ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50083 นายจ่าลี  ระทอ กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
2 50120 นายเจริญ  กันติยานนท์ วัดวิเวกวนาราม
3 50154 นางสาวเพ็ชรินทร์  ยืนรัมย์ สุรศักดิ์วิทยาคม
4 50234 นางสาวรณพร  ไชยยะ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
5 50248 นางสาวประภาพร  ทองคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6 50328 นายศุภกร  ยันต์วิเศษ แม่ริมวิทยาคม
7 50438 นายศุภวิชญ์  พันธ์อ้าย วิสุทธิ์วิทยากร
8 50440 นางสาวพรอุษา  ใยสุ่น เทิงวิทยาคม
9 50458 นางสาวมัณฑริกา  จันทร์ดำ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
10 50605 นางสาวสุทธิ​ดา​  เกิดพนา ดาราวิทยาลัย
11 50628 นายพชร  กันหามิ่ง หล่มสักวิทยาคม
12 50654 นางสาวพรทิพย์  ถายศ ชุมพวงศึกษา
13 50719 นายจินต์จิ   สหรัตนพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
14 50723 นายศรัณย์  เเสนชมภู กศน. อำเภอเชียงดาว
15 50726 นางสาวโศจิรัตน์  สรรพการ ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
16 50764 นางสาวไอริณ  วิชชุปกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
17 50842 นายสรวิศ  กุยแก้ว หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
18 50874 นางสาวชัญญาพัชญ์  ยุกติชาติ พานพิทยาคม
19 50935 นางดาริน  สีดาโชติ กศน. อำเภอหางดง
20 50956 นางสาวผกามาศ  สุขสันต์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
21 51011 นายกรณิศ  เล่าสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
22 51074 นางสาวณัฏฐ์วรินท์  เนาวอำพล โกวิทธำรงเชียงใหม่
23 51112 นายwouter  geerkens ต่างประเทศ
24 51113 นางสาวกัญณภัทร  หุยากรณ์ พรเจริญวิทยา
25 51145 นางสาวเบญจรัตน์  บัวสร้อย นวมินทราชูทิศ พายัพ
26 51157 นางสาวพิมพ์ผกา   ศรีสุคนธ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
27 51175 นางสาวภัทราภรณ์  ศรีรักษ์ กศน. อำเภอแม่ริม
28 51210 นางสาวNAN WINE  - Matriculation Examination
29 51213 นายklao  wongsingsak Hsa Thoo Lei School
30 51242 นายโสภณวิชญ์  แปงสาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
31 51356 นางสาวจุฑามาศ  ก่ำมูลเขียว สันป่าตองวิทยาคม
32 51374 นางสาวอภิกษณา  มะเยอะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
33 51383 นายสมชาย  เลาซ้ง เชียงใหม่มัธยม
34 51433 นายกฤษณพันธ์  ธรรมสุหิรัญ ดาราวิทยาลัย