ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50011 นายตนุภัทร  พรมคำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
2 50075 นายประภวิษณุ์  อิ่นมะโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
3 50094 นางสาวยุวธิดา  ดุมวัน แม่แตง
4 50223 นางสาวพลอยไพลิน  ธนธำรงกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
5 50263 นายกฤษตฤณ  ดำรงอดิสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
6 50553 นายธนกฤต   จัตุจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7 50699 นายปฐมพงษ์  จินดามงคล วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
8 50732 นางสาวพลอยพิสุทธิ์  ปาทะกัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
9 50744 นางสาวอรทัย  ส่วยคำ เชียงดาววิทยาคม
10 50766 นายโพธิวัฒน์  ใจเสาร์ดี เชียงคำวิทยาคม
11 50792 นายวรชาติ  เรือนรู แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
12 51051 นายศิวกร  ประทีปภัทร วารีเชียงใหม่
13 51107 นายวรรัญญู  ใหม่ตาคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
14 51307 นางสาวชฎาภร  แกล้วเขตร์การ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
15 51392 นางสาวจุฑาทิพย์  กองงาม หนองชุมแสงวิทยา
16 51431 นายสุรัฐ  สิงห์คำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่