ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50002 นายพชรพล  ติ๊บตัน กศน. อำเภอแม่ริม
2 50025 นายธนดล  วงค์แก้ว ฮอดพิทยาคม
3 50046 นายณรงค์ศักดิ์  ใสสอาด นวมินทราชูทิศ พายัพ
4 50069 นางสาวมณฑิรา  นาสี สันกำแพง
5 50080 นางสาวสิรารินทร์  สว่างบุญมี กศน. อำเภอสันป่าตอง
6 50097 นางสาวเพ็ญทิพย์  สวัสดีวงษา มัธยมวัดดุสิตาราม
7 50140 นายศรรวริศ  จิตตาดู กศน. อำเภอดอยหล่อ
8 50156 นางสาวชุติกาญจน์  ปานคำ วัฒโนทัยพายัพ
9 50176 นางสาวดรัลพร  พึงไชย ดาราวิทยาลัย
10 50190 จ่าอากาศเอกกิตติศักดิ์  ใจคำแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
11 50195 นางสาววงศ์วรัณ  จันสีมุ่ย จอมทอง
12 50196 นายพีรพันธ์  นันต๊ะเสน จอมทอง
13 50241 นายณัฐวัตร  วงศ์สิงห์ ร้องกวางอนุสรณ์
14 50269 นายณัฐวุฒิ  พัฒนาวงศ์เสรีกุล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
15 50286 นางสาวศศิกานต์  อำภา เชียงใหม่มัธยม
16 50287 นายพงศ์ภัค  เจริญสุขสมบัติ สามัคคีวิทยาทาน
17 50296 นางสาวโจแอน  ฮกซุน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
18 50298 นายนรากร  สมมิตร์ สันป่าตองวิทยาคม
19 50319 นางสาวภัชรมาศ  ชัยอุดม สะเมิงพิทยาคม
20 50342 นางสาวธัญญารัตน์  มณีแดง กาวิละวิทยาลัย
21 50347 นายภาณุเดช  ดวงเงา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
22 50353 นางสาวสรญา  ดวงแก้วเรือน แม่ทาวิทยาคม
23 50376 นางสาวจิรนันท์  เสาเวียง เชียงดาววิทยาคม
24 50381 นายภาคภูมิ   พงษ์ศิริเเสน พิริยาลัยจังหวัดแพร่
25 50425 นายธรรศ  เมธีรัตนาพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
26 50432 นายรัชพล  จันแดง แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
27 50439 นายปิยะวัฒน์  พันธุวารี ช่างฝีมือทหาร
28 50456 นางสาวสุธีกานต์  บุญยัง เชียงดาววิทยาคม
29 50459 นายศุภกิจ  วงทองดี ฮอดพิทยาคม
30 50463 นายธนวัต  ศรศรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
31 50498 นายราเชนทร์  สุดสวาสดิ์ กาวิละวิทยาลัย
32 50532 นายธิเบศร์  พรหมโชติ ช่างฝีมือทหาร
33 50552 นางสาวจิณห์นิภา  ศรีคำลือ เชียงแสนวิทยาคม
34 50558 สิบโทพนิต  ก๋าพรม ช่างฝีมือทหาร
35 50581 นางสาวนันทิตา  ปู่ปิน เชียงดาววิทยาคม
36 50631 นายกันต์พงษ์  วิเลิศศักดิ์ กาวิละวิทยาลัย
37 50645 นายกฤษณะ  หมื่นสีทา นวมินทราชูทิศ พายัพ
38 50647 นายประกาศิต  รัตนวิจิตร ดาราวิทยาลัย
39 50648 นางสาวณฐวัชรียา  นามโม๊ะ กศน. อำเภอแม่วาง
40 50676 สิบตำรวจโทก้องภพ   ถนอมอุรพี ราชประชานุเคราะห์ 31
41 50687 จ่าอากาศตรีกิตติพงษ์  จอมแปง วัฒโนทัยพายัพ
42 50701 นางสาวพิมระพี​  นะวัน ราชประชานุเคราะห์ 26
43 50735 นางสาวธันย์ชนก  ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
44 50789 นายภาณุภณ  เถินบุรินทร์ กศน. อำเภอเถิน
45 50817 นางสาวสโรชา  ปันเจริญ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
46 50818 นายนพดล  ใหลหลั่ง ฝางชนูปถัมภ์
47 50838 นายธีรยุทธ  วุฒิชาติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
48 50853 นางสาวอังคณา  ใจชื่น พระหฤทัย
49 50856 นายจิรวัฒน์  ธัญญะแก้ว ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
50 50971 นางสาวอาทิตยา  แอ่นฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
51 51015 นายธนา  บุญเต็ม นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
52 51021 นางสาวธัญวรัตม์  ศรีรัตนะ ดาราวิทยาลัย
53 51040 นางสาวกัญญาณัฐ  นะวัน ราชประชานุเคราะห์ 26
54 51041 นางสาวพรศรี  คำธิ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
55 51042 นางสาวสุนารี  เพิ่มพูนผล แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
56 51055 สิบเอกโกวิทย์  ทิพยะ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
57 51082 นายอนาวิล  เจนจัด วังเหนือวิทยา
58 51129 นางสาวอทิตยา  วงศ์หาญ ทุ่งใหญ่วิทยาคม
59 51134 สิบเอกพรมนัส  สุจา มงฟอร์ตวิทยาลัย
60 51163 พลทหารณัฐดนัย  ยาพุฒสืบ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
61 51169 นางสาวมณฑิรา  คำโพธิ์ กศน. อำเภอแม่ริม
62 51215 นายจักรวาล  แสนโซ้ง เคนเน็ตแม็คเคนซี
63 51216 นายติณณภพ  ศรีวะรมย์ พิบูลมังสาหาร
64 51233 นางสาวพรชนก  วนาสถิตย์ กาวิละวิทยาลัย
65 51262 นางสาวศิริญญา  ลุมไธสง สามชัย
66 51281 นางสาวศุมินทร์ตรา  สิทธิกรหลีสกุล วารีเชียงใหม่
67 51288 นายภัทร์คณิต  สิงห์อินทร์ วารีเชียงใหม่
68 51290 นายอภิสิทธิ์  วงค์ชมภู เชียงใหม่มัธยม
69 51308 นางสาวตรีรักษ์  ชัยสิทธิ์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
70 51310 นายธนวัฒน์  กันชะนะ วัฒโนทัยพายัพ
71 51313 จ่าอากาศเอกดนุพล  อะดุงเดชจรูญ​ มัธยมวัดเบญจมบพิตร
72 51341 นางสาวอชิรญา  ประไพชาติ ดาราวิทยาลัย
73 51348 นางสาวนฤนาถ  ทิพย์รัตน์ ยุพราชวิทยาลัย
74 51353 นางสาวกวินนา   วรนุช เชียงคำวิทยาคม
75 51373 นางสาววารุณี  จิตแหลม วังเหนือวิทยา
76 51394 นางสาววิลัยวรรณ   วงศ์เครือ กศน. อำเภอเชียงดาว
77 51404 นางสาวพิมผกา  อนุพงศ์คีรี กศน. อำเภองาว
78 51422 นายเปรมติชา   เทพวงค์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
79 51449 นายอภิสิทธิ์  ชาวเวียง กศน. อำเภอแม่แตง
80 51452 สิบเอกธนาวุฒิ  ตาคำ แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)