ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50049 นายสมชาย  แซ่ตั้ง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
2 50148 จ่าอากาศโทณัฐวัตร  ทุ่งเย็น เชียงคำวิทยาคม
3 50278 นายนนทภพ  ณะชัยโย แม่ริมวิทยาคม
4 50546 นายพาณาสน์  คำอ้าย เวียงแหงวิทยาคม
5 50618 นายหล้าทุน  ลุงหลง เทพบดินทร์วิทยา
6 50739 นางสาวรสจนา  สุกิตติกุล แม่ตื่นวิทยาคม
7 50881 นายนะโม  ไม่โรยรส เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
8 50963 นายวันชนะ  เกิดมูล วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
9 50990 นางสาวรัชฎาพรรณ  สุภาวัฒน์ พระหฤทัย
10 51084 นายSuraj  Chaudhary วชิรมกุฏ
11 51085 นายAnil  Bhujel SHREE RATNA RAJYA HIGHER SECONDARY SCHOOL
12 51121 นายสุขสวัสดิ์  สวัสดิพงษ์ กศน. อำเภอหางดง
13 51180 นายธนวัฒน์  คูณแก้ว กาวิละวิทยาลัย
14 51202 นายวันชลิตย์  แสนสุวรรณ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
15 51212 นายปรเมศวร์  สุระยศ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
16 51332 นายนารากร  มาจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
17 51381 นายวีรพล  วงศ์สงคราม กศน. อำเภอสันกำแพง
18 51410 นายSAI HLAING  - kar li high school
19 51447 นายศุภฤกษ์  ถาปิงยศ จอมทอง