ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50005 นายปุริมภัทร  กันขาว สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
2 50071 นางสาวทัชชา  ไชยเดช ปราจิณราษฎรอำรุง
3 50155 นางสาวรุ่งนภา  ชัยลังกา สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
4 50255 นางสาวภานุชนาฎ  ทุ่งมีผล วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
5 50281 นายทักษ์ดนัย  ภัคเกษม เมธีวุฒิกร
6 50401 นายชนกชนม์  โยหงษา กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
7 50422 นางสาวศุภภรณ์  ศรีวัฒนะ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
8 50528 นายนาวิน  บวรธนโชค เวียงเจดีย์วิทยา
9 50592 นายหัสนัย   ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
10 50612 นางสาวมล  ทุนหล้า สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
11 50658 นางสาวจิรดา  ไม่มีชื่อสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
12 50680 นางสาวณัฐนิชา  ขุนทัพ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
13 50702 นายธนพัฒน์  นิลขลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
14 50736 นางสาวอชิรญา  คำวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
15 50758 นางสาวสุรีย์พร  โสมนัส กาวิละวิทยาลัย
16 50780 นาย สถาพร  จันตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
17 50808 นางสาววิไล  หมื่อแล ฝางชนูปถัมภ์
18 50840 นายธันวา  สิทธิวัฒน์ ดาราวิทยาลัย
19 50869 นายธนายุส์  วังสิงห์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
20 50876 นายณัชพล  เรเชียงแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
21 50900 นางสาววริษฐา  กาละเสน สตรีศรีน่าน
22 50918 นางสาวมีนา  พักเรือนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
23 51019 นางสาวมณิชญา  มูลสุวรรณ ดาราวิทยาลัย
24 51037 นายรักษ์ตะวัน  บรรดาศักดิ์ วชิราลัย
25 51048 นางสาวอาหมี่มะ  แซ่ลี้ วัฒโนทัยพายัพ
26 51087 นายภูริวัจน์  บัลลังก์ธนาก่นต์ ฉือจี้เชียงใหม่
27 51119 นางสาวพลอยพัชชา  ธนบูลย์ภูสิทธิ กศน.เขตลาดพร้าว
28 51130 นางสาววรัชยา  สายแดง กาวิละอนุกูล
29 51171 นายณัฐพล  บุญกล่ำ วัฒโนทัยพายัพ
30 51198 นางสาวชัชชญา  สิงห์เรือง ดาราวิทยาลัย
31 51218 นายภาสกร  ไชยวงศ์ กศน. อำเภอปัว
32 51249 นางสาวยศวดี   เอี่ยมสุวรรณ รังษีวิทยา
33 51251 นางสาวมนัสวี  ศรีวิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
34 51252 นางสาวสุภารัตน์  นะภิใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
35 51255 นายดนัย  กันธิยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
36 51256 นางสาววิภาดา  ใจคำ วัฒโนทัยพายัพ
37 51266 นางสาวอัญชลี  แก้วศรี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
38 51268 นายกฤษฎา  นครจินดา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
39 51276 นายนัทธพงศ์  ทองอาชา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
40 51286 นายพชรศรณ์  ทองประไพ บุญวาทย์วิทยาลัย
41 51306 นางสาวณพัฐอร  กิติวีระพงศ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
42 51331 นายณัฐวุฒิ  ธรรมชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
43 51367 นางสาวพัชราภา  จุมปา วัฒโนทัยพายัพ
44 51379 นายศรายุทธ  หน่อบุญยวง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
45 51421 นายสรายุทธ  ชัยศรศรายุทธ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
46 51425 นายพงศกร  อินทวิสัย หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
47 51443 นายเอกภรณ์  มะโนคำ ดาราวิทยาลัย