ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50003 นางสาวชวาลา  ปาละมาณ ฝางชนูปถัมภ์
2 50057 นางสาวศิริประภา  ชมเชย เชียงใหม่คริสเตียน
3 50065 นางสาวณิชกุล  ขันติวรกูล วิทยาลัยเทคนิคสารภี
4 50125 นางสาวสุนิตา  สุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
5 50142 นางสาวน้ำผึ้ง  สายทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
6 50162 นางสาวศศิกานต์  กลับกลาง จักราชวิทยา
7 50170 นางสาวธัญญาภรณ์  พิพัฒิชาตรีกุล เชียงดาววิทยาคม
8 50215 นายจักรกฤษณ์  ศรีเมืองใจ๋ ธรรมราชศึกษา
9 50216 นางสาวน้ำทิพย์  ลุงตาหลิ่ง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
10 50227 นางสาวนลินญา  มีบุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
11 50242 นางสาววิภาดา  กายา ดอยสะเก็ดวิทยาคม
12 50251 นางสาวเกี้ยน  ต้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
13 50366 นางสาวสายทอง  ลุงหม่อง รังษีวิทยา
14 50455 นางสาวกนกนารถ  รังษีบุตร สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 50461 นายแสงขัย  แซ่ลิ้ว แม่อายวิทยาคม
16 50499 นายสุวิชัย  มาเยอะ ราชประชานุเคราะห์ 30
17 50524 นางสาวพรพิมล  คันธะโฮม ดงมะไฟวิทยา
18 50526 นางสาวบัวคำ  สุริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
19 50584 นางสาวทัศนีย์  รัตนกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 50588 นางสาววิจิตรา  คุ้มฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21 50638 นางสาวยุพิน  พิมพ์วลัญช์กุล กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
22 50717 นายธีรเดช  แซ่จ๋าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
23 50745 นางสาวฟ้าใส  เชอมือ กศน. อำเภอแม่สรวย
24 50863 นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
25 50878 นางสาวสุดารัตน์  วงศ์มุกดา กศน.เขตบางรัก
26 51023 นางสาวนาราภัทร  มาเยอะ อรุโณทัยวิทยาคม
27 51044 นางสาววิภาวดี  อมรสันติกุล อรุโณทัยวิทยาคม
28 51071 นางสาวรวิวรรณ  แซ่กำ น้ำดิบวิทยาคม
29 51093 นางสาวลภณรัศมิ์   เพ็ชร์แจ้ง ผดุงปัญญา
30 51160 นายศรัณย์ภัทร   อิ่นคำ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
31 51161 นายสันติภาพ  คำวงศ์ษา พะเยาพิทยาคม
32 51177 นางสาวอนัญญา  แก้วชุมภู ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
33 51354 นางสาววาสินี  ชูจิตร์ สันกำแพง
34 51396 นางสาวพรสวรรค์  น้อยสะปุ๋ง ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
35 51405 นายภิญโญ  วิสุนทร เซนต์จอห์น
36 51418 นางสาวรมัณยา  นุชภิเรนทร์ ดอกคำใต้วิทยาคม
37 51420 นางสาวพรรณจันทร์  เตรียมศศิธร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
38 51445 นางสาวกานต์ธีรา  ใจดี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่