ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50313 สิบโทวงศธร  แสนบริบูรณ์ ช่างฝีมือทหาร
2 50451 นายศุภวัฒน์  ทองไพร กศน. อำเภอสันทราย
3 50542 นายเมธี  อุปนันท์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
4 50694 นายนพการ  แสวงรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
5 50746 นายพงษ์พันธ์  ขัตติราช ภูซางวิทยาคม
6 50774 นางสาวกรรณิการ์  กันทะวงค์ เชียงคำวิทยาคม
7 50985 นางสาวศุภลักษณ์  คำมูล สองแคววิทยาคม
8 51104 นายสรร  สุรินทร์วงศ์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่
9 51291 นายทศพร  ฟองคำ ดาราวิทยาลัย
10 51444 นางสาวเอมมี่เอมิกา  เชียวตระกูล กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่