ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50054 นางสาวนภาพร  ไฝแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 50077 นางสาวจามจุรี  มณีขัติย์ อุโมงค์วิทยาคม
3 50088 นางสาวเจนจิรา  พรหมมินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
4 50153 สิบตำรวจตรีกิตติพงษ์  เถลิงศักดาเดช สันติวิทยา
5 50175 นายธนิต  เสนาจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6 50201 นางสาววิยะดา  ธรรมสอน แม่แตง
7 50355 นางสาวเจนจิรา  อินถามา แม่แตง
8 50356 นางสาวอัญชลี  พิมเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
9 50368 นายธนพงศ์  ซิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
10 50466 นางสาวปทุมมาศ  วิณิชยกุล กศน. อำเภอแม่แตง
11 50518 นายอมรชัย  กันใจศักดิ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
12 50559 นายฤทธิชัย  ไพรยุธนานนนท์ ราชประชานุเคราะห์ 34
13 50574 สิบตำรวจตรีจักรพันธ์  ชัยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
14 50620 นายวัลลภ  แก้วหน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 50643 นายณัฐวัตร  หลงไชย เทพบดินทร์วิทยา
16 50652 นายอำนวย  ต้อคำมูล แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
17 50741 นางสาวจินดาหรา  สมฟอง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
18 50762 นายพิชิต  จันทร์ทอแสง กศน. อำเภอจอมทอง
19 50767 นายพิชิต  เหมยน้อย แม่ใจวิทยาคม
20 50796 นายกุลทอง  อภิมร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 50813 นายเจตพล  ธนัญชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
22 50847 นายชานน   ตุนาโป่ง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
23 50872 นายเชาวนะ  ซื่อตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป
24 50891 นายอนุพงษ์   ดวงปัน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
25 50896 ร้อยตำรวจเอกอัครพงษ์  ดวงเทียน ยุพราชวิทยาลัย
26 50950 นายสุรเชษฐ์  แซ่เจ๋า สองแคววิทยาคม
27 50980 นายพรชัย  พงศ์สุพิชญา กศน. อำเภอจอมทอง
28 51027 นางสาวกฤษณา  อุโมงค์มี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
29 51028 นายศิลป์ไทย  ติยานุพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 51217 นายปฏิญาณ  ปัญญาสิทธิ์ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
31 51225 นายศักดา  เดชวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 51244 นางสาววริทธิ์นันท์  ฤาชา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
33 51259 นายภูเบศร์  คงมั่น พะเยาพิทยาคม
34 51285 สิบตำรวจตรีเกริกชัย  ซาวแซ่คัด สันป่าตองวิทยาคม
35 51292 นายจันทรนันทน์  เตมียศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
36 51309 นายพีรวิชญ์  พิทักษ์ติวงศ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
37 51311 นางสาววิชญาพร  ตุงคะเสน รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
38 51364 นางสาวลีลาวดี  พวงเรือนแก้ว วชิราลัย
39 51382 นายสังคม  แสนบุดดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
40 51384 สิบตรีพงศ์ศิริ  วันนู ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
41 51411 นางสาวศิริณัฐชา  พวกอินแสง ดอยสะเก็ดวิทยาคม
42 51432 นายวรพงษ์  ศรีสุวรรณ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน