ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 51261 นายสรสิช  ราวุธ เวียงแหงวิทยาคม