ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50007 นางสาวรุ่งนภา  ธรรมไชย ทาขุมเงินวิทยาคาร
2 50031 นางสาวไอยวรินทร์  นางเมาะ กศน. อำเภอหางดง
3 50037 นางสาวกฤตพร  คำสอาด ดอยสะเก็ดวิทยาคม
4 50073 นางสาวกาญจนา  แสงวิจิตร เชียงดาววิทยาคม
5 50106 นางสาวชลธิชา  ศรีมูล ปายวิทยาคาร
6 50146 นางสาวยอน  ลุงหลู่ เวียงป่าเป้าวิทยาคม
7 50204 นายภควัต  วงค์ไชย พะเยาพิทยาคม
8 50229 นางสาวอรอุษา  พาวี เวียงแหงวิทยาคม
9 50232 นายสิริชัย  อยู่ยิ้ม วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
10 50233 นายพันธกานต์  ศรีประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
11 50236 นางสาวศานันทินี  ศรีษะเนตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
12 50262 นางสาวอังคณา  ชุ่มเตียม เวียงแหงวิทยาคม
13 50264 นางสาวกานต์ธิดา  พงศ์พันธ์วชิรา ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
14 50299 นางสาวกัลยรัตน์  แก้วมา วังเหนือวิทยา
15 50321 นางสาวแก้ว  ประโอ วาวีวิทยาคม
16 50335 นายสายฟ้า  จันต๊ะ เชียงดาววิทยาคม
17 50371 นางสาวนิภาพร  เก่งการกิจ สันป่าตองวิทยาคม
18 50412 นางสาวกินรี  สมโนชัย โกวิทธำรงเชียงใหม่
19 50472 นายศุภกิจ  กิติเป็ง เมธีวุฒิกร
20 50475 นางสาวเจนจิรา  รักชาติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
21 50589 นางสาวกมลชนก  ปุยวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
22 50590 นายธนานันต์  ธนาวุฒิรุจนันท์ ยุวฑูตศึกษาพัฒนา
23 50649 นางสาวทิพาวรรณ  หวายสันเทียะ สระบุรีวิทยาคม
24 50650 นางสาวชุติมา  แซ่​ลี่​ ดาราวิทยาลัย
25 50669 นางสาวสุทธิดา  ปันคำ สันกำแพง
26 50712 นางสาวนฤมล  มาลีการุณกิจ แม่แจ่ม
27 50737 นางสาวสุดา  ลอสา สันทรายวิทยาคม
28 50785 นางสาวกวินทิพย์  คุ้มโชคบริบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
29 50798 นายยุทธภูมิ  แก้วคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
30 50806 นาย อัศวิน  ธรรมชาติคีรี เชียงใหม่มัธยม
31 50824 นางสาวสุชาดา  กลิ่นกุหลาบไพร กศน. อำเภอแม่ริม
32 50835 นางสาวธมนต์รัตน์  วงค์หนัก ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
33 50836 นางสาวคำดู่   ดวงคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
34 50857 นางสาวสิริพร  จอมแปง สารภีพิทยาคม
35 50877 นางสาวธฤษวรรณ  เท่าเจริญวงศ์ พระหฤทัย
36 50883 นางสาวอรนุช  ครูซ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
37 50955 นางสาวน้ำค้าง  ผลพยุง หนองบัวฮีวิทยาคม
38 50961 นางสาวเกษมณี  ยารังษี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
39 50972 นายศุภวิชญ์  ศิริ มหาวิทยาลัยพายัพ
40 50974 นายถนอมศักดิ์  จักรวิทยา สรรพวิทยาคม
41 51038 นางสาวธัญญาภรณ์  ชาติทุ่ง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
42 51069 สิบเอกชาญยุทธ  ดลเจริญไพร แม่แจ่ม
43 51170 นายชัพวิชญ์  คำป้อ ลำปางกัลยาณี
44 51207 นายปฏิการ  สุขเสงี่ยม ปงพัฒนาวิทยาคม
45 51316 นางสาวณัฐริกา  ขันคำ ประชาวิทย์
46 51317 นางสาวอติพร  กันจันวงศ์ เถินวิทยา
47 51359 นางสาวอุมาภรณ์  อัยราชทนารักษ์ สันติวิทยา
48 51436 นางสาวภัสราพร  ชัยสิทธิ์ กศน. อำเภอหางดง
49 51455 นางสาวมัลลิกา  เสถียรภากร กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่