ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 50192 นางสาวจุฑาทิพย์  คงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 50211 นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทาพูน ไชยปราการ
3 50238 นางสาวนันทวรรณ  จันทร์บ่อแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
4 50249 นายจิรัฐกาล  คำมะนิด วชิรวิทย์ เชียงใหม่
5 50252 นางสาวปัทมพร  เขียวฟู ยุพราชวิทยาลัย
6 50285 นางสาวศศิธร  ศิขรินธนาทรัพย์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
7 50289 นางสาวหลู่  ลุงต๊ะ เชียงดาววิทยาคม
8 50339 นางสาวพรทิพย์  ชมลา สันกำแพง
9 50447 นางสาวสิริมา  กรีฑาวัน สบเมยวิทยาคม
10 50479 นางสาวเปมิกา  คล่องวิถี นวมินทราชูทิศ พายัพ
11 50519 นางสาวณัฐฐาพร  ใจช่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
12 50541 นางสาวศุภรัตน์  ชัยมงคล วัฒโนทัยพายัพ
13 50655 สิบโทปุณวัตร  ธงศรี เขื่องในพิทยาคาร
14 50690 นายชฎาธาร  พลเยี่ยม เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
15 50697 สิบโทสิทธาวุฒิ  มีสุข นวมินทราชูทิศ พายัพ
16 50704 นายวรัญดนย์  จิรปิยะวัฒน์ นวมินทราชูทิศ พายัพ
17 50899 นางสาวมันทนา  ขอดแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
18 50962 สิบโทอุกฤษฏ์  คำรัตน์ พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
19 50967 นายอลงกรณ์  ปินตา เทพบดินทร์วิทยา
20 51010 สิบตรีวรรธนสิทธิ์  สิทธิมูล ภูเวียงวิทยาคม
21 51033 นางสาวนันทวัน  แก้วมา สารภีพิทยาคม
22 51050 นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
23 51065 นางสาวโศจิรัตน์  แสนพันธ์ พร้าววิทยาคม
24 51123 นางสาวปิงปอง  ดอกขาว หอพระ
25 51125 นางสาวสุภาพร  สุดสายตา สองแคววิทยาคม
26 51182 นางสาวกนกกานต์  ธรรมปัญญา พานพิทยาคม
27 51257 นางสาวสุรารักษ์  สุจริตเจริญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 51321 นางสาวหทัยภัทร  ราชมณี ทาขุมเงินวิทยาคาร
29 51345 สิบเอกเสาวลักษณ์  ยาวิชัย สุรธรรมพิทักษ์
30 51347 นางสาวสุวาลี  อินต๊ะกัน เมืองแงง
31 51369 นางสาวไปรมา  วนนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
32 51388 นางสาวเมษิยา  วังกาวรรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์
33 51453 นายจิรศักดิ์  เนคมานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา