ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50122 นางสาวณัฐฐิกา  ถาชื่น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2 50123 นางสาวศิริวรรณ  แตะต้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
3 50128 นางสาวอาทิตยา  คำปลิว วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4 50143 นายเสฏฐวุฒิ  ชัยยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
5 50181 นายณัฐวุฒิ  ภูยอดพลอย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6 50185 นายธนากร  ชูประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
7 50246 นายอนุชา  จงดีหาญชัย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
8 50256 นางสาวกัญชพร  กาวิโล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
9 50265 นางสาวมอญคำ  ลุงยะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
10 50267 นางสาวทฤฒมน  เข็มทอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
11 50273 นางสาวกนกวรรณ  วัฒนวิฑูร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
12 50274 นายกรรชัย  จันจินา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
13 50315 นายไตรรัตน์์  ชุ่มใจ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
14 50465 นายพงศธร  ใจจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
15 50506 นายสันติ  นวลฝั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
16 50608 นายเมธิชัย  ใหม่พรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17 50630 นายอนุชิต  กาวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
18 50637 นายอดิศักดิ์  จันทร์เป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
19 50653 นายภาณุพงศ์  สิทธิโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
20 50666 นายวรฉัตร  งูนใส วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
21 50692 สิบเอกดล  มาสู่สุข แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
22 50693 สิบเอกฌานชล  ศรีนวกุล แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
23 50695 สิบโทบรรพต  ขันเขื่อน แผนที่ กรมแผนที่ทหาร กอ.
24 50850 นายสุริยะ  หลินจ๊ะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
25 50920 นายธนัท  เตชะตังคณานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 50921 นายปริวัตร  ปิงวัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 50944 นายจรัญ  ชัยมงคล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
28 51018 นายธนพล  ดำรงศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
29 51064 นายเอกชัย​   วรรณ​แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 51184 นางสาวหนึ่งฤทัย  ดาวเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
31 51305 นางสาวศศิธร  ไชยแก้ว วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
32 51400 นายพิเชษฐ  พิดานปัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
33 51412 นายจิรายุ  พระรับรักษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่