ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50059 นางสาวอารี  ลำธารไพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
2 50247 นางสาวบุญพิทักษ์  ชนนมาตุภูมิ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
3 50391 จ่าเอกสาธิษฐ์  รัตนประดิษฐ์ ช่างฝีมือทหาร
4 50426 นางสาวสายธาร  ตาคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
5 50430 นางสาวนิลเนตร  หมายหมั้น สองพิทยาคม
6 50431 นางทิพรัตน์   ศิลาน้อย กศน. อำเภอสะเมิง
7 50434 นางสาววิชญาพร  มานะศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
8 50505 นายนัฐพงษ์  ศรีวงศ์วาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
9 50548 จ่าเอกธนวรรธน์  คำชั่ง ช่างฝีมือทหาร
10 50560 นายอมรเทพ  ไชยเดช หอพระ
11 50567 นายมานพ  คำสิทธิ์ กาวิละอนุกูล
12 50575 นางสาวเจนจิรา  ถาปัญญา สบปราบพิทยาคม
13 50595 นางสาวอรญา  จันทร์ชา เทพบดินทร์วิทยา
14 50599 นายสุวพิชญ์  กันทะวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
15 50614 นายภัทรพล  จันทร์ผ่อง ตากพิทยาคม
16 50639 นายโชติกะ  วิสงค์ กศน. อำเภอปาย
17 50698 นายรัชชานนท์  เขียวเหลือง ตากพิทยาคม
18 50722 นางสาวธิดาพร   โชคนทีสกุล เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
19 50734 นายวิศรุต  สุดเสรี สันป่าตองวิทยาคม
20 50775 นางสาวอัญชลี  ทะเลรอบดอย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
21 50791 จ่าสิบเอกศักดิ์ดา  เยาว์ใจ ช่างฝีมือทหาร
22 50797 นางสาวมุกดา  ทะเลธารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
23 50803 นางสาวมื่อโหย่แฮ  สุขใจในวนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
24 50804 นายพงษ์พัฒน์  ชัยยจินดา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
25 50805 นายชัชวุฒิ  ประเทือง พิริยาลัยจังหวัดแพร่
26 50888 นางสาว. มาลี  เกษมสุขไพศาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
27 50976 นางสาวธัญชนก  ไทยเจริญ ฮอดพิทยาคม
28 51004 นางสาวณัฐชา  พรอินตา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
29 51039 นางสาวม๋วย  เตจ๊ะ เวียงแหงวิทยาคม
30 51088 นายประคอง  ชลากาญจนา กศน. อำเภอไชยปราการ
31 51089 นายวุฒิพงษ์   อยู่สุข จอมทอง
32 51174 นายกรกช   กฤตยาเกียรณ ตากพิทยาคม
33 51196 นายฉันท์ชนก  พรหมปฏิมา ยุพราชวิทยาลัย
34 51220 นางสาวทิวาภรณ์  ศรีวิลัย หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
35 51223 นายวัชรพงษ์  ไคร้มูล กศน. อำเภอแม่ริม
36 51250 นายพงษ์ศิริ  มิตรสาธิต กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
37 51284 นางสาววรัญญา  วงค์จันเสือ สันป่าตองวิทยาคม
38 51318 นางสาวจิดาภา  นิรัชธนโชติ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
39 51371 นางสาวชีวาพร  โกมฤทัยกุล ขุนยวมวิทยา
40 51423 นางสาวห่าน  นายซอ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
41 51459 นางสาวเมย์วิการ์  เถินบุรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา