิง รังษีวิทยา
44 50571 นางสาวเบญจวรรณ  แก้วคำมูล เฉลิมรัชวิทยาคม
45 50598 นางสาวบัวขาว  ลุงมู สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
46 50613 นายเสนอ  ใหม่โสภา วชิรวิทย์ เชียงใหม่
47 50623 นายเกียรติบดินทร์  เป็งเมืองมูล แม่ตืนวิทยา
48 50625 นายพงศ์ศิริ  คำแป้น กาวิละวิทยาลัย
49 50629 นางสาวศศินิภา  ตันต๊ะบุตร กศน. อำเภอขุนตาล
50 50633 นางสาวชลธิชา  หอมชื่น รังษีวิทยา
51 50634 นายวันฉัตร  กิดา กศน. อำเภอพร้าว
52 50668 นางสาวนฤมล  พรมศักดิ์ เชียงดาววิทยาคม
53 50707 นายรชฏ  กิที วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
54 50716 นายทรงพล  ฉายศิริ กาวิละวิทยาลัย
55 50742 นางสาวน้ำผึ้ง  - สารภีพิทยาคม
56 50782 นายบุญญฤทธิ์  สุขแรง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
57 50816 นายปฏิ​พาน​  อุปมานะ ฝายกวางวิทยาคม
58 50864 นางสาวพิมพ์วรีย์  หวังช่วยกลาง วชิรวิทย์ เชียงใหม่
59 50868 นางสาวศิริรัตน์  ยาวิชัย กศน. อำเภอหางดง
60 50871 นางสาวกุลสตรี  ชื่นชูผล วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
61 50875 นางสาวสุนิสา  กิจลาภทวี ราชประชานุเคราะห์ 22
62 50906 นายปฏิภาณ  วรรณโวหาร วัฒโนทัยพายัพ
63 50908 นายชาญวิช  แสนใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
64 50927 นายวัฒนากร  สิทธิกัน ศักดิ์สุนันท์วิทยา
65 50933 นางสาวสุภัสสรา  เลาะสุริยา วชิรวิทย์ เชียงใหม่
66 50975 นายพงษ์พิทักษ์  มณีกุล กศน. อำเภอเมืองลำปาง
67 51005 นางสาวรุ่งอรุณ  คำเย็น รังษีวิทยา
68 51030 นางสาวรสสุคนธ์  จินาอ้าย สันกำแพง
69 51067 นางสาวชลธิดา  ตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 51072 นายอภิสิทธิ์  พัฒมลทา วชิราลัย
71 51073 นางสาวชลิดา  วันทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
72 51092 นางสาวสุปราณี  ภักดีโต ไทรงามพิทยาคม
73 51100 นางสาวณัฐชานันท์  ไชยแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
74 51103 นายสุริยา   มอยมี เชียงของวิทยาคม
75 51136 นางสาวจุฑามาศ  วิจารณ์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
76 51143 นางสาวจิราพร.   ฟ้าร่วน กศน. อำเภอแม่แตง
77 51164 นายยงยุทธ  แซ่มั่ว กศน.เขตบางรัก
78 51186 นางสาวพัชรพร  จองแสง ฝางชนูปถัมภ์
79 51190 นางสาวสัญจิตา  เรือนสืบ เวียงตาลพิทยาคม
80 51194 นางสาวสุดารัตน์  คำวงค์ปิน สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
81 51195 นายก้าวหน้า  นากแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
82 51228 นายปัณณพงศ์  เครือจันทร์ พะเยาพิทยาคม
83 51229 นายวุฒิชัย  เมืองสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84 51230 นายกิตติสงค์   สมประสงค์ เทศบาล 6 นครเชียงราย
85 51240 นายปฐม  มโนดมผล วัฒโนทัยพายัพ
86 51245 นายวัชรกร  กออำไพ ดาราวิทยาลัย
87 51270 นางสาวจุฑามาศ  สายประเสริฐ ขุนยวมวิทยา
88 51304 นายปฏิภาณ  อูบเงิน นวมินทราชูทิศ พายัพ
89 51322 นายพฤกษ์  ปัทมทานุช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
90 51329 นางสาวนนิตย์ศรา  อิทธิสร เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
91 51334 นางสาวHemmawan  Yasamut เชียงดาววิทยาคม
92 51343 นางสาวชนกานต์  รินทะนุง วชิรวิทย์ เชียงใหม่
93 51358 นางสาวสุดารัตน์  จันทวงษ์ กศน. อำเภอศรีสำโรง
94 51386 นายณัฐดนัย  หมั่นพูล ดาราวิทยาลัย
95 51406 นางสาวใบตอง  นาริกา สรรพวิทยาคม
96 51416 นายยศธน  แก้วเฮียง หนองชุมแสงวิทยา
97 51427 นายพาณิภัค  คำแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
98 51456 นางสาวธนัชชา  พุฒเรือง ฮอดพิทยาคม
99 51466 นายเสกสรร  อริยพฤกษ์ อุตรดิตถ์
100 51467 นายจุมพล  จันทาพูน สันติวิทยา
101 51491 นายธนโชค  ธิเขียว สตรีศรีน่าน