ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50009 นางสาวเนตรอัปสร  เกี๋ยงคำ ยางฮอมวิทยาคม
2 50010 นางสาวพัชรินทร์  นามวงษ์ ฮอดพิทยาคม
3 50020 นางสาวเสาวลักษณ์  ปาคำ กศน. อำเภอสบเมย
4 50022 นางสาวกัลยา  แสนเปียง รังษีวิทยา
5 50121 นางสาวอารีรัตน์  หมอหล้า พะเยาพิทยาคม
6 50127 นางสาวกัญณิชานันท์  ธัญเรืองชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 50288 นางสาวไอลดา  เค้ามูล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
8 50492 นายกิตติพศ   ยอดบริบูรณ์ เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ
9 50544 นางสาวธนัชพร  ขุมเงิน พร้าววิทยาคม
10 50621 นางสาวปิยพร  ยอดทองเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 50626 นางสาวภัทรพรรณ  สายคำ ปายวิทยาคาร
12 50627 นายประพาส  วงค์แก้ว แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
13 50636 นางสาวปราญชลี  อินชมภู เชียงดาววิทยาคม
14 50661 นางสาวน้ำผึ้ง  ยี่เป็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15 50662 นายณรงค์เดช  มะโนวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
16 50779 นางสาวสุทธิพร  เกศกุลพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 31
17 50819 นางสาวธัญลักษณ์  ปันพรม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
18 50894 นางสาวญาดา  ประภาวสิทธิ์ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
19 51083 นางสาววินันทินี  บุญชู ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
20 51118 นางสาวจิตรา  เขียวมัง ดอยเต่าวิทยาคม
21 51203 นางสาวศิริทอง  เชิงดอย กศน. อำเภอแม่ริม
22 51273 นางสาวดาลี  มารดากำเนิด กศน. อำเภอแม่แตง
23 51300 นางสาวภัสสร  ยศเดช สันทรายวิทยาคม
24 51327 นางสาวจอมขวัญ  กูลเม็ง ราชประชานุเคราะห์ 31
25 51380 สิบตำรวจเอกจันทรฉาย  จะหลู ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
26 51389 สิบตำรวจโทสร้อยฟ้า  อาซาง หอพระ
27 51391 นางสาวมาณี  แสขา ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
28 51437 นายธเนศ  พูลประเสริฐ อัมพวันวิทยาลัย