ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50008 นางสาวทิพธัญญา  เชื้อสิงห์ พระหฤทัย
2 50016 นายพนธกรณ์  ฟุ้งขจรเกียรติ วัฒโนทัยพายัพ
3 50079 นางสาว นิตยา  เชาวพยัคฆ์ กศน. อำเภอแม่ริม
4 50089 นางสาวฉัตรวิไล  เลิศศิริกมลวงศ์ กศน. อำเภอสารภี
5 50092 นางสาวอารียา  คำหวาย กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
6 50102 นางสาวพรทิพย์  แซ่หลี่ สันกำแพง
7 50104 นางสาวศิริลักษณ์  จันทเขต แม่ริมวิทยาคม
8 50145 นางสาวเพทอง  ลุงหริ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
9 50157 นางสาวภัทราภรณ์  ภูครึง แม่ริมวิทยาคม
10 50158 นางสาวอรพรรณ  เเซ่จัน รัตนาเอื้อวิทยา
11 50159 นางสาวชุติมา​  แซ่​หลี่​ ไชยปราการ
12 50161 นางสาวจินมัย  แซ่เสิ่น ไชยปราการ
13 50164 นายณรงค์ฤทธิ์  จันตะมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
14 50172 นางสาวธีราพร  แซ่ถัง รังษีวิทยา
15 50182 นางสาวศศิวรรณ  ดวงจิต วังเหนือวิทยา
16 50191 นางสาวลิ้นจี่  ลุงทุน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
17 50207 นายธีรภัทร์  สารปิน พร้าววิทยาคม
18 50209 นางสาวจันทกานติ์  เสกสรรวรกุล หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
19 50217 นางสาววิศรา  กิจรุ่งพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
20 50231 นางสาวมินรยา  ขันแก้ว สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
21 50260 นายนิรัติศัย  สุขช่วย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
22 50279 นางสาวธัญญรัตน์   สันติธนวัฒน์ ทาขุมเงินวิทยาคาร
23 50280 นางสาวประไพ  รูแก้ว กศน. อำเภอฮอด
24 50307 นายชินวัตร  ศึกษาภูมิภาค สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 50418 นางสาวนิศารัตน์  ขอบทอง กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
26 50443 นายภูมิพัฒน์  จิรันธรธีรโชติ กศน.มีนบุรี
27 50469 นางสาวนลินี  ตาดี แม่ริมวิทยาคม
28 50485 นางสาวสกาวรัตน์  สุวรรณะ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
29 50489 นางสาวแสงหลู่  แสงลำ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
30 50521 นางสาวนันท์นภัส  คำมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
31 50529 นางสาววชิราภรณ์  วิเศษสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
32 50533 นางสาวสาลินี  ขวัญจริง พะเยาพิทยาคม
33 50537 นางสาวอรพิน  สินวัฒนากุล กศน. อำเภอเชียงดาว
34 50564 นางสาวพิมพ์พรรณ  โปธิ บ้านสันต้นหมื้อ
35 50570 นายชาคริส  ดูรันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
36 50582 นางสาวมินทรา  สุอุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
37 50587 นายภาณุทัต  รอยอินทรัตน์ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
38 50597 นางสาวอุษา  ปฏิกา ฮอดพิทยาคม
39 50606 นางสาวพัชราภรณ์  อินชัย เชียงใหม่มัธยม
40 50709 นางสาวรุ่งธานี   รัตนภูมิ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
41 50727 นางสาวนฤมล  แซ่จู รังษีวิทยา
42 50748 นางสาวสิรินภา  เลาหมู่ สหศาสตร์ศึกษา
43 50754 นางสาวพนิดา  อ่อนอินทร์ แม่ริมวิทยาคม
44 50815 นางสาวพิมลวรรณ  ปิงสอน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
45 50829 นายสุชาติ  สิริวัฒร์ เชียงใหม่คริสเตียน
46 50837 นางสาวรัชฎาภรณ์  พะหาญ กศน. อำเภอแม่แตง
47 50866 นายอักษร  สิริปรีณกุล กศน. อำเภอจอมทอง
48 50889 นางสาวแอน  คำจ่าม สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
49 50903 นายนิกร  มาเยอะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
50 50948 นายวรพงษ์  สุขฤดี สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
51 50949 นางสาวสุพรรษา  แก้วเมืองมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
52 50959 นางสาวประภาพร  นนทะราชย์ เทพบดินทร์วิทยา
53 50964 นางสาวฐิญาณี  สารสุวรรณ์ พร้าววิทยาคม
54 50982 นางสาวจุฑารัตน์  ศิริ วารีเชียงใหม่
55 50983 นายพิทร์ณภัทร  ศรีเหรานันทน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
56 51009 นางสาวกนกพร  --- กศน. อำเภอสารภี
57 51101 นางสาวจารุวรรณ  สิทธิ นวมินทราชูทิศ พายัพ
58 51140 นายธนศักดิ์  ยานะ สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
59 51172 นางสาวปิยะธิดา  ลุงอ่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
60 51173 นางสาวมุทิตา  สุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
61 51176 นางสาวพรวิสาข์  โคตรสุโพธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62 51197 สิบตำรวจโทอิสรชัย  วรวัตสิริกุล ราชประชานุเคราะห์ 34
63 51199 นายพจนินท์  สว่างกุล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
64 51201 นางสาวสายรุ้ง  เนืองวงค์ พร้าววิทยาคม
65 51208 นางสาวศิรประภา  ทศฤทธิ์ เซนต์ปอลคอนแวนต์
66 51226 นางสาววรดา  ใจยา เสริมงามวิทยาคม
67 51239 นางสาวนันท์ธีรา  รินสินจ้อย พระหฤทัย
68 51258 นางสาวศลุดา  ศิริระเวทย์กุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
69 51265 นายพีรพงษ์  สืบต๊ะ วัฒโนทัยพายัพ
70 51294 นายยุทธยาธรณ์  เก่งกล้า กศน. อำเภอแม่ริม
71 51297 นายพงษ์นภัส  ขัดขาว สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
72 51319 นางสาวณัฐชา  ผดุงใส ปล้องวิทยาคม
73 51342 นายฐิติทรัพย์  พะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
74 51397 นายกีรติ  ไทยภักดิ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่