ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50050 นางสาวน้ำฝน  อำมาตย์ แม่ทาวิทยาคม
2 50345 นายอุทัย  ลุงเรือน พร้าววิทยาคม
3 50359 นายณัฐนันท์  คำมาสาร ฮอดพิทยาคม
4 50416 นายภัทรชาติ  จันทรมณี พิริยาลัยจังหวัดแพร่
5 50419 นางสาวยศวดี  ใหม่คำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
6 50468 นายพงศกร  มีชัย หนองชุมแสงวิทยา
7 50476 นายนพดล  อ่อนเอี่ยม สารภีพิทยาคม
8 50525 นางสาววันเพ็ญ  รูปสูง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
9 50562 นายเติมพงศ์  กันทะโน ธรรมราชศึกษา
10 50675 นางสาวอังคณา  แก้วกูลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
11 50678 นายพัฒนพงษ์  เนตรสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
12 50681 นายพีรฉัตร  บรรเทา ช่างฝีมือทหาร
13 50683 นายจารุวัฒน์  วันเพ็ญ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
14 50738 นายอภิสิทธิ์  จอมศักดิ์ กศน. อำเภอเมืองพิษณุโลก
15 50752 นายนพดล  ชุมภูอินทร์ สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
16 50859 นายนิติพงษ์  นันตา วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค)
17 51034 นายศรายุทธ  รามพรหม ดอยสะเก็ดวิทยาคม
18 51124 นายสรวิชญ์  ชนะศิริวัฒน์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
19 51227 นายสนธิเดช  คำเงินใจกล้า สารภีพิทยาคม
20 51287 นายนราธิป  บุญวังทอง วิทยาลัยเทคนิคตาก
21 51428 นายชานนท์  แสงสินธ์ กศน. อำเภอสันทราย
22 51448 นายวรินทร  คำมา ธรรมราชศึกษา